caparol_pim_import/caparol_be/products/image/148538/048312_AmphiSilan_Tiefgrund_10L.png

AmphiSilan Tiefgrund

Speciaal voorstrijkmiddel met hydrofoberende eigenschappen voor toepassing buiten.

Toepassing

AmphiSilan Tiefgrund is een verstevigend en egaliserend voorstrijkmiddel voor grofporeus, zuigend en licht zanderig pleisterwerk, kalkzandstenen metselwerk voor AmphiSilan en als voorstrijk of verdunning van ThermoSan.

Eigenschappen

  • reukarm
  • oplosmiddelvrij
  • milieusparend
  • hydrofoberend
  • klaar voor gebruik
  • gemakkelijk te verwerken

Materiaalbasis

Combinatie van polysiloxaan en een speciale kunststofdispersie.

Verpakking

10 liter

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Soortelijke massa

1,0 g/cm³

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Raadpleeg voor de behandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandeling".

Verwerkingsmethode

AmphiSilan Tiefgrund aanbrengen met kwast, roller of geschikte spuitapparatuur. Ook geschikt voor Airless-spuitapparatuur.

Airless:

Nozzle: 0,029"
Spuitdruk: 50 bar
Spuithoek: 60°

Opbouw van het verfsysteem

Op een normaal zuigende ondergrond is één onverdunde laag voldoende. Op sterk zuigende oppervlakken éénmaal verzadigd aanbrengen.
De voorstrijklaag mag aan het oppervlak geen gesloten, glanzende film vormen.
Door toevoeging van max. 5% AmphiSilan Tiefgrund aan de ThermoSan kan veelal de tussenlaag achterwege blijven.

Verbruik

Afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond ca. 4 - 6 m2/L.                                          Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 12 uur over te schilderen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

AmphiSilan Tiegrund is niet geschikt voor horizontale vlakken die met water worden belast.
Vanwege de speciale eigenschappen mag AmphiSilan Tiefgrund niet met andere materialen worden gemengd.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. BIJ CONTACT MET DE OGEN OF DE HUID, onmiddellijk grondig met water spoelen. 
Voorkom lozing in het milieu. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan allergische reactie veroorzaken. Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. <1 g/l VOS.

Productcode

M-GF01

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Opvallend mooi

Modern en authentiek