caparol_pim_import/caparol_be/products/image/234418/Disbon_375_DisboPOX.png

DisboPOX 475 SL 2K-EP-Verlaufsbeschichtung

Economische, gepigementeerde epoxyharscoating.
Haast reukloos.

Toepassing

Voor minerale vloeren met normale tot zware mechanische en chemische belasting, zoals bijv, industrievloeren in de auto-, metaal- en electroïndustrie.

Eigenschappen

  • haast reukloos
  • variabel in te zetten als zelfnivellerende coating en als instrooilaag
  • goed bestand tegen chemicaliën
  • gebruik van versneller DisboADD 903 mogelijk
  • zonder substanties die de vloei van lak verstoort
  • gestest voor toepassing in de levensmiddelenindustrie

Materiaalbasis

2K-Epoxyhars, total solid conform Deutsche Bauchemie.

Verpakking

10 kg, 30 kg

Kleur

10 kg verpakking:
RAL 7030 (Steingrau), RAL 7032 (Kieselgrau), RAL 7035 (Lichtgrau)

30 kg verpakking:
30 kg Gebinde: 
RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 7023 (Betongrau), RAL 7030 (Steingrau), RAL 7032 (Kieselgrau), 
RAL 7035 (Lichtgrau), RAL 7037 (Staubgrau), RAL 7038 (Achatgrau), RAL 7040 (Fenstergrau), 
RAL 7042 (Verkehrsgrau A), RAL 7043(Verkehrsgrau B)
Speciale kleuren op aanvraag.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel, droog, vorstvrij. In origineel gesloten verpakking minimum 1 jaar opslagstabiel.
Bij lagere temperaturen het materiaal voor de verwerking bij ca. 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,55 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 66 µm/100 g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 42 mg/30 cm2

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 77

Drukvastheid

ca. 50 MPa (naar DIN EN ISO 604, bij 20% compressie)

Viscositeit

ca. 1.800 mPas

Buig-treksterkte

ca. 50 N/mm2

Geschikte ondergronden

Beton en cementchape, evenals starre EP-coatings. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. De ondergrond moet een hechttreksterkte hebben van 1,5 N/mm2 , waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2 .
De ondergrond moet zijn evenwichtsvochtgehalte bereikt hebben: (beton en cementchape: max. 4 CM-%)

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond mechanisch voorbereiden, bijv. door kogelstralen of diamantschuren. Niet voldoende draagkrachtige lagen en vervuilingen moeten verwijderd worden. Poriën en gaten openen, de ondergrond moet een fijnruwe structuur hebben.

Materiaalbereiding

Om het uitharden te versnellen en de vloer sneller in gebruik te kunnen nemen kan aan component B DisboADD 903 Beschleuniger für EP-Harze toegevoegd worden. De toevoeging van DisboADD 903 leidt tot een sterkere neiging tot vergeling. Teveel versneller toevoegen kan tot verbrokkeling en carbamaatvorming (kleverig oppervlak) leiden.
 
Comp. A oproeren, comp. B toevoegen, met langzame mixer (max. 400 o/min) intensiefv mengen toe een sliertvrij en homogene kleur ontstaat. Materiaal in een ander recpiënt gieten en nog eens grondig mengen (niet vanuit de originele verpakking gebruiken).

Om de uitharding te versnellen zodat de vloeren sneller in gebruik kunnen genomen worden kan aan comp. B DisboADD 903 Beschleuniger für EP-Harze toegevoegd worden. De toevoeging van DisboADD 903 leidt tot een sterkere neiging tot vergeling. Door het overschrijden van de maximum hoeveelheid toevoeging kan het tot verbrokkeling en carbamaatvorming komen.

Voor op schuine of verticale vlakken kan aan het materiaal tot 3 gew.-% DisboADD 952 Stellmittel toegevoegd worden. 

Mengverhouding

Comp. A : comp. B = 82 : 18 gewichtsdelen

Verwerkingsmethode

Afhankelijk van de toepassing aanbrengen met een kort tot middellangharige rol of geschikte tandrakel.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Minerale ondergronden poriënvullend gronden met DisboXID 2K-EP-Grundierung.
Ruwe ondergronden altijd bijkomend met een krablaag egaliseren. Gedetailleerde informatie zie betrokken TI (DisboXID 460, 461, 462, 420)

Coating

DisboPOX 475 SL  op de voorbehandelde ondergrond gieten, met een gladde of fijn vertande spaan (2 mm) verdelen en met een roller in kruislaag narollen.  
 
EindafwerkingAfhankelijk van de belasting en gewenste laagdikte moeten er één of meerdere lagen aangebracht wordenollaag

Gietlaag

DisboPOX 475 SL op de grondlaag gieten en met een tandrakel in hard rubber gelijkmatig verdelen. Bij laagdiktes > 1,5 mm kan, na het overgieten in een ander recipiënt al roerend tot 50 gew.-% DisboADD 941 Quarzsandmischung (0,06–0,3 mm) toegevoegd worden. Na een wachttijd van ca. 10 minuten de verse zelfnivellerende laag met een stekelrol ontluchten.

