caparol_pim_import/caparol_be/products/image/213992/061530_Disbon_460_17,5kg_7,5kg_Gebinde.png

DisboXID 460 2K-EP-Grundierung

Transparente, snelreagerende vloeibare 2K-epoxyhars voor het gronderen en als schraaplaag van minerale vloeren.

Toepassing

Als grond- of schraaplaag op minerale ondergronden onder vloeren, ook binnen het Disbon Parkhaus-Systemen OS 8, OS 11a+b Neu.
Als bindmiddel voor Disboxid 946 Mör­tel­quarz voor het snel herprofileren van breukplaatsen of het uitvoeren van sanitaire plinten.

Opgelet: Niet geschikt als eindlaag.

Eigenschappen

  • goede uitharding ook bij 10 °C
  • weerbestendig
  • bestand tegen langdurig vocht
  • goed bestand tegen chemikaliën
  • voldoet aan de eisen van de DIN EN 1504-2 en de DIN V 18026: Oppervlakbeschermingssystemen voor beton

Materiaalbasis

Laag viscoze, vloeibare 2K-epoxyhars, total solid.

Verpakking

25 kg verpakking (massa 17,5 kg hobbock, harder 7,5 kg emmer)
600 kg verpakking (masse 210 kg vat (2 x), harder 180 kg vat (1 x))

Kleur

Transparant

Geringe kleurveranderingen en krijtingsverschijnselen kunnen optreden bij UV- en weersinvloeden. Organische kleurstoffen (b.v. in koffie, rode wijn of bladeren) evenals verschillende chemikaliën (b.v. ontsmettingsmiddelen, zuren o.a.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Dit beïnvloedt de functionaliteit van het materiaal niet.

Opslag

Koel, droog, vorstvrij
In de originele, gesloten verpakking 1 jaar opslagstabiel bij 20°C. Bij lagere temperaturen, het materiaal voor de verwerking een tijdje opslaan aan ca. 20 °C.

Soortelijke massa

ca. 1,1 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 95 µm/100 g/m2

Slingerhardheid conform König

ca. 150 sec.

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 78

Drukvastheid

Bindmiddel ca. 58 N/mm2
Mortel 1:10 ca. 52 N/mm2   

Viscositeit

ca. 700 mPas

Buig-treksterkte

Bindmiddel ca. 75 N/mm2
Mortel 1:10 ca. 18 N/mm2

Geschikte ondergronden

Alle minerale ondergronden.
De ondergrond moet draagkrachtig, vormstabiel, vast en vrij zijn van losse delen, oliën, vetten, rubberafzetting en andere deeltjes die de aanhechting kunnen verminderen.
Cementhoudende, kunststofverbeterde egalisatiemassa's moeten gecontroleerd worden op hun overschilderbaarheid, eventueel proefvlakken aanbrengen. De minimale hechtkracht van de ondergrond moet gemiddeld ca. 1,5 1,5 N/mm2 bedragen. De kleinste afzonderlijke waarde mag niet lager zijn dan 1,0 N/mm2. Bij OS 8 gelden andere eisen, Gelieve het systeemblad te raadplegen.


Beton en cementgietvloer: max. 4 gew.-%
Anhydrietgietvloer: max. 0,5 gew.-%
Magnesietgietvloer: 2–4 gew.-%
Steenhoutgietvloer: 4–8 gew.-%
Opstijgend vocht vermijden bij anhydriet- en magnesietgietvloer, een afdichting tegen het aardrijk is absoluut noodzakelijk.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond door geschikte maatregelen zoals b.v. kogelstralen of frezen zo voorbehandelen dat hij aan de gestelde eisen voldoet. Breukplaatsen en oneffenheden in de ondergrond volvlakkig uitvullen met de Disbocret®-PCC-Mörtels of met de Disboxid EP-Mör­tels.

