caparol_pim_import/caparol_be/products/image/218716/062038_Dupa-Putzfestiger.png

Dupa-Putzfestiger

Oplosmiddelhoudend, transparant, aromaatvrij voorstrijkmiddel voor binnen en buiten.

Toepassing

Oplosmiddelhoudend, aromaatvrij speciaal voorstrijkmiddel voor binnen en buiten voor een versterkende dieptewerking op zanderige, poederende pleister- en betonvlakken en voor ondergronden met mechanisch verwijderde verflagen. Vast hechtende, krijtende verflagen worden aan het oppervlak verstevigd. Oude, niet hechtende verflagen worden door de Dupa-Putzfestiger opgeweekt, zodat ze makkelijk verwijderd kunnen worden.
Mag ook op gevelisolatiesystemen met polystyreenplaten worden aangebracht en op polystyreenhoudende pleisters.

Eigenschappen

  • aromaatvrij
  • verstevigt krijtende en zandende ondergronden
  • geschikt voor gevelisolatiesystemen met polystyreenplaten en voor polystyreenhoudende pleisters

Materiaalbasis

Polymerisaathars, opgelost in organische oplosmiddelen

Verpakking

10 liter

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Soortelijke massa

ca. 0,9 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

+

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt


Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Verwerkingsmethode

Met oplosmiddelbestendig gereedschap aangebrengen en met oplosmiddelbestendige kwast of borstel in de ondergrond wrijven.

Verdunnen

Indien noodzakelijk uitsluitend met  max. 10% Caparol AF-Verdünner.

Opbouw van het verfsysteem

Op normaal en matig zuigende oppervlakken onverdund op sterk zuigende oppervlakken tweemaal nat-in-nat onverdund aanbrengen. Met oplosmiddelbestendige kwast of borstel goed inwrijven. De voorstrijklaag mag na drogen geen gesloten glanzende film vormen.

Verbruik

Ca. 3 - 6 m2/L , afhankelijk van de zuiging en structuur van de ondergrond.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Laagste temperatuur bij verwerking en droging:
Ook bij vorst te verwerken. De ondergrond moet droog en vrij zijn van ijs.
Let op een eventuele vertraagde droging bij lage temperaturen.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na minimaal 12 uur over te schilderen.
(bij lagere temperaturen beduidend langer tot wel meerdere dagen).

Gereedschap

Met een oplosmiddelbestendige kwast of borstel goed in de ondergrond wrijven. Bij spuiten op geschikte Airless-spuitapparatuur letten.
Geen luchtdruk-spuitapparatuur gebruiken omdat explosieve luchtmengsels kunnen ontstaan.

Airless-applicatie

Spuithoek: 60°
Nozzle: 0,029"
Spuitdruk: 50-60 bar
Gereedschap na gebruik met terpentine reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)


Conform EU-richtlijn.

Enkel geschikt voor professioneel gebruik.

Ontvlambare vloeistof en damp.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Kan mogelijks het ongeboren kind schaden.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
Verwijderd houden van open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. Antigifcentrum/arts raadpegen.

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Buiten het bereik van kinderen houden.

In geval van accidentele indigestie raadpleeg een arts of bel het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Bevat: Decan, 2,2,4,6,6-pentamethylheptaan, alkanen, C9-12-Iso-, 1-Isopropyl-2,2- dimethyltrimethylendiisobutyraat

Afval

Verpakking/product verwijderen volgens de lokale wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 750 g/l (2010). Dit product bevat < 650 g/l VOS.

Productcode

BSL60

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, aliphaten, esters en glycolether

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be