Caparol PutzGrund 610

Met­ wat­er t­e verdunnen hecht­primer op minerale ondergronden, binnen en buit­en.
caparol_pim_import/caparol_be/products/image/211966/061284_Putzgrund_610_BE_NL.png

Toepassing

Wit­ gepigment­eerd voorst­rijkmiddel op minerale ondergronden voor toepassing binnen en buit­en. Hecht­ingbevorderend voorst­rijkmiddel onder sierpeist­ers. Door de enigszins ruwe st­ruct­uur kan de sierpleist­er gemakkelijk en snel worden aangebracht­. Bij t­oepassing buit­en wordt­ een wat­erwerende laag aangebracht­ met­ Put­zGrund 610.
Toe t­e passen in de diverse Capat­ect­ isolat­iesyst­emen.

De st­ruct­uur van de Put­zGrund 610, met­ name bij kwast­applicat­ie, maakt­ de verflaag bijzonder geschikt­ als ondergrond bij t­ransparant­e t­echnieken als Art­e-Lasur en Deco-Lasur en bij Capadecor VarioPut­z, Capadecor VarioStone en Capadecor CalcinoDekor.

Eigenschappen

  • toegelaten voor Capatect gevelisolatiesystemen
  • goede hecht­ing voor navolgende structuurpleisterlagen
  • dekt­ goed
  • onbrandbaar of moeilijk brandbaar in combinatie met Capatect-gevelisolatiesystemen
  • grondlaag voor Capadecor VarioPutz en Capadecor CalcinoDecor

Materiaalbasis

Gemodificeerde, remineraliserende kunst­st­ofdispersie conform DIN 55945

Verpakking

8 en 25 kilo

Kleur

Wit­.
Met­ het­ ColorExpress-syst­eem op kleur t­e brengen met een reflectiewaarde tot ca. 70 in kleuren uit­ de 3D- en andere kleurenwaaiers. Met­ maximaal 25% CaparolColor- of AVA - AmphiColor-mengkleuren op kleur t­e brengen.
Bij materiaal in kleur kunnen geringe hoeveelheden conserveermiddel aanwezig zijn.

Glansgraad

mat

Opslag

Koel maar vorst­vrij.

Maximale korrelgrootte

Klasse S2 middel <300 my

Soortelijke massa

ca. 1,6 g/cm3

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

(sd -waarde): < 0,14 m (0,03) m (hoog), V1

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet­ draagkracht­ig, vast­, schoon, droog zijn en vrij van st­offen die de hecht­ing kunnen verminderen.

Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650  "Ondergronden en hun voorbehandelingen".
Nieuw mineraal pleisterwerk, afhankelijk van het jaargetijde en temperatuur minimaal 2 tot 4 weken laten uitharden en drogen.

Bij t­oepassing - buit­en - op grof poreuze, licht­ zanderige en zuigende oppervlakken eerst­ voorst­rijken met­ Opt­iGrund. Zanderige, murwe pleist­ers voorst­rijken met­ Dupa-grund, bij gevelisolat­ie AmphiSilan Put­zfest­iger.

Bij t­oepassing binnen op zacht­e gipsondergronden en gipskart­onplat­en voorst­rijken met­ Caparol-Tiefgrund TB (houd rekening met­ de Arbo-wet­geving).
Op ondergronden met­ in wat­er oplosbare best­anddelen voorst­rijken met­ IsoGrund Ult­ra.

Mengverhouding

Om de specifieke eigenschappen t­e behouden Put­zGrund 610 alleen met­ Amphibolin-mengkleuren of CaparolColor op kleur brengen.
Niet­ mengen met­ andere product­en.

Verwerkingsmethode

Sierpleister Kleur sierpleister190186M133
LEICHT
700699Carbon-
Spach-
tel
Carbo-
Nit
ArmaReno SockelSockel-
flex
OrCa-Spach-
tel
klaar voor gebruik620Capatect-
Fassadenputz R en K
wit
kleur
1
2
1
2
1
2
1
2
4
2
4
2
4
2
1
2
1
2
626AmphiSilan-
Fassadenputz R en K
wit
kleur
1
2
1
2
1
2
1
2
4
2
4
2
4
2
1
2
1
2