Gereedmaken van het materiaal

De verharder aan de massa toevoegen. Met langzaam werkend roerapparaat (max. 400 U/min.) intensief mengen. In een zuiver recipiënt gieten en nog eens grondig mengen. In een ander vat omgieten en nog eens grondig mengen.

Mengverhouding

Massa: verharder = 7 : 3 gew.-delen

Verwerkingsmethode

Naargelang de verwerking, met de rubberen tandrakel, blokborstel, middellangharige rol of spaan.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Het gemengde materiaal op het te schilderen vlak gieten en met een rubberen rakel gelijkmatig verdelen. Eventueel ontstane glanzende vlekken dienen met een blokborstel overwerkt te worden. 
De verse grondering naargelang de behoefte afzanden.
Voor anti-sliplagen, die met de rol aangebracht worden met Disboxid 943/944 Einstreuquarz afzanden. Voor anti-sliplagen die met de spaan aangebracht worden met Dis­boxid 942 Mischquarz afzanden. De niet afgezande grondering moet binnen de 24 uur met de volgende laag overschilcerd worden.

Schraaplaag
Effen, fijnruwe ondergronden
uivlakkmassa maken van
Disbo­xid 460 EP-Ground, 1 gew.-deel
Disboxid 942 Mischquarz, 1,5 gew.-delen

Oneffen, ruwe ondergronden
Uitvlakkmassa maken van
Disbo­xid 460 EP-Ground, 1 gew.-deel
Quarzsand, 1,5 gew.-delen
(Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 Einstreuquarz 1 : 1 gemengd)
Giet de uitvlakmassa op het gegrondeerde oppervlak. Gelijkmatig verdelen met de spaan. Onmiddellijk narollen met een ontluchtingsrol. De verse schraaplaag naar behoefte afzanden. Zeer poriënrijke en ruwe ondergronden gronderen met Disboxid 460 EP-Ground.

Herstellingen (5 cm Radius)
Bodem gronderen zoals hierboven omschreven. Mortel maken van
Disboxid 460 EP-Ground, 1 gew.-deel
Disbo­xid 946 Mörtelquarz, 10 gew.-delen
De verse mortel nat-in-nat op de nog natte grondering aanbrengen, verdichten en aansluitend met een kunststof- of stalen plekspaan uitvlakken.

Verbruik

Parkhaussysteme OS 8, OS 11a+b
Gelieve de betreffende systeembladen te raadplegen.

Grondlaagca. 200–400 g/m2
Schraaplaag
voor lichtruwe, effen ondergronden
Disboxid 460 EP-Ground
Disboxid 942 Mischquarz
ca. 660 g/mm/m2
ca. 1 kg/mm/m2
voor ruwe, oneffen ondergronden
Disboxid 460 EP-Ground
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz
ca. 660 g/mm/m2
ca. 500 g/mm/m2
ca. 500 g/mm/m2
Herstellingen
Disboxid 460 EP-Ground
Disboxid 946 Mörtelquarz
ca. 150 g/m
ca. 1,5 kg/m
Exacte verbruik vaststellen door een proefvlak op het object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 30 minuten. Hogere temperaturen verkorten, lagere verlengen de verwerkingstijd.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur voor materiaal, omgeving en ondergrond:
Min. 10 °C, max. 30 °C.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet boven 80 % stijgen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minstens 3 °C boven de dauwpunttemperatuur liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de verschillende lagen bij 20 °C zou minimum 12 uur moeten bedragen.
Bij langere wachttijden moet het oppervlak van de vorige laag opgeruwd worden, als ze niet afgezand werd. De aangegeven tijden verkorten bij hogere temperatuur en verlengen bij lagere temperaturen.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur begaanbaar en na ca. 3 dagen mechanisch belastbaar, na ca. 7 dagen volledig uitgehard. Bij lage temperaturen beduidend langer. Tijdens het uithardingsproces (ca. 24 uur bij 20 °C) het aangebrachte materiaal beschermen tegen vocht, daar anders oppervlaktestoornissen en hechtingsproblemen kunnen optreden.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik en bij langere onderbrekingen met Disboxid 419 Verdünner.

