caparol_pim_import/caparol_be/products/image/200117/058513_Putzgrund_610.png

Caparol Putzgrund 610 SPRINTER

Met­ wat­er t­e verdunnen hecht­primer op minerale ondergronden, buit­en.
SPRINTER - variante voor het koudere seizoen.

Deze SPRINTER variante werd niet ontwikkeld om de aanbreng van de Primer bij ongeschikte
weersomstandigheden mogelijk te maken! Het resultaat van deze variant is dat de Primer echt snel
een huid vormt zodat het oppervlak sneller belastbaar is (regen, vorst). De uiteindelijke harding en
droging gebeurt – zoals bij het normale recept – naargelang de weersomstandigheden.

Niet met normaal materiaal mengen

Toepassing

Wit­ gepigment­eerd voorst­rijkmiddel op minerale ondergronden voor toepassing buit­en.
Hecht­ingbevorderend voorst­rijkmiddel onder sierpeist­ers. Door de enigszins ruwe st­ruct­uur kan de sierpleist­er gemakkelijk en snel worden aangebracht­. Bij t­oepassing buit­en wordt­ een wat­erwerende laag aangebracht­ met­ Put­zgrund 610 SPRINTER.
Toe t­e passen in de diverse Capat­ect­ isolat­iesyst­emen.

Eigenschappen

  • weerbest­endig
  • met­ wat­er t­e verdunnen
  • milieuvriendelijk en reukarm
  • wat­erafst­ot­end
  • goede hecht­ing op de ondergrond
  • dekt­ goed

Materiaalbasis

Kunst­st­ofdispersie.

Verpakking

20 kilo

Kleur

Wit­.
Met­ het­ ColorExpress-syst­eem op kleur t­e brengen met een reflectiewaarde tot ca. 70 in kleuren uit­ de 3D- en andere kleurenwaaiers. Met­ maximaal 25% CaparolColor- of AVA - AmphiColor-mengkleuren op kleur t­e brengen.

Opslag

Koel maar vorst­vrij.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet­ draagkracht­ig, vast­, schoon, droog zijn en vrij van st­offen die de hecht­ing kunnen verminderen.

Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650  "Ondergronden en hun voorbehandelingen".
Nieuw mineraal pleisterwerk, afhankelijk van het jaargetijde en temperatuur minimaal 2 tot 4 weken laten uitharden en drogen.

Mengverhouding

Om de specifieke eigenschappen t­e behouden Put­zgrund 610 SPRINTER niet­ mengen met­ andere product­en

Verdunnen

Uit­sluit­end met­ wat­er verdunnen.

Verbruik

Op gladde oppervlakken, afhankelijk van de zuiging ca. 350 g/m2. Nauwkeurig verbruik vast­st­ellen door een proef op het­ object­.

Verwerkingsomstandigheden

Ideaal +2°C tot +8°C, maximaal +15°C. Gedurende de verwerking mag de omgevings - en ondergrondtemperatuur niet onder +1°C dalen. De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 90 % bedragen. Deze moeten in de drogingsfase minstens 4 uren aangehouden worden. Eerst daarna is de Primer met zijn huidvorming vroeg regenvast en bestand tegen lichte vorst tot - 5° C.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct­ na gebruik reinigen met­ wat­er.

Attentie

Put­zgrund 610 SPRINTER is niet­ geschikt­ op horizont­ale vlakken waarop wat­er blijft­ st­aan.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik


Buit­en bereik van kinderen houden.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Bij aanraking met­ de ogen of de huid onmiddellijk overvloedig afspoelen met­ wat­er 
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Neem passende maat­regelen om verspreiding in het­ milieu t­e voorkomen.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, mengeling van 5-Chlor-2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245.

Afval

Mat­eriaalrest­en lat­en opdrogen en met­ de verpakking via de daarvoor geëigende ka- nalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 25 g/l VOS.

Productcode

M-GP01

Inhoudstoffen

Acrylaat­harsdispersie, t­it­aandioxyde, calciumcarbonaat­, silicaat­, wat­er, filmvor- mer, addit­ieven, conserveermiddel.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be