caparol_pim_import/caparol_be/products/image/243153/065926_EXC_CapaPrim_Decor_B1_WA_10_L.png

CapaPrim Decor

Wit gepigmenteerd, licht isolerend voorstrijkmiddel en hechtprimer voor gladde en/of matig zuigende oppervlakken, binnen.

Toepassing

Bijzonder geschikt als hechtlaag op gladde, matig zuigende oppervlakken. Omdat CapaPrim Decor minimale emissie heeft en oplosmiddelvrij is, ook toe te passen in reukgevoelige werk- en woonruimten.

Eigenschappen

 • minimale emissie en oplosmiddelvrij
 • met water te verdunnen
 • bevordert de hechting
 • dekt uitstekend, klasse 2 conform DIN EN 13300
 • reukarm
 • gepigmenteerd
 • licht isolerend
 • eenvoudig te verwerken
 • licht tixotroop
 • lange "opentijd"
 • waterdampdoorlatend
 • natte slijtage klasse 2 conform DIN EN 13300

Materiaalbasis

Gemodificeerde kunststofdispersie.

Verpakking

 • 1.25, 2½, 5, 10 liter

Kleur

Wit. (titaandioxide)

CapaPrim Decor is met ColorExpress op kleur te brengen in vele kleuren uit de diverse collecties.
Met maximaal 25% CaparolColor- of Amphibolin-mengkleuren op kleur te brengen.

Glansgraad

Mat: 2.3 GU/60° - 2.5 GU/85°

Opslag

Koel maar vorstvrij.

Technische eigenschappen

Vaststofgehalte 65% in gewicht - 44% in volume

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3


Geschikte ondergronden

Alle gebruikelijke minerale ondergronden (pleisters, beton,metselwerk), vezelcement, hout en houten materialen, gipspleister, gipsbouwplaten, niet zuigende minerale en organische oude verflagen en kunststoffen (vooraf een proefvlak aanbrengen) en non-ferrometalen.-

Voorbereiding van de ondergrond

Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad "Ondergronden en hun voorbehandelingen”.

Materiaalbereiding

Voor gebruik goed doorroeren.

Verwerkingsmethode

CapaPrim Decor aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur.

Airless-spuitapparatuur
spuithoek 50° - 60°
nozzle 0,019-0,021”
druk 160-180 bar

Verdunnen

CapaPrim Decor kan eventueel met maximaal 5% water op de juiste dikte worden gebracht.

Verbruik

Op gladde oppervlakken, afhankelijk van de zuiging ca. 8 m2/L
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is CapaPrim Decor na ca. 4 tot 6 uur over te schilderen.
Lagere temperaturen en een hoge relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Om de specifieke eigenschappen te behouden CapaPrim Decor alleen met CaparolColor-, Amphibolin-mengkleuren of met het ColorExpress-systeem mengen.
Geen andere verfproducten toevoegen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruikKan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Bevat: 2-methylisothiazool-3(2H)-on, 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat <1 g/l VOS.

Productcode

BSW20

Inhoudstoffen

Polyvinylacetaathars, Polyacrylaathars, Calciumcarbonaat, Titaandioxide, Silicaat, Minerale pigmenten/-vulstoffen, Water, Additieven, Conserveermiddel.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Met volle vertrouwen