caparol_pim_import/caparol_be/products/image/60995/028331_Disbon_Disbopur_PU_AquaColor.png

DisboPUR W 459 2K-PU-Versiegelung

Gepigmenteerde, matte polyurethaan-toplaag voor binnen en buiten. Twee componenten (2K).

Toepassing

Door de minimale emissie van schadelijke stoffen bijzonder goed geschikt voor toepassing in openbare ruimten in ziekenhuizen, kinderdagverblijven, scholen etc.

Matte, gepigmenteerde toplaag op harde en semi-elastiche PU- en EP-vloercoatings, binnen en buiten toe te passen. Niet geschikt op vloeren waarop water blijft staan. Gering tot matig te belasten.

Eigenschappen

  • minimale emissie
  • slijtvast
  • dekt goed
  • bestand tegen UV- en chemicaliën
  • verbeterd de reinigbaarheid
  • verhoogt de krasvastheid van PU- en EP-coatings
  • enigszins waterdampdoorlatend
Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. (kinder)dagverblijven als norm gesteld.

Materiaalbasis

2K-polyurethaan-dispersie, met water te verdunnen.

Verpakking

4 kg kunststof-combi-verpakking
12 kg bij aankleuring af fabriek vanaf 60 kg

Kleur

Steingrau (ca. RAL 7030), Kieselgrau (ca. RAL 7032), Lichtgrau (ca. RAL 7035)

Met ColorExpress in vele kleuren te maken.  Om een uniforme kleur te waarborgen moet de pasta's onmiddellijk na het doseren grondig gemengd worden. Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen.
Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet. Bij heldere en donkere kleuren kan aan het oppervlak een tempera-effect (afgeven van het kleurpigment) ontstaan. In voorkomende gevallen een transparante toplaag aanbrengen.

Speciale kleuren op aanvraag.

Glansgraad

Mat tot zijdemat

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
In originele verpakking minstens 9 maanden houdbaar. Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,15 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 50 µm/100 g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

45 mg/30 cm2

Viscositeit

ca. 1000 mPas

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën conform DIN EN ISO 2812-3:2007 bij 20 °C
Testgroepen conform de voorschriften van DIBt, Berlijnna 7 dagen
Groep 1: autobrandstof+(E)
Groep 3: stookolie (conform DIN 51 603-1)+
Groep 4: alle koolwaterstoffen+(E)
Groep 5: een- en meerwaardige alcoholen+(E)
Groep 7b: biodiesel (conform DIN EN 14214)+
Groep 8: waterige oplossingen alifatische aldehyde tot 40 %+
Groep 9: waterige oplossingen anorganische zuren (carbonzuur) tot 10 %+ (E)
Groep 10: minerale zuren tot 20 %+
Groep 11: anorganische logen+
Groep 14: waterige oplossingen organische tenside+
Skydrol+ (V)
Citroenzuur 10 %+
IJzer(III)-chlorideoplossing, verzadigd+ (V)
Fosforzuur 85 %+ (E,V)
Xyleen+ (E)
Ammonia 25 %+
Cola+
Koffie+ (V)
Rode wijn+ (V)
Ethanol 40 %+ (E)
Ethanol 96 %+ (E)
Aceton+ (E)
Gedestilleerd water+
Terpentine+ (V)
Zoutzuur 10 %+
Zoutzuur 30 %+ (V)
Verklaring tekens: + = bestand, V = verkleuring, E = licht opweken

Geschikte ondergronden

Goed hechtende, harde tot semi-elastische PU- en EP-vloercoatings.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.

Voorbereiding van de ondergrond

De voorbehandeling van de ondergrond dusdanig uitvoeren dat een goede hechting verkregen kan worden.

Oude verflagen altijd voldoende mechanisch opruwen. Nieuwe 2K-coatings de volgende dag afwerken. Bij langere wachttijden moet de laag met schuurpapier met een fijne korrel licht geschuurd worden. Diepe krassen, die bij de ondergondvoorbehandeling ontstaan, kunnen niet onzichtbaar worden weggewerkt.
Met water te verdunnen systemen moeten goed droog zijn. Lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Materiaalbereiding

Comp. A doorroeren en Comp. B toevoegen. Met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa en egale kleur ontstaat. Overgieten in een andere emmer en nogmaals doorroeren.

