Capaplex

Met water verdunbare speciale grondering, voor buiten en binnen.
Veredeling voor lijmverven.

caparol_pim_import/caparol_be/products/image/57140/027188_Capaplex_10_L_NL.png

Toepassing

Capaplex is een met water verdunbaar, kleurloos dispersie-grondeermiddel voor de egalisatie van vaste ondergronden die sterk of ongelijkmatig zuigen. Bijzonder geschikt voor poreuze betonvlakken. Bij volgende plastische lagen wordt de opentijd met een Capaplex-grondering merkbaar verhoogd.
Daarnaast ook als wasbestendige deklaag voor dispersieverven en papierbehang geschikt.

Eigenschappen

  • glanzende deklaag voor binnen
  • veredeling voor binnenverven
  • grondlaag voor cellenbeton
  • hoog vaste stof gehalte

Materiaalbasis

Gemodificeerde, waterige kunststofdispersie. 

Kleur

transparant

Opslag

Koel, maar vorstvrij.

Soortelijke massa

Ca. 1,0 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

+

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergronden moeten droog zijn en vrij van vuil en deeltjes die de hechting verminderen. VOB, deel C, DIN 18 363, §3 respecteren.

Voorbereiding van de ondergrond

Gelieve voor de geschiktheid op verschillende ondergronden en de nodige voorbehandeling onze technische fiche N° 650 ‘Ondergronden en hun voorbehandeling’ te respecteren.

Verwerkingsmethode

Met de borstel, de rol of Airlessapparatuur

Verdunnen

Enkel met water verdunnen.

Opbouw van het verfsysteem

Op normaal zuigende ondergronden Capaplex met 1 – 2 delen water verdunnen. Ter grondering van sterk zuigende vlakken Capaplex met 3 – 4 delen water verdunnen en, indien nodig, twee lagen aanbrengen. Bij ongeschilderde cellenbeton als ondergrond Capaplex met 3 delen water verdunnen.  

 
Voor zijdematte glansdeklagen of als deklaag op papierbehang binnen Capaplex met 1–2 delen water, voor matte deklagen met 4 delen water verdunnen voor zijdeglanzende deklagen niet verdunnen. 
 
Bij glansdeklagen een staal aanbrengen om de glansgraad te bepalen.

Verbruik

Naargelang de toepassing, de zuigkracht, de verdunning en de staat van de ondergrond ca. 50 – 200 ml/m2. Het juiste verbruik en de verdunningsgraad vaststellen aan de hand van een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimale temperatuur voor verwerking en droging :
Temperatuur van de omgeving en de ondergrond : +5 °C

Droogtijd

Bij + 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur overschilderbaar. Bij lagere temperaturen overeenkomstig langere droogtijden respecteren.

Gereedschap

Rollen, strijken of verspuiten.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met water.

Airless-applicatie

Airless spuithoek: 20–50°
nozzle: 0,015’’
druk : 60 bar

Attentie

Capaplex is niet geschikt voor horizontale vlakken met permanente waterbelasting. 

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik

Buiten bereik van kinderen houden. Bij contact met de ogen onmiddellijk met water spoelen. Bij verspuiten de spuitnevel niet inademen. Niet in de afvoer of de waterlopen, noch op de aarde terecht laten komen. Voor meer info : zie veiligheidsfiche.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, raadpleeg Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Enkel lege verpakkingen ter recyclage aanbieden. Vloeibare materiaalresten kunnen als afval van verf op waterbasis, ingedroogde materiaalresten als uitgeharde verf of als huisvuil gestort worden.

EU-grenswaarde VOS

Voor dit product (cat. A/h): 30 g/l (2010). Het VOC-gehalte van dit product overschrijdt niet 5 g/l max.

Productcode

M-GF01

Inhoudstoffen

Polyvinylacetaat-dispersie, water, filmbindende middelen, additieven, bewaarmiddelen.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Technische informatie

Veiligheidsblad