caparol_pim_import/caparol_be/products/image/151483/049189_Disbopox_443_EP-Impraegnierung_10kg.png

DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung, wässrig

Transparant voorstrijkmiddel voor minerale ondergronden op basis van epoxyhars. Met water te verdunnen.
Twee componenten (2K).

Toepassing

Transparant impregneermiddel voor minerale vloeroppervlakken.
Als grondlaag voor zuigende, minerale ondergronden onder met water te verdunnen vloercoatings van Caparol.
Door de minimale emissie bijzonder goed geschikt voor openbare ruimten in ziekenhuizen, kinderdagverblijven, scholen etc.

Eigenschappen

  • waterdampdoorlatend
  • op matvochtige, cementhoudende oppervlakken toe te passen
  • bestand tegen chemicaliën
  • minimale emissie, TÜV-getest op schadelijke stoffen
Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele(gevoelige) ruimten zoals bijv. dagverblijven als norm gesteld.

Materiaalbasis

Met water te verdunnen 2K-epoxyhars.

Verpakking

5 kg, 10 kg kunststof-combi-verpakking

Kleur

Transparant

Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Dit beïnvloed de functie van de coating niet.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
In gesloten verpakking 12 maanden houdbaar. Bij lage temperaturen het materiaal voor de verwerking bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,0 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 30 µm/100 g/m2

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

ca. 38.000

Geschikte ondergronden

Alle minerale ondergronden zoals beton, dekvloeren van cement, magnesiet en anhydriet.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
Op cement- en kunststofhoudende reparaties de verdraagzaamheid testen.
Harde chape, beton met instrooiing van harde deeltjes evenals oppervlakken die met chemische toeslagstoffen (bijv. nabehandelingsmiddelen) behandeld werden, moeten intensief mechanisch voorbereid worden (in kruisgang gekogelstraald).  Eventueel proefvlakken aanbrengen.


Wordt DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung als voorstrijkllaag onder een vloercoating toegepast dan de hechting vn de vloercoating testen. 
De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm2, waarvan de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.

Vochtgehalte ondergrond:
Beton- en cementdekvloeren moeten aan het oppervlak matvochtig zijn, er mag geen glanzende waterfilm zichtbaar zijn.
Anhydrietvloer max. 1 gew.%
Magnesietvloer 2-4 gew.%
Granietvloer 4-8 gew.%

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen of frezen. 1K-verflagen en slecht hechtende 2K-verflagen altijd geheel verwijderen. Reparaties uitvoeren met Disbocret PCC-Mörteln of met Disboxid 438 EP-Spachtel.

Materiaalbereiding

Harder toevoegen aan basismateriaal en met een langzaamdraaiend roerwerk
(max. 400 omw./min.) grondig mengen. Overgieten in een andere emmer en nogmaals grondig doorroeren. Indien noodzakelijk met maximaal 5 gew.% met water verdunnen.

Mengverhouding

Basismateriaal : harder = 4 : 1 gew. delen

Verwerkingsmethode

Afhankelijk van de toepassing met een borstel, kortharige verfroller of airless-spuitappartuur aanbrengen. Tijdens verwerking regelmatig doorroeren.

Opbouw van het verfsysteem

Als impregnering / verzegelen op minerale ondergronden, afhankelijk van de zuiging en gewenste laagdikte, de Disbopox 443 met max. 5 gew.-% water verdunnen. Geschikte spuitapparatuur: Airless (nozzle 0,008 inch).

Voorstrijken op een zuigende, minerale ondergrond onder een waterverdunbare vloercoating
Het materiaal in één gelijkmatige laag met een borstel goed in de ondergrond wrijven.

Voorstrijken/verzegelen op een zuigende, minerale ondergrond

Het materiaal in één of twee lagen aanbrengen. De eerste laag aanbrengen met een borstel, de tweede laag met een kortharige roller of spuitapparatuur.

Verbruik

Op een zuigende ondergrond ca. 200 g/m2 verdund of onverdund materiaal per laag.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op een object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 60 minuten.
Hogere temperaturen verkorten, lagere verlengen de verwerkingstijd.
Let op: Het einde van de verwerkingstijd is optisch niet zichtbaar.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 12 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijdtussen de lagen bij 20 °C minimaal 16 uur en maximaal 24 uur. Dit geldt ook voor het overschilderen van een gepigmenteerde coating. Bij een langere wachttijd het oppervlak opruwen. Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid te belopen na ca. 24 uur, mechanisch te belasten na 3 dagen en volledig uitgehard na 7 dagen.
Lagere temperaturen verlengen de droogtijd. Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) de coating tegen vocht beschermen. De hechting en/of het eindresulaat kan nadelig beïnvloed worden.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water. Bij langere onderbrekingen met warm zeepwater.

Certificaat

  • 1-1242 Algemene bouwvoorschriften voor het toepassen in openbare ruimten
    Z-156.605-639, Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik


 
Component A:
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Onmiddellijk een arts raadplegen

Bevat: Epoxyhars-Aminadduct; Kan een allergische reactie veroorzaken.
 
Component B:
Ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Verdacht van het veroorzaken van genetische schade .
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.

Verwijderd houden van open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Bevat: bisfenol-A-epichloorhydrine en epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht <= 700) 2,3-Epoxypropylneodecanoaat . Kan allergische reacties veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/j) is max. 140 g/l (2010). Dit product bevatt max. 50 g/l VOS.

Giscode

RE 1

CE-markering

ce-logo

Disbon GmbH 

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

08 

DIS-443-001235 EN 13813:2002

Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen

EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4

BrandgedragEfl
Afgifte gevaarlijke stoffenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtvastheid≤ AR1
Hechttreksterkte≥ B1,5
Slagvastheid≥ IR4


EN 13813

In de norm EN 13813 "Dekvloermortels en dekvloeren - dekmortels. Eigenschappen en eisen" is vastgelegd aan welke eisen dekvloermortels voor gebruik binnen moeten voldoen.  Ook kunstharsverven en -verzegeling vallen onder deze norm.
Producten, die aan deze norm voldoen, moeten het CE - logo voeren. Het logo staat op de verpakking.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be