Mengverhouding

Comp. A: Comp. B= 85 : 15 gewichtdelen.

Verwerkingsmethode

Materiaal aanbrengen met kwast of een halflangharige polyamide roller (bijv. Rotanyl Maler-Walze 8 mm, haarhoogte 11 mm van de firma Rotaplast).
Om aanzetten te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken. Materiaal in gelijkmatige banen aanbrengen en in een richting narolle. Voorkom baanvorming.

Bij donkere kleuren kan baanvorming optreden. In voorkomende gevallen het oppervlak dun overrollen. De verfroller over het verfrooster halen voordat het materiaal wordt aangebracht.

Alternatieve afwerking:
In de natte laag Disbopur 459 PU-AquaColor kan Disboxid 948 Color-Chips gestrooid worden. Na droging glad of antislip (2-3 gew.% Disbon 947 Slidestop toevoegen) afwerken met Disbopur 458 PU-AquaSiegel.

Opbouw van het verfsysteem

Gladde toplaag
Het materiaal gelijkmatig in een kruislaag aanbrengen. Grote oppervlakken in één arbeidsgang afwerken om aanzetten te voorkomen. Bij kleurwijzigingen en intensieve kleuren (bijv. uit basis 3) kunnen meerdere lagen noodzakelijk zijn om voldoende dekking te verkrijgen.
 
Antislip toplaag
Aan het materiaal 3 gew.% DisboADD 947 Glasperlen toevoegen, grondig mengen en als onder ‘gladde toplaag’ beschreven verwerken.
Bij langere werkonderbreking het materiaal tussentijds doorroeren.

Verbruik

Glad oppervlak
DisboPUR W 459 2K-PU-Versiegelungca. 100-150 g/m
per laag
Antislip oppervlak
DisboPUR W 459 2K-PU-Versiegelung
DisboADD 947 Glasperlen Fine
ca. 100 g/m2
ca. 2-3 g/m2

op ruwe ondergronden binnen, bijv. verflagen ingestrooid met zand, moeten minimaal twee lagen worden aangebracht om een voldoende gesloten laag zeker te stellen. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid ca. 45 minuten.
Hogere temperaturen verkorten, lagere verlengen de verwerkingstijd.
Let op: Het einde van de ‘potlife’ is optisch niet herkenbaar. Het overschrijden leidt tot glansgraadverlies, een verminderde hardheid en hechting. Niet met water te verdunnen. De coating gelijkmatig aan brengen om glansverschillen en rolbanen, met name bij donkere kleuren, te voorkomen. Te dikke lagen (verbruik >250 g/m2) hebben blazen in de verflaag tot gevolg. Gedurende het drogen en uitharden zorg dragen voor voldoende ventilatie.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de lagen onderling moet bij 20 °C minimaal 16 uur en maximaal 24 uur zijn.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid na ca. 16 uur te belopen en over te schilderen. Na ca. 3 dagen mechanisch te belasten en na ca. 7 dagen volledig uitgehard.
Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik en bij langere werkonderbreking met water reinigen.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik


Component A: 
geen gevaarlijke substantie of mengeling. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Voorkom lozing in het milieu. Buiten bereik van kinderen houden.

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-in-4,7-diol, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan allergische reacties veroorzaken.

Component B:
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Schadelijk bij inademing.
Kan de luchtwegen irriteren.
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Afgesloten bewaren.

Bevat: oligomeer, hydrophiles,aliphatische polyisocyanaat, hexamethyleen-1,6-diisocyanat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/j) is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 20 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-459-010012 EN 13813:2002
Kunstharsdekvloer/Kunstharscoating voor gebruik binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandklasseEfl
Afgifte van corrosieve bestanddelenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtvastheid< AR1
Hechttreksterkte> B1,5
Druksterkte> IR4


EN 13813

In de norm EN 13813 "Dekvloermortels en dekvloeren - dekmortels. Eigenschappen en eisen" is vastgelegd aan welke eisen dekvloermortels voor gebruik binnen moeten voldoen.  Ook kunstharsverven en -verzegeling vallen onder deze norm.

Producten, die aan deze norm voldoen, mogen het CE - logo voeren. Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Belgium (www.caparol.be) en is te downloaden.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be