caparol_pim_import/caparol_be/products/image/213468/061514_Disbon_400_BE.png

Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe

Slijtvaste vloercoating op basis van dispersie voor binnen en buiten. Een component (1K).
Toegelaten voor olie-opvangbekkens binnen.

Toepassing

Vloercoating op basis van dispersie voor minerale vloeren, binnen en buiten, die normaal worden belast. Niet geschikt voor vloeren waarop wordt gereden of waarop water blijft staan. Goedgekeurd als afwerking in opvangbakken voor stookolie, diesel en ongebruikte motorolie in gesloten gebouwen.

Eigenschappen

 • reukarm
 • met water te verdunnen
 • bestand tegen olie
 • slijtvast

Materiaalbasis

Dispersie.

Verpakking

 • Standaard
  2½, 5 en 12½ liter
 • ColorExpress
  12½ liter

Kleur

 • Standaard kleuren:
  2½ en 5 liter: Hellgrau, Kieselgrau, Mittelgrau.
  12½ liter: Hellgrau, Kieselgrau, Mittelgrau, Betongrau (geen RAL-kleur).
 • ColorExpress:
  Volgens het ColorExpress-systeem in meer dan 28.000 kleuren te leveren. Afhankelijk van de kleur, basis 1, 2 of 3 gebruiken.

  Voor toepassing in opvangbakken geen ColorExpress-kleuren aanbrengen.

Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verscheidene chemicaliën (desinfecteermiddel, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Dit beïnvloedt de functie van de coating niet.

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
In gesloten verpakking bij ca. 20 °C 2 jaar houdbaar. Bij lagere temperaturen het materiaal voor de verwerking bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 45 µm/100 ml/m2

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

ca. 2.500

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

210 mg/30 cm2

Elasticiteit bij breuk

ca. 40 %

Geschikte ondergronden

Minerale ondergronden, zoals beton, cementdeklvoeren, pleisterwerk. Ook geschikt voor vloeren met goed hechtende, oude verflagen die vrij zijn van weekmakers.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. Een minerale ondergrond moet een treksterkte hebben van ≥1,0 N/mm2.
Vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloer max. 5 gew.%
Anhydrietvloer max. 1 gew.%
Magnesietvloer 2-4 gew.%
Granietvloer 4-8 gew.%
Chapes van hard asfalt mogen enkel binnen gecoat worden. Ze moeten min. aan de hardheidsklasse IC 15 voldoen en mogen niet vervormen onder de gegeven temperatuursomstandigheden en mechanische belasting. Ondergronden met water belast, moeten voldoende verval hebben zodat staand water uitgesloten is.

Voorbereiding van de ondergrond

De voorbehandeling van de ondergrond dusdanig uitvoeren dat een goede hechting verkregen kan worden. Van behandelde oppervlakken de niet goed hechtende verflagen verwijderen. Goed hechtende 1K-coatings en oude, goed hechtende, dispersieverflagen die vrij zijn van weekmakers, reinigen. Goed hechtende 2K-coatings reinigen, mat schuren of voorstrijken met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer. Beschadigingen in de ondergrond na voorbehandeling goed verdichtend met DisboCRET PCC-Mörteln en -pleisterlagen repareren.

Aanvullende informatie
Bij de verwerking van dit product de "Algemene verwerkingsvoorschriften” in acht nemen.

Gereedmaken van het materiaal

Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe is klaar voor gebruik. Voor het verwerken grondig doorroeren. Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur. Bij airless apparatuur 0,013-0,015 inch nozzle gebruiken.

Verwerkingsmethode

Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe is klaar voor gebruik. Voor het verwerken grondig doorroeren. Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur. Bij airless apparatuur 0,013-0,015 inch nozzle gebruiken.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag, binnen
Een grondlaag aanbrengen met Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe, verdund met maximaal 30%  water.

Grondlaag, buiten
Een grondlaag aanbrengen met CapaSol Konzentrat, 1 : 2 vol. delen verdund met water of met OptiGrund onverdund.

Afwerklaag
Op een ondergrond zonder scheuren tweemaal een laag onverdunde Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbeaanbrengen.

