caparol_pim_import/caparol_be/products/image/236528/064709_DisboPOX_475_E.MI_PLUS_Gebinde.png

DisboPOX 475 E.MI PLUS 2K-EP-Verlaufsbeschichtung

Gepigmenteerde epoxyharscoating met minimale emissie. Breed inzetbaar op vrijwel alle vloeroppervlakken.

Toepassing

Op minerale vloeren die normaale tot zwaar mechanisch be­last worden, zoals bijv. openbare ruimtes en  kantines, gangen, opslagruimtes , winnkelruimtes.

Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. (kinder)dagverblijven als norm gesteld.

Eigenschappen

  • minimale emissie, VOC-gehalte < 1 % 
  • alkylphenolvrij
  • toepasbaar als gietcoating en als instrooilaag
  • goed bestand tegen chemicaliën
  • getest voor toepassing in de levensmiddelenindustrie

Materiaalbasis

2K-epoxyhars, total solid conform Deutsche Bauchemie

Verpakking

10 kg, 30 kg

Kleur

10 kg verpakking: 
RAL 7030 (Steingrau), RAL 7032 (Kieselgrau), RAL 7035 (Lichtgrau)

30 kg Gebinde: 
RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 7023 (Betongrau), RAL 7030 (Steingrau), RAL 7032 (Kieselgrau), 
RAL 7035 (Lichtgrau), RAL 7037 (Staubgrau), RAL 7038 (Achatgrau), RAL 7040 (Fenstergrau), 
RAL 7042 (Verkehrsgrau A), RAL 7043(Verkehrsgrau B)

Speciale kleuren op aanvraag.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel, droog, vorstvrij. In origineel gesloten verpakking minimum 1 jaar opslagstabiel.

Bij lagere temperaturen het materiaal voor de verwerking bij ca. 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,55 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 66 µm/100 g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 39 mg/30 cm2

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 85

Drukvastheid

ca. 100 N/mm2 (naar DIN EN ISO 604, bij 20% compressie)

Viscositeit

ca. 2.600 mPas

Geschikte ondergronden

Beton en cementchape, evenals starre EP-coatings.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. De ondergrond moet een hechttreksterkte hebben van 1,5 N/mm2 , waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2 . De ondergrond moet zijn evenwichtsvochtgehalte bereikt hebben: 
(beton en cementchape: max. 4 CM-%) 

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond mechanisch voorbereiden, bijv. door kogelstralen of diamantschuren. Niet voldoende draagkrachtige lagen en vervuilingen moeten verwijderd worden. Poriën en gaten openen, de ondergrond moet een fijnruwe structuur hebben.

Materiaalbereiding

Comp. A oproeren, comp. B toevoegen, met langzame mixer (max. 400 o/min) intensiefv mengen toe een sliertvrij en homogene kleur ontstaat. Materiaal in een ander recpiënt gieten en nog eens grondig mengen (niet vanuit de originele verpakking gebruiken).

Bij verwerking op oppervlakken met een helling of verticale vlakken kan aan het materiaal tot 3 gew.-% DisboADD 952 Stellmittel toegevoegd worden. 

Mengverhouding

Comp. A : Comp. B = 82 : 18 gewichtsdelen

Verwerkingsmethode

Afhankelijk van de toepassing aanbrengen met een kort tot middellangharige rol of geschikte rakel.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Minerale ondergronden poriënvullend gronden met DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium. 
Ruwe ondergronden altijd bijkomend met een krablaag egaliseren. 
Gedetailleerde informatie zie TI DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium.

Afwerking

Rolcoating 
DisboPOX 475 E.MI PLUS  op de voorbehandelde ondergrond gieten, met een gladde of fijn vertande spaan (2 mm) verdelen en met een roller in kruislaag narollen.  
 
Afhankelijk van de belasting en gewenste laagdikte moeten er één of meerdere lagen aangebracht worden

Gietcoating

DisboPOX 475 E.MI PLUS 2K-EP-Beschichtung op de grondlaag gieten en met een tandrakel in hard rubber gelijkmatig verdelen. Bij laagdiktes > 1,5 mm kan, na het overgieten in een ander recipiënt al roerend tot 50 gew.-% DisboADD 941 Quarzsandmischung (0,06–0,3 mm) toegevoegd worden. Na een wachttijd van ca. 10 minuten de verse zelfnivellerende laag met een stekelrol ontluchten. 

