caparol_pim_import/caparol_be/products/image/199654/058375_CapaTex_Fix_NL.png

CapaTex Fix

Met water te verdunnen, geconcentreerd en transparant voorstrijkmiddel voor binnen en buiten.

Toepassing

Nivelleert de zuiging van  sterk of ongelijkmatig zuigende ondergronden zoals: pleisters, metselwerk, beton, Disbocret-mortels, natuursteen, cementdekvloeren, anhydrietvloeren, cellenbeton (binnen) en gipskartonplaten.
Dichte, gladde oppervlakken afhankelijk van de zuiging met Caparol-Tiefgrund TB of met CapaSil Primer voorstrijken.

Eigenschappen

  • met water te verdunnen
  • geconcentreerd
  • oplosmiddelvrij
  • reukarm
  • hoog rendement

Materiaalbasis

Gemodificeerde kunstharsdispersie, waterverdunbaar.

Verpakking

2,5 l en 10 l

Kleur

Transparant

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,0 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650
"Ondergronden en hun voorbehandelingen”.

Verdunnen

Met Max. 5 delen water naargelang de zuiging van de ondergrond.

Opbouw van het systeem

Op een normaal zuigende ondergrond CapaTex Fix met 3-4 delen water verdunnen.
Voor het voorstrijken van sterk zuigende oppervlakken CapaTex Fix met 4-5 delen water
verdunnen en, indien nodig, nat-in-nat aanbrengen tot de ondergrond volledig verzadigd is.
In de meeste gevallen zal één laag voldoende zijn.
Bij beton, cementhoudende Disbocret- mortels, cementdek- en anhydrietvloeren CapaTex Fix met 2 delen water verdunnen.
De voorstrijklaag mag aan het oppervlak geen gesloten, glanzende verffilm vormen.

Verbruik

Afhankelijk van applicatie en zuiging van de ondergrond bedraagt het verbruik ca. 5 - 20 m2/L per
laag.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij ca. 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid over te schilderen na ca. 12 uur.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Gereedschap

CapaTex Fix aanbrengen met kwast of borstel. De verstevigende werking wordt bereikt door
het verzadigd aanbrengen en inwerken.
Roller of hogedruk spuitapparatuur zijn als applicatiemethode minder geschikt. Aanbrengen met
airless apparatuur is wel mogelijk.


Airless-spuitapplicatie:
Suithoek: 60°
Nozzle: 0,029"
Spuitdruk: 50 bar.

Spuitapparatuur direct na gebruik met water reinigen.

Attentie

Niet toepassen op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Conform EU-richtlijn

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methylisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on.

in het geval van accidentele indigestie consulteer een arts of bel het Antigifcentrum: 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokalee regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. < 1 g/l VOS.

Productcode

M-GF01

Inhoudstoffen

Bevat polyacrylaathars, polysiloxaan, water, additieven, conserveermiddel

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be