caparol_pim_import/caparol_be/products/image/247932/066710_CapaTex_Primer_10_liter_2020-recycle_emmer_NL.png

CapaTex Primer

Wit gepigmenteerd, met water te verdunnen voorstrijkmiddel en hechtprimer voor gladde en/of matig zuigende oppervlakken, binnen. Beschikt over het Europese milieukeurmerk EU Ecolabel: FR/044/012

Toepassing

Gepigmenteerde hechtlaag op gladde, matig zuigende oppervlakken. Verbetert de hechting op o.a. pleisterwerk, gipskartonplaten, beton en oude intacte verflagen. CapaTex Primer geeft een glad oppervlak en is bijzonder geschikt als structuurloze grondlaag onder alle CapaTex muurverven.

Eigenschappen

  • uitstekende vloei, geeft weinig structuur
  • bevordert de hechting
  • lange open-tijd
  • goede dekking
  • waterdampdoorlatend
  • reukarm

Materiaalbasis

Waterverdunbare alkyd-emulsie

Verpakking

  • 5 en 10 (gerecycleerde verpakking) liter

Kleur

Wit

CapaTex Primer is met ColorExpress op kleur te brengen in vele lichte kleuren uit de diverse collecties.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel maar vorstvrij bewaren

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Geschikte ondergronden

Diverse ondergronden binnen zoals pleisterwerk, gipskartonplaten, beton en oude intacte verflagen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Minerale pleisterlagen (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Draagkrachtige, normaal zuigende pleister- lagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze,
zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Gips- en spuitpleisters 
(drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 13279)
Voorstrijken met CapaTex Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen
afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een
voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Primer.

Gipskartonplaten
Voorstrijken met CapaTex Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen die
verkleuren impregneren met Aqua-inn N°1.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton
Voorstrijken met CapaTex Fix.

Kalkzandstenen- of bakstenenmetselwerk
Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende verflagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en
laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaTex Primer.

Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunsthars-sierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak
zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Primer.
Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak
stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met CapaTex Fix.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat, toegelaten door het CTGB. Oppervlak laten drogen.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd.
Voorstrijken met Aqua-inn N°1. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoGrund Ultra en afwerken met IsoDeck Ultra.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Akkordspachtel,
volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Materiaalbereiding

Voor gebruik goed doorroeren.

Verwerkingsmethode

CapaTex Primer aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur.

Verdunnen

CapaTex Primer kan eventueel met maximaal 5% water verdund worden.

Verbruik

Op gladde oppervlakken, afhankelijk van de zuiging ca. 8 - 10 m2/l.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 %.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is CapaTex Primer na ca. 8 uur over te schilderen.
Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. 

Tijdens de verwerking en droogfase  voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

Bij het schuren moet stoffilter P2 worden gebruikt.

Tijdens spuit- en schuurapplicatie een geschikt ademhalingsmiddel dragen.

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 2-methyl-2H-isothiazol-3-one.  Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/g) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat <20 g/l VOS gemeten volgens ISO 11890-2: 2006. Het product voldoet aan BREEAM HEA 9.

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, alkydhars, titaandioxide, calciumcarbonaat, silicaat, water, oplosmiddel/filmvormingsmiddel, esteralcohol, glycol, additieven, conserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be