caparol_pim_import/caparol_be/products/image/57140/027188_Capaplex_10_L_NL.png

Capaplex

Met water te verdunnen speciale grondering, voor buiten en binnen.
Veredeling voor lijmverven.

Toepassing

Capaplex is een met water te verdunnen, kleurloos dispersie-grondeermiddel voor de egalisatie van vaste ondergronden die sterk of ongelijkmatig zuigen. Bijzonder geschikt voor als voorstrijkmiddel op cellenbeton. Door voor te strijken met Capaplex is de "opentijd" van de volgende verflaag beduidend langer. Ook toe te passen als wasvaste, kleurloze afwerklaag op dispersieverf en behang.
Daarnaast ook als wasbestendige deklaag voor dispersieverven en papierbehang geschikt.

Eigenschappen

  • glanzende afwerklaag voor binnen
  • verbetert de afwerking van binnenverven
  • voorstrijkmiddel voor cellenbeton
  • hoog vastestofgehalte

Materiaalbasis

Gemodificeerde, waterige kunststofdispersie. 

Kleur

transparant

Opslag

Koel, maar vorstvrij.

Soortelijke massa

Ca. 1,0 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

+

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergronden moeten droog zijn en vrij van vuil en deeltjes die de hechting verminderen. VOB, deel C, DIN 18 363, §3 respecteren.

Voorbereiding van de ondergrond

Gelieve voor de geschiktheid op verschillende ondergronden en de nodige voorbehandeling onze technische fiche N° 650 ‘Ondergronden en hun voorbehandeling’ te respecteren.

Verwerkingsmethode

Met de borstel, de rol of Airlessapparatuur

Verdunnen

Enkel met water verdunnen.

Opbouw van het verfsysteem

Op normaal zuigende ondergronden Capaplex met 1 – 2 delen water verdunnen. Ter grondering van sterk zuigende vlakken Capaplex met 3 – 4 delen water verdunnen en, indien nodig, twee lagen aanbrengen. Bij ongeschilderde cellenbeton als ondergrond Capaplex met 3 delen water verdunnen.  

 
Voor zijdematte glansdeklagen of als afwerklaag op papierbehang binnen Capaplex met 1–2 delen water, voor matte deklagen met 4 delen water verdunnen voor zijdeglanzende afwerklagen niet verdunnen. 
 
Bij glanzende afwerklagen moet altijd een proefvlak op het object worden gemaakt om de glansgraad te bepalen.

Verbruik

Naargelang de toepassing, de zuigkracht, de verdunning en de staat van de ondergrond ca. 50 – 200 ml/m2. Het juiste verbruik en de verdunningsgraad vaststellen aan de hand van een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimale temperatuur voor verwerking en droging :
Temperatuur van de omgeving en de ondergrond : +5 °C en maximaal +30°C

Droogtijd

Bij + 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur overschilderbaar. Bij lagere temperaturen overeenkomstig langere droogtijden respecteren.

Gereedschap

Rollen, strijken of verspuiten.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met water.

Airless-applicatie

Airless spuithoek: 60°
nozzle: 0,029’’
druk : 50 bar
Gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met water.

Attentie

Capaplex is niet geschikt voor horizontale vlakken met permanente waterbelasting. 

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. Bij contact met de ogen onmiddellijk met veel water en zeep spoelen. Voor meer info : zie veiligheidsfiche.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, raadpleeg Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Enkel lege verpakkingen ter recyclage aanbieden. Vloeibare materiaalresten kunnen als afval van verf op waterbasis, ingedroogde materiaalresten als uitgeharde verf of als huisvuil gestort worden.

EU-grenswaarde VOS

Voor dit product (cat. A/h): 30 g/l (2010). Het VOC-gehalte van dit product overschrijdt niet 5 g/l max.

Productcode

M-GF01

Inhoudstoffen

Polyvinylacetaathars, water, esteralcohol, additieven, conserveringsmiddel.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be