caparol_pim_import/caparol_be/products/image/206841/060170_DISBON_Disbocret_502-25kg.png

DisboCRET 502 Korrosionsschutz und Haftbrücke

Kunststofgemodificeerde, cementgebonden, roestwerende hechtlaag voor beton.

Toepassing

Roestwering voor wapeningstaal en als hechtlaag tussen beton en DisboCRET-reparatiemortel.

Eigenschappen

 • roestwerend en hechtlaag in één
 • eenvoudig aan te maken, uitsluitend water toevoegen
 • goed te verwerken
 • gunstige verwerkingstijd
 • korte wachttijd tussen de arbeidsgangen
 • toe te passen op een vochtige ondergrond
 • hecht zeer goed
 • bestand tegen vorst en wegenzout

In combinatie met DiboCRET 544, DisboCRET 545 en DisboCRET 548 als renovatiesysteem conform TL/TP BE-PCC van de ZTV-ING getest.

Materiaalbasis

Kunststofgemodificeerde cementmortel.

Verpakking

10 kg emmer en 25 kg zak

Opslag

Droog, minstens 9 maanden houdbaar en chromaatarm.

Schudgewicht (nat)

ca. 2.100 kg/m3

Hechttreksterkte

28 d > 1,5 N/mm2

Geschikte ondergronden

Ontroest betonijzer en beton. De scheursterkte van de ondergrond moet
gemiddeld 1,5 N/mm2 bedragen waarvan de laagste waarde niet kleiner mag zijn dan 1,0 N/mm2.

Voorbereiding van de ondergrond

Vrijliggend betonijzer ontroesten conform DIN EN ISO 12944-4 (is ISO 8501-1), reinigingsgraad Sa 2½. Het ontroeste staal stof- en vetvrij maken.

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Losse of murwe beton en gewapend beton dat roestbevorderende stoffen bevat (zoals chloride), evenals op het oppervlak aanwezig andere stoffen als ontkistingsmiddelen en verfresten, volgens een geschikte methode verwijderen.
Feinmörtel van het beton zodanig aanbrengen dat de hechtbrug en navolgende reparatiemortel aan de grove korrels kunnen hechten.
De kanten van de te repareren plaatsen afschuinen tot 45-60°.
Het oppervlak nat maken. De hechtlaag mag uitsluitend op een matvochtig oppervlak aangebracht worden.

Gereedmaken van het materiaal

In een schone kuip de benodigde hoeveelheid water gieten. Onder grondig roeren met een geschikt roerwerk (maximaal 400 omw./min.) de juiste hoeveelheid mortel langzaam toevoegen. Minimaal 3 minuten mengen tot
een klontervrije, homogene massa ontstaat.

Mengverhouding

Mengverhouding roestwering
Droge mortel
1 gew.deel 

25 kg zak
10 kg
Water
0,16 gew. delen
4,0 liter
1,6 liter
Mengverhouding hechtlaag
Droge mortel
1 gew.deel 
25 kg zak
10 kg Emmer
Water
0,18 gew. delen
4,5 liter
1,8 liter

Verwerkingsmethode

Roestwering
Om zeker te zijn van een roestwerende bescherming zijn minstens twee arbeidsgangen nodig. De eerste laag direct na het ontroesten aanbrengen met een kwast. Zorg voor een volledige bedekking van de vrijliggende wapening. De tweede roestwerende laag na 4 uur aanbrengen maar uiterlijk binnen 48 uur. De hechtbrug na ca. 24 uur aanbrengen.

Hechtlaag

Het materiaal met een borstel op het voorbehandelde oppervlak aanbrengen. Dit moet egaal, poriënvullend gebeuren. De reparatiemortel nat-in-nat aanbrengen. Indien de hechtlaag toch te veel is aangetrokken deze volledig laten drogen voordat een nieuwe hechtlaag aangebracht mag worden.

Laagdikte

Als roestwering minimaal 1,0 mm.

Verbruik

Roestwering
Droge mortel ca. 160 g/m per laag bij betonstaal met een doorsnede van 16 mm.

Hechtlaag

Droge mortel ca. 1,6-2,0 kg/m2.

Verwerkingstijd

Ca. 60 minuten bij 20 °C.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 35 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Certificaat

 • 4-1081 Testrapport conform ZTV-ING, TL/TP, BE-PCC, Anwendungsfall PCC I, P 2149/00-81
  Polymer-Institut, Flörsheim
 • 4-1103 Testrapport Algemen bouwvoorschriften Nr. P 5633/08-334
  Polymer Institut, Flörsheim
 • 4-1083 Testrapport conform ZTV-ING, TL/TP, BE-SPCC, P 2256/00-92
  Polymer-Institut, Flörsheim

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
 
Veroorzaakt huidirritatie.  
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Stof of nevel niet inademen. 
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. 
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Een arts raadplegen. 
NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.

Bij accidentele indigestie, raadpleeg het Antigifcentrum 070/ 245 245


Afval

Verpakking / materiaal afvoeren conform de plaatselijke wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dir product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

081)

1119

DIS-420-010265

EN 13813:2002
Beschermingsproduct voor oppervlakken- Coating
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f und ZA.1g
DIN EN 1504-2:2004
Disboxid PHS-System OS 8 E.MI II
Lineaire krimp< 0,3 %
Drukvastheidklasse I
WarmteuitzettingscoëfficiëntNPD
Slijtagevastheid 1)Masseverlust
Hechting (Gitterschnitt)NPD
CO2-doorlaatbaarheidSD > 50 m
Waterdampdoorlaatbaarheidklasse III
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheidw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Verdraagzaamheid tegenover temperatuurschommelingen> 2,0 (1,5) N/mm2
Weerstand tegen temperatuurschokNPD
Weerstand tegen chemikaliënNPD
Weerstand tegen sterke chemische aanslaghardheidsverlies < 50%
ScheuroverbruggingNPD
Stootvastheidklasse I
Afscheurpoging ter beoordeling van de hechting≥ 2,0 (1,5) N/mm2
Brandverloopklasse Bfl- s1
Gripklasse III
Kunstmatige verweringNPD
Antistatisch gedragNPD
Hechting op nat betonNPD
Gevaarlijke stoffenNPD


EN 1504-7

In de Europese norm EN 1504-7 is o.a. vastgelegd de identiteit, de prestatie (duurzaamheid) en de  beoordeling van producten en systemen die worden toegepast om betonstaal (wapening) actief roestwerend te beschermen. De norm is van toepassing op onbehandeld betonstaal en voorgespannen betonstaal en edelstaal.
Producten die aan de norm voldoen mogen de CE markering voeren.
 
De norm legt prestaties van gedefinieerde eigenschappen vast. Deze prestaties zijn de basis voor een gelijke beoordeling van producten. Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Belgium (www.caparol.be) en is te downloaden.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be