Vormgeving van het oppervlak(optioneel):
- DisboADD 8255 Farb-Chips (1-2 mm) 
- DisboADD 955 Mattierungsmittel 
- DisboPUR 458 2K-PU-Versiegelung, matt
- DisboPUR 458 2K-PU-Versiegelung, matt + DisboADD 947 Glasperlen, fine


Instrooicoating
Na het overgieten in een ander recipiënt de masse op de grondlaag gieten en met een geschikte rakel gelijkmatig verdelen. De verse instrooilaag vervolgens over het gehele oppervlak afzanden met DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4–0,8 mm) of DisboADD 944 Quarzsandmischung (0,7–1,2 mm). Na het uitharden van de instrooilaag, het overtollige kwartszand wegkeren/opzuigen, DisboPOX 475 E.MI PLUS op de grondlaag gieten, met een rubbberen rakel verdelen en met een middellangharige rol in kruisgang narollen. 

Verbruik


Grondlaag
DisboPOX 420 E.MI PLUS

ca. 300 - 400 g/m2
Rolcoating

DisboPOX 475 E.MI PLUS
ca. 400 - 500 g/m2
Gietcoating
1 mm laagdikte
DisboPOX 475 E.MI PLUS

2 mm laagdikte(bij 50 % toevoeging van zand): 
DisboPOX 475 E.MI PLUS
DisboADD 941 Quarzsandmischung

ca. 1,5 kg/m2


ca. 2,2 kg/m2
ca. 1,1 kg/m2
Instrooilaag
Instrooilaag
DisboPOX 475 E.MI PLUSmin. 0,8 kg/m2 
Afzanden
DisboADD 943 Quarzsandmischung of 
DisboADD 944 Quarzsandmischung
ca. 3–5 kg/m2
Verzegeling
DisboPOX 475 E.MI PLUSca. 0,7 - 1,0 kg/m2
Het gaat hier om richtwaarden. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object. De verbruiken kunnen variëren door toevoeging van hoeveelheid zand, ondergrondoneffenheden, temperatuur, wijze van applicatie, soort gereedschap en korrelgrootte instrooizand.
Het verbruik hangt af van de gewenste laagdikte. Door het instrooien van zand wordt de laagdikte ca. 100% dikker in vergelijking met niet ingestrooide laag.

Achtung: Het is niet aangeraden om tegelijk met DisboPOX 475 producten de producten DisboXID 464 of. DisboXID 421 op dezelfde werf te gebruiken. Als gevolg kunnen er storingen in het oppervlak optreden. Oude coatings (ouder dan 28 dagen) vallen daar niet onder. In geval van twijfel een tussenlaag aanbrengen met Disbon 481 conform Technische informatie.

Verwerkingstijd


Verwerkingstijd
Bij 10 °CBij 20 °CBij 30 °C
ca. 60 minutenca. 45 minutenca. 20 minuten

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur voor materiaal, omgeving en ondergrond:
Min. 10 °C, max. 30 °C
De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger dan 80 % liggen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3°C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

Wachttijd tot te' belopen / over te coaten
Bij 10 °CBij 20 °CBij 30 °C
ca. 40 uurca. 16 uurca. 8 uur

Droogtijd

Wachttijd tot volledige mechanische en chemische belastbaarheid
Bij 10 °CBij 20 °CBij 30 °C
ca. 10 dagenca. 7 dagenca. 5 dagen

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik en bij lagere werkonderbrekingen met DisboADD 419 Verdünner/Reiniger für EP-Harze.

Certificaat

Actuele certificaten op aanvraag.

Reinigen en onderhoud

Bij het verwerken van het materiaal de verwerkingsrichtlijnen en de reinigings- en onderhoudsrichtlijnen voor vloeren in acht nemen.

Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloed de functie van de coating niet.
Op samenhangende vlakken enkel kleuren met hetzelfde chargenummer gebruiken.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Enkel voor professsioneel gebruik.

Component A:

Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. 
Bevat: bis(4,4’-glycidyloxyphenyl)-propaan, bisphenol-F-epoxyhars MG <700, oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivaten, Cashew (Ana-cardium occidentale) Nutshell Extract, gedecarboxyleerd, gedistilleerd.

Component B:
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Na het werken met dit product de huid grondig wassen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk het Antigifcentrum (070/245 245) of een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
Bevat: carbomonocyclisch, gealkyleerd mengsel van poly-aza-alkanen, gehydrateerd, 1,2-ethandiamine, N-(2-aminoethyl)-, reagens met glycidyltolylether, benzylalcohol, 3-aminopropyldiethylamine.

Afval

Materiaal en verpakking volgens de lokale wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

van dit product (cat. A/j): 500 g/l (2010). Dit product bevat max. <35 g/l VOC.

Giscode

RE30
RE1 (verouderd)

Technisch advies

Zie veiligheidsfiches.

CE-markeringce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

19
DIS-475-016234
EN 13813:2002
Kunstharschape/kunstharscoating voor binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragEfl-
Vrijkomen van corrosieve substantiesSR
WaterdoorlaatbaarheidNVT
Slijtageweerstand≤ AR1
Spanning in de hechtingslaag≥B1,5
Slagvastheid≥ IR4

EN 13813

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be