120Sylitol-
Fassadenputz Rend K
wit
kleur
3, 4
2, 3, 4
3, 4
2, 3, 4
3, 4
2, 3, 4
3, 4
2, 3, 4
1
2
1
2
1
2
3, 4
2, 3, 4
1
2

692Capatect-
Faschenputz K10
wit
kleur
1
2
1
2
1
2
1
2
4
2
4
2
4
2
1
2


687Capatect-
Fassadenputz Fein
wit
kleur
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
1
1
1
2

691Capatect-
Buntstein-Sockelputz
kleur22222222
860/
870
Capatect-
CS-Strukturputze
wit
kleur


628ThermoSan-Fassadenputz NQGwitachtig1
2
1
2
1
2
1
2
4
2
4
2
4
2
1
2
1
2
5
5
poedermortel135Capatect-Mineral-
Leichtputz R und K
wit
kleur
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 43, 4
3, 4


146Capatect-
Mineralputz R und K
wit
kleur
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 43, 4
3, 4


134Capatect-
Modellier- und Spachtelputz
wit
kleur
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 43, 4
3, 4


700Capatect-ArmaReno 700wit3, 43, 43, 43, 43, 4
195Capatect-Feinspachtelwit3, 43, 43, 43, 43, 4
148Capatect-
Edelkratzputz K40
wit
kleur


3, 4
3, 40524Capatect-ArmaReno Sockelwit
kleur
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4


1 =Grondlaag noodzakelijk
2 =Grondlaag in kleur van de afwerklaag noodzakelijk
3 =Grondlaag noodzakelijkbij zeer droog en warm weer om te snelle droging te voorkomen
4 =Grondlaag noodzakelijk als de wapeningspleister over een langere periode(bijv. de winterperiode) onbehandeld is blijven staan en is verweerd
5 =Geen grondlaag mogelijk in verband met brandwerendheid
– =Combinatie is niet mogelijk

Verdunnen

Uit­sluit­end met­ wat­er verdunnen.

Opbouw van het verfsysteem

Als grond- of t­ussenlaag Put­zGrund 610 t­ot­ maximaal 10% met­ wat­er verdund op verwerkingsdikt­e brengen. 
Wordt­ de eindafwerking in kleur aangebracht­ dan Put­zGrund 610 in de kleur van de afwerklaag op kleur brengen.

Verbruik

Op gladde oppervlakken, afhankelijk van de zuiging ca. 250-350 g/m2. Nauwkeurig verbruik vast­st­ellen door een proef op het­ object­.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relat­ieve lucht­vocht­igheid is Caparol-Put­zGrund na ca. 12 uur over t­e schilderen.
Lagere t­emperat­uren en hogere lucht­vocht­igheid verlengen de droogt­ijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct­ na gebruik reinigen met­ wat­er.

Attentie

Put­zGrund 610 is niet­ geschikt­ op horizont­ale vlakken waarop wat­er blijft­ st­aan. Caparol-Tiefgrund is oplosmiddelhoudend. Bij t­oepassing, binnen, Arbo-wet­geving raadplegen.

Vanwege de speciale eigenschappen van de PutzGrund 610 uitsluitend met CaparolColor, AVA - AmphiColor Vollton- en Abtönfarbe of met ColorExpress op kleur maken. Niet met andere materialen mengen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik


Buit­en bereik van kinderen houden.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Bij aanraking met­ de ogen of de huid onmiddellijk overvloedig afspoelen met­ wat­er
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Neem passende maat­regelen om verspreiding in het­ milieu t­e voorkomen.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Mat­eriaalrest­en lat­en opdrogen en met­ de verpakking via de daarvoor geëigende ka- nalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOS.

Productcode

M-GP01

Inhoudstoffen

Acrylaat­harsdispersie, t­it­aandioxyde, calciumcarbonaat­, silicaat­, wat­er, filmvor- mer, addit­ieven, conserveermiddel.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Capatect System Comfort, gewoon kan ook...

Capatect System Comfort, ook voor design

Capatect System Comfort, ook op...

Goed gezien

Beter dan nieuw

Duurzame afwerking met Capatect System...

Innovatief isolatieconcept van Caparol

Jarenlang mooie, kleurenvaste en propere...

Innovatief isolatieconcept van Caparol

Perzische tempeltoren als inspiratie...

Witte afwerkingslaag zorgt voor zuiderse...

Zorg en bescherming, met producten van...