caparol_pim_import/caparol_be/products/image/218314/061925_DISBON_481_04_kg_06_kg.png

Disbon 481 2K-EP-Universalprimer

Met water te verdunnen epoxyhars-hechtprimer op niet-zuigende ondergronden, binnen en buiten.
Twee componenten (2K).

Toepassing

Als hechtlaag op niet-zuigende ondergronden.
Disbon 481 2K-EP-Universalprimer heeft actief roestwerende eigenschappen op staal en verzinkte oppervlakken (niet geschikt als roestwerende primer op betonijzer).
Over te schilderen met nagenoeg alle 1K- en 2K-coatings. Bij twijfel een hechtproef uitvoeren.

Eigenschappen

  • hecht zeer goed op vrijwel alle niet-zuigende ondergronden
  • actief roestwerend op ontroest staal en zink

Materiaalbasis

2K-epoxyhars, met water te verdunnen.

Verpakking

1 kg, 5 kg, 10 kg metalen-combi-verpakking

Kleur

Weiß, Hellgrau

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.
Onaangebroken verpakking bij 20 °C tenminste 12 maanden houdbaar. Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

1,5 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 35 µm/100 g/m2

Geschikte ondergronden

Niet-zuigende, harde ondergronden zoals: Glasal, Resopal, Werzalit, Colorpan, tegels, afwerkingen van polyurethaan, epoxyhars of polyester, aluminium (niet geëloxeerd) en verzinkt staal.

Op PVC en coilcoatverflagen een hechtproef uitvoeren.
Niet toepassen op polyethyleen, polypropyleen en geëloxeerd aluminium.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.

Voorbereiding van de ondergrond

Draagkrachtige ondergronden met verontreiniging (stof, vuil etc.) door hogedruk waterstralen zodanig reinigen dat siliconenverontreiniging en andere stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden geheel zijn verwijderd. Keramische tegels moeten na reinigen met water grondig mechanisch mat geschuurd worden.

Zink en verzinkt staal met een zeepoplossing en ammonia reiningen of licht aanstralen en met schoon water naspoelen.
Verzinkte oppervlakken in combinatie met Scotch-Brite schuren.

Verroest staal en zinken oppervlakken metaalblank ontroesten (Sa 2½).

Asbesthoudende ondergronden reinigen conform wettelijke- en ARBO-voorschriften.

Hard-PVC reinigen met een ammonia-alkalisch reinigingsmiddel en opschuren (korrelgrootte 180 of fijner).

Aluminium reinigen met fosforzuur, schuren en met schoon water nawassen.

Materiaalbereiding

Harder toevoegen aan basismateriaal en de inhoud van de 1 kg-verpakking door grondig roeren mengen.
De inhoud van de 5 en 10 kg-verpakking met behulp van een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen. Daarna overgieten in een andere bus en nogmaals doorroeren (niet verwerken vanuit de originele verpakking).

Mengverhouding

Component A (basismateriaal) : Component B (harder) = 3 : 2 gew. delen.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, roller of airless spuitapparatuur. Nozzle 0,010-0,016 inch, druk min. 50 - 100 bar.

Opbouw van het verfsysteem

Materiaal in een dunne, gelijkmatige laag aanbrengen. Onder laklagen altijd spuiten.

Verbruik

Op niet-zuigende ondergronden ca.5 - 8m2/kg. Bij spuiten moet met een hoger verbruik rekening worden gehouden.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door proef op het object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid ca. 90 minuten.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de ‘potlife’. 
Let op: Het einde van de ‘potlife’ is optisch niet herkenbaar. Het overschrijden ervan leidt tot verandering van kleur en glansgraad en vermindering van hechting op de ondergrond.Materiaal niet in te grote laagdikten aanbrengen. Tijdens het drogen en uitharden voor goede en voldoende ventilatie zorgen.Niet toepassen onder met water te verdunnen verflagen die een dikke laag geven.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20 °C minstens 3 uur bedragen bij 20 °C. voor waterige afwerkingen.
Voor oplosmiddelhoudende afwerkingen een wachttijd van 16 uur aanhouden bij 20 °C.
Binnen 3 dagen moet de volgende afwerklaag aangebracht worden en anders moet de grondlaag opgeschuurd worden. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid voor waterige afwerkingen na ca. 3 uur en voor oplosmiddelhoudende afwerkingen na 16 uur over te schilderen.
Tijdens het uitharden (ca. 8 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.
Bij lagere temperaturen 12 uur voor waterige afwerkingen en 48 uur voor oplosmiddelhoudende afwerkingen.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water en een zeepoplossing.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik
 
Conform EU-richtlijn

Component A

Kan allergische huidreacties veroorzaken.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Na gebruik handen grondig wassen.
Vermijd lozing in het milieu.
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Bij aanhoudende huidirritatie: arts consulteren.

Bevat: 2-Propennitril, reactieiproducten met 3-Amino-1,5,5-trimethylcyclohexanmethanamine, m-Phenylenbis(methylamin), 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin.


Component B
Bevat epoxyhoudende verbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max.: 140 g/l (2010). Dit product bevat < 90 g/l VOS.

Giscode

RE 1

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Verbazend