Vormgeving van het oppervlak (optioneel):
- DisboADD 8255 Farb-Chips (1-2 mm) 
- DisboADD 955 Mattierungsmittel 
- DisboPUR 458 2K-PU-Versiegelung, matt
- DisboPUR 458 2K-PU-Versiegelung, matt + DisboADD 947 Glasperlen, fine


Instrooilaag
Na het overgieten in een ander recipiënt de masse op de grondlaag gieten en met een geschikte rakel gelijkmatig verdelen. De verse instrooilaag vervolgens over het gehele oppervlak afzanden met DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4–0,8 mm) of DisboADD 944 Quarzsandmischung (0,7–1,2 mm). Na het uitharden van de instrooilaag, het overtollige kwartszand wegkeren/opzuigen, DisboPOX 475 SL op de grondlaag gieten, met een rubbberen rakel verdelen en met een middellangharige rol in kruisgang narollen. 

Verbruik

Grondlaag
DisboXID 460/ 461/ 462/ 420
ca. 300 - 400 g/m2
Rolllaag
Disbopox 475 SLca. 400 - 500 g/m2
Gietlaag
1 mm laagdikte
(max. 40 % toevoeging van zand): 
DisboPOX 475 SL
DisboADD 941 Quarzsandmischung

2 mm laagdikte
(bij 50% toevoeging van zand): 
DisboPOX 475 SL
DisboADD 941 Quarzsandmischung


ca. 1,1 - 1,5 kg/m2
ca. 0,5 kg/m2ca. 2,2 kg/m2
ca. 1,1 kg/m2
Instrooilaag
DisboPOX 475 SLmin.0,8 kg/m2 
Afzanden
DisboADD 943 Quarzsandmischung of 
DisboADD 944 Quarzsandmischung
ca. 3-5 kg/m2
Verzegeling
DisboPOX 475 SLca. 0,7 - 1,0 kg/m2

afhankelijk van de toevoeging van het zand
bij 70 % toevoeging van 2 kg/m2 DisboPOX 475 SL + 1,4 kg/m2 DisboADD 941  
Het verbruik hangt af van de gewenste laagdikte. Door het instrooien van zand wordt de laagdikte ca. 100% dikker in vergelijking met niet ingestrooide laag.

Bij lagere temperaturen, dunnere laagdikte, gebruik van andere kwartszandmengelingen of bij speciale kleuren kan het nodig zijn om het aandeel kwartszand te verminderen. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Opgelet: Het is niet aanbevolen om tegelijk met DisboPOX 475 producten de producten DisboXID 464 of. DisboXID 421 op dezelfde werf te gebruiken. Als gevolg kunnen er storingen in het oppervlak optreden. Oude coatings (ouder dan 28 dagen) vallen daar niet onder. Bij eventuele twijfel een tussenlaag aanbrengen met Disbon 481 conform de Technische Informatie.

Verwerkingstijd

Verwerkingstijd
Bij 10 °CBij 20 °CBij 30 °C
ca. 50 minutenca. 30 minutenca. 15 minuten
Door toevoeging van de versneller verkort de verwerkingstijd.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur van materiaal, omgeving en ondergrond:
Min. 10 °C, max. 30 °C
De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger dan 80 % liggen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3°C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

Wachttijd tot toegankelijkheid/overschilderbaarheid
Bij 10 °C Bij 20 °CBij 30 °C
ca. 45 uurca. 14 uurca. 10 uur

Wachttijd tot toegankelijkeheid/overschilderbaarheid bij het gebruik van 1 resp. 2 verpakkingen DisboADD 903 á 0,5 liter per 30 kg verpakking
Bij 10 °CBij 20 °CBij 30 °C
ca. 22/14 uurca. 6/4 uurniet aan te raden

Droogtijd

Wachttijd tot volledige mechanische en chemische belastbaarheid
Bij 10 °CBij 20 °CBij 30 °C
ca. 10 dagenca. 7 dagenca. 5 dagen
De toevoeging van DisboADD 903 versnelt de uitharding.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik en bij lagere werkonderbrekingen met DisboADD 419 Verdünner/Reiniger für EP-Harze.

Certificaat

Op aanvraag.

Reinigen en onderhoud

Bij het verwerken van het materiaal de verwerkingsrichtlijnen en de reinigings- en onderhoudsrichtlijnen voor vloeren in acht nemen.

Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloed de functie van de coating niet.
Op samenhangende vlakken enkel kleuren met hetzelfde chargenummer gebruiken.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Enkel voor professsioneel gebruik.

Component A:
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Bevat: bis(4,4’-glycidyloxyphenyl)-propaan, bisphenol-F-epoxyhars MG <700, oxiraan, monoderivaten, Cashew (Ana-cardium occidentale) Nutshell Extract, gedecarboxyleerd, gedistilleerd.

Component B:
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Damp/aerosol niet inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Na het werken met dit product de huid grondig wassen. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk het Antigifcentrum (070/245 245) of een arts raadplegen.

Bevat: benzylalcohol, 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, m-phenylenbis(methylamine).

Afval

Materiaal en verpakking volgens de lokale wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

van dit product (cat. A/j): 500 g/l. Dit product bevat max. <130 g/l VOC.

Giscode

RE30
RE1 (verouderd)

Technisch advies

Zie veiligheidsfiches

CE-markering
ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

18

DIS-475-015669
EN 13813:2002
Kunstharschape/kunstharscoating voor binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragEfl
Vrijkomen van corrosieve substantiesSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtageweerstand≤ AR1
Spanning in de hechtingslaag≥ B1,5
Slagvastheid≥ IR4

EN 13813

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be