caparol_pim_import/caparol_be/products/image/218707/062029_Dupa-Haftgrund.png

Dupa-HaftGrund

Oplosmiddelhoudend, wit gepigmenteerd, aromaatvrij voorstrijkmiddel voor toepassing buiten.

Toepassing

Wit gepigmenteerd voorstrijkmiddel. Geschikt voor licht poederende, oude verflagen en als hechtbrug op zwak zuigende, gladde oppervlakken. Als voorstrijkmiddel onder Duparol-muurverf.
Moet met een ander product worden afgwerkt, dan de hechting testen door een proef op het object.
Dupa-HaftGrund is onverdund geschikt voor gevelisolatiesystemen met polystyreen als isolatieplaat.

Eigenschappen

  • op dichte, zwak zuigende ondergronden
  • geschikt voor polystyreenhoudende bouwelementen
  • verstevigt krijtende, maar vast hechtende oude verflagen
  • bij vorst dot 0°C te verwerken

Materiaalbasis

Polymerisaathars.

Verpakking

10 liter.

Kleur

Wit.

Dupa-HaftGrund kan op kleur af fabriek worden geleverd.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij.

Soortelijke massa

ca. 1,2 g/cm3

Aanvullende producten

  • Duparol
  • na volledig drogen afwerken met een muurverf op basis van dispersie of siliconenhars

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Raadpleeg voor voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandelingen".

Verwerkingsmethode

Dupa-HaftGrund enkel aanbrengen met oplosmiddelbestendige kwast of roller om de grondeerwerking te behouden.

Verdunnen

Met max. 20% Dupa-Putzfestiger verdunnen.

Opbouw van het systeem

1-2 grondlagen naargelang de zuiging van de ondergrond.

Verbruik

Op een gladde ondergrond 5 m2/L Op ruwe oondergronden naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Dupa-HaftGrund is niet gevoelig voor vorst en kan tot 0°C worden verwerkt, mits de ondergrond droog is en vrij van ijs.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is Dupa-HaftGrund niet eerder dan na 12 uur over te schilderen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd, soms wel tot meerdere dagen.

Gereedschap

Dupa-HaftGrund aanbrengen met oplosmiddelbestendige kwast of roller.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met kwastenreiniger of DisboADD 419.

Attentie

Dupa-HaftGrund niet met andere producten vermengen en alleen met Dupa-Putzfestiger verdunnen. Niet mengen met Duparol.
Niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik

 
Ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
Buiten het bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Raadpleeg een arts.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Bevat: Propaan-1-ol, 2-methyl-1-propanol. Bevat: N,N'-Ethaan-1,2-diylbis (12-hydroxyoctadecaan-1-amide). Kan allergische reacties veroorzaken.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 750 g/l (2010). Dit product bevat < 490 g/l VOS.

Productcode

BSL40

Inhoudstoffen

Polyvinylacetaathars, calciumcarbonaat, titandioxide, silikaten, alcoholen, water, additieven.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be