caparol_pim_import/caparol_be/products/image/193472/056723_capasil_primer-1_BE_NL.png

CapaSil Primer

Hechtprimer onder dispersie- en dispersie-silicaatmuurverf voor binnen. Oplosmiddelvrij.

Toepassing

Wit gepigmenteerd voorstrijkmiddel onder dispersie- en dispersiesilicaatverven, binnen. Bevordert de hechting op gladde, draagkrachtige ondergronden zoals: gipskartonplaten, beton, gipspleisters, gipsbouwplaten en dispersiesilicaatverven op een oude dispersieverflaag. Verkleint het risico van afbladderen van dunne reparaties van gips bij naden van gipsplaten.
Als stroeve voorstrijklaag onder alle soorten behang op gladde, zwak zuigende ondergronden.

Eigenschappen

 • minimale emissie, oplosmiddel- en weekmakervrij
 • gemakkelijk te verwerken
 • met water te verdunnen
 • milieuvriendelijk en reukarm
 • waterdampdoorlatend
 • Ud-waarde 0,03 m (bij kleur kunnen de technische eigenschappen iets afwijken)
 • goede hechting op de ondergrond
 • dekt goed
 • als grondlaag onder dispersie-silicaatverf

Materiaalbasis

Gemodificeerde kunststofdispersie.

Verpakking

 • CapaSil Primer standaard: 5 en 10 liter
 • CapaSil Primer Airfix: 25 en 120 liter

Kleur

Wit.

Met maximaal 25% CaparolColor- of AmphiColor-mengkleuren op kleur te brengen. CapaSil Primer is met ColorExpress op kleur te brengen in vele kleuren uit de diverse collecties tot een reflectiewaarde 70.

Opslag

Koel maar vorstvrij.

Soortelijke massa

ca. 1,7 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Gipskartonplaten, gipspleister, gipsbouwplaten, beton, kalkgipspleister en goed hechtende dispersieverflagen.

Voorbereiding van de ondergrond

Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad "Ondergronden en hun voorbehandelingen”.

Opbouw van het verfsysteem

CapaSil Primer wordt onverdund verwerkt.

Verbruik

Op gladde oppervlakken, afhankelijk van de zuiging ca.7 m2/L Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor omgeving en ondergrond. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is CapaSil Primer na ca. 12 uur over te schilderen. Lagere temperaturen en een hoge relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Gereedschap

Verwerken met kwast, roller of geschikte spuitapparatuur.

Airless spuitapparatuur
spuithoek:   50°
nozzle:        0,021 - 0,025”
druk:          150-180 bar
De dispersiefilter (groen) in het pistool verwijderen. De verf goed doorroeren en zeven.

Reinigen gereedschap

Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Om de specifieke eigenschappen te behouden niet mengen met andere producten. CapaSil Primer met ColorExpress, AmphiColor Vollton- und Abtönfarben of CaparolColor op kleur brengen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn


Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Spuitnevel en aërosolen niet inademen.

In geval van accidentele indigestie raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat polyacrylaathars, titaanwit, calcium­carbonaat, silicaat, water, waterglas, additieven

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be