caparol_pim_import/caparol_be/products/image/252708/067645_IsoGrund_Ultra_NL.png

IsoGrund Ultra

Met water te verdunnen, hechtingbevorderend, isolerend voorstrijkmiddel voor binnen. Kationische technologie.

Toepassing

Hechtingbevorderend voorstrijkmiddel voor het isoleren van nicotine- en (droge) watervlekken, van bestanddelen die verkleuren en aniline bevatten in de ondergrond. Ook toe te passen als isolerende grondlaag onder behang en op hout met verkleurende inhoudsstoffen.

Eigenschappen

  • hoge isolerende werking
  • met water te verdunnen
  • milieusparend
  • reukarm
  • waterdampdoorlatend
  • uitstekende hechting
  • spanningsarm
  • alkalivast

Materiaalbasis

Kationische polymerisaathars in oplossing.

Verpakking

5 en 10 liter

Kleur

Wit.

IsoGrund Ultra kan niet op kleur gebracht worden. Door het bijzondere bindmiddel is het product niet met andere materialen te mengen.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++--

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

Alle minerale ondergronden zoals pleisterwerk, beton, metselwerk, vezelcementplaten, houtvezelplaten, spaanplaten, gips, gipskartonplaten, oude verflagen etc.

Oppervlakken met opgedroogde watervlekken reinigen door droog borstelen. Oppervlakken met nicotineaanslag, roet- of vetvlekken schoonmaken met water waaraan een vetoplossend, huishoudelijk reinigingsmiddel is toegevoegd. De ondergrond goed laten drogen.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast of roller.

Opbouw van het systeem

Een grondlaag aanbrengen met IsoGrund Ultra, onverdund. Bij extreme vervuiling kan een tweede laag IsoGrund Ultra noodzakelijk zijn.
De voorstrijklaag goed laten drogen (tenminste 12 uur).

Op de grondlaag 1 tot 2 lagen Caparol-binnenmuurverf aanbrengen. Raadpleeg het des betreffende technisch informatieblad.

Verbruik

Ca. 9 m2/L per laag op een gladde ondergrond.
Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond.
Voor een optimale isolerende werking moet de minimum temperatuur 16 °C zijn.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is IsoGrund Ultra na ca. 24 uur over te schilderen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met water.

Attentie

IsoGrund Ultra mag niet met andere materialen worden vermengd.

In ruimten - die na één dag weer in gebruik genomen moeten worden - met oppervlakken met een extreme vervuiling, Aqua-Inn No 1 of Dupa-Inn No 1 toepassen.

Ruimten waar levensmiddelen opgeslagen gaan worden minimaal 3 dagen goed ventileren.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Waarschuwing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Bevat: 2-methylisothiazool-3(2H)-on, 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

In geval van accidentele indigestie, raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/g) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 20 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, titaanwit, silicaat, water, glycolen, additieven en busconservering (methyl-/benzisothiazolinon).

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be