Certificaat

Actuele informatie op aanvraag.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Enkel voor professioneel gebruik.

Massa: 

Irriteert de huid. Kan allergische huidreacties veroorzaken. Irriteert zwaar de ogen. Giftig voor waterorganismen, langdurig schadelijk. Stof of nevel niet inademen. Contact met ogen, huid of kleding vermijden. Zorgen dat het niet in het milieu terecht komt. Voorgeschreven beschermende kledij gebruiken. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Enkele minuten voorzichtig met water spoelen. Aanwezige contactlenzen indien mogelijk verwijderen. Verder spoelen. Inhoud/ verpakking aan het containerpark aanbieden. Bevat exoxyhoudende verbindingen. Raadpleeg de veiligheidsfiche.

Verharder:

Schaadt de gezondheid bij het inslikken en het inademen. Veroorzaakt zware kloven in de huid en zware beschadiging aan de ogen. Kan allergische huidreacties veroorzaken. Kan de organen beschadigen bij langere of herhaaldelijke blootstelling door inslikken. Giftig voor waterorganismen, langdurige werking. Stof of nevel niet inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Niet in het milieu terecht laten komen. Voorgeschreven beshermende kledij gebruiken. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Enkele minuten lang behoedzaam met water spoelen. Aanwezige contactlenzen indien mogelijk verwijderen nog spoelen. Inhoud / verpakking in het containerpark aanbieden.

Afval

Aanbieden aan het containerpark als klein en gevaarlijk afval.

EU-grenswaarde VOS

van dit product (cat. A/j): 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 270 g/l VOC.

Giscode

RE 1

Technisch advies

Raadpleeg de veiligheidsfiche.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

13

1119

DIS-460-012483
EN 1504-2:2004
Beschermproduct voor oppervlakken- Coating
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f und ZA.1g
Disboxid PHS-System OS 8 / OS 11 a/b / OS F a/b
Slijtvastheidmassaverlies < 3000 mg
CO2-doorlaatbaarheidSD > 50 m
WaterdamdoorlaatbaarheidKlasse III
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheidw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Verdraagzaamheid tegenover temperatuurschommelingen> 2,0 (1,5) N/mm2 (OS 8)
> 1,5 (1,0) N/mm2 (OS 11)
Weerstabd tegeb sterke chemische aantastinghardheidsverlies< 50%
ScheuroverbruggingB 3.2 (-20°C) (OS 11)
StootvastheidKlasse I
Afscheurpoging om de hechting te beoordelen≥ 2,0 (1,5) N/mm2 (OS 8)
> 1,5 (1,0) N/mm2 (OS 11)
BrandverloopKlasse Efl
GripKlasse III

EN 1504-2
In de norm EN 1504-2 „Producten en systemen voor de bescherming en raparaties van betonconsrtucties - deel 2: Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton" is vastgelegd aan welke eisen producten voor de bescherming van beton moeten voldoen.
Producten, die aan deze norm voldoen, mogen het CE - logo voeren. Het logo staat op de verpakking.ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

13

DIS-460-012483
EN 13813:2002
Kunstharsdekvloer/Kunstharscoating voor het gebruik binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandverloopEfl
Emissie van bijtende substantiesSR
WaterdoorlaatbaarNPD
Slijtvastheid< AR1
Trekvastheid> B1,5
Stootvastheid> IR4

EN 13813
In de norm EN 13813 "Dekvloermortels en dekvloeren - dekmortels. Eigenschappen en eisen" is vastgelegd aan welke eisen dekvloermortels voor gebruik binnen moeten voldoen.  Ook kunstharsverven en -verzegeling vallen onder deze norm.
Producten, die aan deze norm voldoen, mogen het CE - logo voeren. Het logo staat op de verpakking.