caparol_pim_import/caparol_be/products/image/234077/064209_EXC_Aqua-inn_B1_WA_10_L.png

Aqua-inn No. 1

Met water te verdunnen, heel goed dekkende, isolerende muurverf voor binnen. Spanningsarme  verf bijzonder geschikt voor het renoveren van akoestische ondergronden.

Toepassing

Met water te verdunnen, snel drogende en goed dekkende binnenmuurverf voor matte oppervlakken. Bijzonder goed geschikt als isolerende muurverf in ruimten die snel weer in gebruik genomen moeten worden. Isoleert optimaal stoffen die doorslaan zoals: nicotine, roet, lignine en opgedroogde watervlekken. Doorslaande inhoudsstoffen uit de ondergrond worden goed geïsoleerd.
Mits inachtname van de saneringshandleiding geschikt als renovatiemuurverf op akoestische panelen.

Eigenschappen

 • bijzonder goed isolerend
 • vergeelt niet
 • hoge witheidsgraad
 • uitstekende dekking
 • eenvoudig te verwerken
 • als grond- en afwerklaag te gebruiken
 • geeft dunne lagen, structuurbehoudend
 • spanningsarm
 • waterdampdoorlatend sd <0,14 m

Materiaalbasis

Kunststofdispersie conform DIN 55945

Verpakking

 • 5 en 10 liter

Kleur

Wit.
Op kleur te brengen door toevoeging van maximaal 3% universele pasta.
Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen. Bij afname van 100 liter in een bepaalde kleur is levering af fabriek mogelijk.

Aqua-inn No 1 is in pasteltinten tot een helderheidsgraad 70 op kleur te brengen met het ColorExpress-systeem.
Voor gebruik de kleur controleren.

Glansgraad

Mat

conform DIN 13300/ISO 2813:2014

Opslag

Koel maar vorstvrij opslaan.

Natteslijtage

Klasse 1

Dekking

Klasse 1 bij een verbruik van 150 ml/m2 of 6 m2 /l.

Maximale korrelgrootte

< 100 µm

Soortelijke massa

ca. 1,37 g/cm³

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Algemeen
Vaste, normaal zuigende oppervlakken en goed hechtende oude verflagen kunnen zonder voorbehandeling geschilderd worden.
Grof poreuze, zanderige of sterk zuigende oppervlakken en zachte, geschuurde gipspleisters voorstrijken met CapaTex Fix.

Oppervlakken met nicotine- of roetvlekken
Schoonmaken met een geschikt reinigingsmiddel en goed laten drogen. Zonder voorbehandeling schilderen.

Opgedroogde watervlekken
In een enkel geval kan het voorkomen dat het isolerend vermogen van Aqua-inn No 1 niet toereikend is. In voorkomende gevallen een proefvlak maken met IsoGrund Ultra, Disbon 481 2K-EP-Universalprimer of CapaWood Aqua Isolation, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en verkleuring.

Lignine-verkleuring op gipskartonplaten
Oppervlakken zonder voorbehandeling direct schilderen met Aqua-inn No 1.

Akoestische pleisters of plafondplaten 
Om het afdichten van de poriën te voorkomen mag Aqua-inn No 1 op geluidabsorberende oppervlakken uitsluitend verspoten worden. Aqua-inn No 1 verdunnen met 30% water. Aqua-inn No 1 moet met geschikte spuitapparatuur verwerkt worden, zoals Airmix van Wagner met luchttoevoer. Altijd zeer dunne lagen aanbrengen met een verbruik van maximaal 70 ml/m2 per laag. De juiste verwerking en het gewenste eindresultaat door een proef vaststellen. Laat in voorkomende gevallen de accountmanager van Caparol in uw regio u adviseren.

Overschilderen
Aqua-inn No 1 kan in meerdere lagen worden aangebracht. Indien behangen wordt, moet eerst een tussenlaag met CapaSil Primer of IsoGrund Ultra worden aangebracht.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling repareren met Caparol Akkordspachtel of Akkord Leichtspachtel, volgens verwerkings- voorschrift. Eventueel nogmaals voorstrijken.

Materiaalbereiding

Aan Aqua-inn No 1 mogen geen andere producten worden toegevoegd. Aqua-inn No 1 is klaar voor gebruik en moet zo mogelijk onverdund worden verwerkt.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, roller of geschikte spuitapparatuur. Op akoestische ondergronden altijd dunne verflagen aanbrengen omdat anders de akoestische werking verminderd.

Airless spuitapparatuur voor normale ondergronden
spuithoek 40-50°
nozzle 0,019 - 0,021”
druk 200 bar
(Airless-spuitapparatuur zonder luchtondersteuning niet gebruiken op akoestische oppervlakken).

Aircoat spuitapparatuur voor akoestische oppervlakken.
Pistoolfilter geel
nozzle 0,015 - 0,017”
Luchtdruk min. 0,5 bar
werkdruk ca. 100 bar

Opbouw van het verfsysteem

Een volle, gelijkmatige laag aanbrengen met Aqua-inn No 1, onverdund.
Op een ondergrond met kleurcontrast, eerst een grond- of tussenlaag aanbrengen met Aqua-inn No 1, verdund met maximaal 5% water. Op een sterk zuigend en/of sterk verontreinigd oppervlak een voorstrijklaag aanbrengen met IsoGrund Ultra of CapaSil Primer.

Verbruik

Op gladde oppervlakken 7 m2/L per laag. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor ondergrond en omgeving.
Voor een optimale isolerende werking moet de temperatuur tijdens applicatie en droging minimaal 16 °C zijn.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur handdroog en na 24 uur over te schilderen. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap tijdens werkonderbreking in de verf laten staan en afdekken.
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Aqua-inn No 1 is niet geschikt voor ruimten waarin veel waterdamp aanwezig is. Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken. Bij vervuilde oppervlakken het gewenste resultaat door een proef testen.

Bij spuitapplicatie materiaal goed doorroeren en zeven. Voor gebruik de kjleur controleren.

Aqua-inn No 1 niet met andere producten mengen.

Certificaat

 • Meting van geluidabsorptie conform DIN EN 20354
  Testrapport Nr. 48690, schall­technisches Beratungsbüro Müller-BBM, Planegg.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Conform EU-richtlijn


Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Spuitnevel en aërosolen niet inademen.

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, gemengd uit 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1).
Gemengd uit 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) < 15 ppm.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Raadpleeg zonodig het veiligheidsinformatieblad van dit product.

In geval van accidentele indigestie een arts raadplegen of het Antigifcentrum bellen 070/245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/g) is max 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat polyacrylathars, titaanwit, silikaat, calciumcarbonaat, water, additieven en conserveermiddelen (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon)

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be