Opvangbakken voor olie:
Bij het behandelen van opvangbakken moeten minimaal een grondlaag en twee afwerklagen worden aangebracht met een minimaal verbruik van 950 ml/m2. Opeenvolgende verflagen in verschillende kleuren uitvoeren om fouten te voorkomen.
Om de afzonderlijke lagen zichtbaar te houden de 2e en 3e laag zodanig aanbrengen dat 1 cm van de onderliggende laag zichtbaar blijft. Na beëindigen van de schilderswerkzaamheden een zelfklevend etiket aanbrengen met vermelding van de datum van uitvoering en het toegepaste materiaal. 
Let op!  Het materiaal kan niet tegen Biodiesel.

Optionele afwerking
Instrooien chips
In de nog natte laag DisboADD 948 Farbchips (2 - 4 mm) strooien en na drogen glad of
antislip coaten.

Gladde toplaag
Een deklaag, buiten aanbrengen met DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung of binnen met Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelung.

Antislipafwerking
Bij toepassing, buiten, een antisliplaag aanbrengen met DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung met daar grondig doorgemengd 3-5 gew.% DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm of 10 gew.% Ballotini glaskogeltjes 1619, verdund met ca. 5-10 gew.% DisboADD 499 .
Bij toepassing, binnen, een antisliplaag aanbrengen met Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelung waaraan toegevoegd 3 gew.% DisboADD 947 Glasperlen .

Voorschriften voor toepassing in opvangbakken
Voor deze toepassing verstrekt Caparol graag een specifiek en objectgericht technisch advies.

Verbruik

Vloercoating
Grondlaag binnen
Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbeca. 150–200 ml/m2
30 % met water verdund
Grondlaag buiten
CapaSol Konzentratca. 150–200 ml/m2
1 : 2 vol. delen verdund met water
Afwerklagen
Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbeminimaal 2 x 200 ml/m2
Speciale afwerkingen
Instrooien met chips
DisboADD 948 Farbchips
ca. 30 g/m2
Gladde afwerking buiten
DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung
ca. 150 ml/m2
Gladde afwerking binnen
Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelung
ca. 130 ml/m2
Antislip afwerking buiten
DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung
DisboADD 947 Glasperlen Rough
DisboADD 499 Verdünner
ca. 150 ml/m2
ca. 15 g/m2
ca. 8–15 ml/m2
Antislip afwerking binnen 
Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelung
DisboADD 947 Glasperlen Fine
ca. 130 ml/m2
ca. 4 g/m2
Opvangbakken
Grondlaagca. 150–200 ml/m2
30 % verdund met water
Tussenlaagca. 400 ml/monverdund
Afwerklaagca. 400 ml/monverdund
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

Tussen de lagen onderling moet bij 20 °C een droogtijd van minimaal 6 uur aangehouden worden. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid te belopen na ca. 6 uur.
Met Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe en Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelung na ca. 6 uur en met DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung na ca. 1 dag over te schilderen. Mechanisch te belasten na 3 dagen. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik en bij langere werkonderbreking met water of met warm water en zeep reinigen.

Certificaat

 • 1-1039: Testrapport algemene voorschriften voor het behandelen van opvangbakken voor olie
  MPA Karlsruhe

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden. TIjdens de verwerking en de droging zorgen voor grondige verluchting.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Bij contact met de ogen of de huid, onmiddellijk zorgvuldig met water afspoelen.
Voorkom lozing in het milieu. Reiniging van het gereedschap na gebruik met water en zeep.
Tijdens het schuren stoffilter P2 gebruiken. Spuitnevel niet inademen. Compbifilter A2/P2 gebruiken.

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on, mengeling van 5-chloor-2-methyl-2hisothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/i) is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat <27 g/l VOS.

Giscode

BSW20

Productcode

M-LW01

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

081)

DIS-420-010265 EN 13813:2002
Kunsthardekvloer/Kunstharscoating voor gebruik binnen
EN 13813:SR-Bfl s1-B1,5-AR1-IR4
BrandverloopBfl -s1
Emissie van bijtende substantiesSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtagevastheid< AR1
Trekvastheid> B1,5
Stootvastheid> IR4


EN 13813
In de norm EN 13813 "Dekvloermortels en dekvloeren - dekmortels. Eigenschappen en eisen" is vastgelegd aan welke eisen dekvloermortels voor gebruik binnen moeten voldoen.  Ook kunstharsverven en -verzegeling vallen onder deze norm.
Producten, die aan deze norm voldoen, mogen het CE - logo voeren. Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van Caparol Nederland (www.caparol.nl) en is te downloaden.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be