caparol_pim_import/caparol_be/products/image/102151/038135_CapaColl_GK_16kg.png

CapaColl GK

Oplosmiddelvrije dispersielijm voor glasvezelweefsel en glasvlies.

Toepassing

Dispersielijm, klaar voor gebruik, voor het lijmen van glasvezelweefsel (Capaver), FantasticFleece en Capaver Akkordvlies voor toepassing binnen.

Eigenschappen

  • ELF
  • hoge kleef/plakkracht
  • lange ‘open tijd’
  • laag materiaalverbruik
  • droogt transparant op, eventueel op kleur te brengen
  • moeilijk ontvlambarbaar, in combinatie met Capaver-glasvezelweefsel en Caparol-verven

Verpakking

16 kg kunststof emmer.

Kleur

Transparant

Opslag

Koel, maar vorstvrij.
Aangebroken verpakkingen goed gesloten bewaren.

Soortelijke massa

Ca. 1,10 g/cm3

Ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Zie voor het plakken van wandweefsel het betreffende technisch informatieblad.

Op gipshoudende ondergronden kan door langdurige vochtindringing blazen of aanweken ontstaan. In voorkomende gevallen voor een snellere drging zorgdragen.

Verwerkingsmethode

Lijm aanbrengen met de kwast, roller of geschikte airless-spuitapparatuur.

Lijmlaag
:
CapaColl GK met een vachtroller vol en gelijkmatig opbrengen in één tot drie baanbreedtes. Het weefsel direct inbedden en met een behangspaan aandrukken, zodat geen blazen ontstaan. Op een zwak zuigende ondergrond en bij lage temperatuur of hoge luchtvochtigheid de lijm voor het aanbrengen van glasvezelweefsel met een papieren rug voldoende laten ontluchten.

Airless apparatuur:
nozzle 0,017-0,021 inch
spuithoek 40-50°
druk 180-200 bar
CapaColl GK (standaardproduct) met ca. 10-15% water op spuitconsistentie brengen.

Opbouw van het verfsysteem

Raadpleeg voor het schilderen van het wandweefsel de des betreffende technische informatiebladen.

Verbruik

Glasweefsel
fijn weefsel en vlies ca. 150 g/m2
middelfijn weefsel ca. 100-250 g/m2
grof weefsel ca. 250-300 g/m2

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op object.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur tijdens verwerking en droogfase minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 6-12 uur over te schilderen, volledig droog na 2-3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water en zeep.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Spuitnevel en aërosolen niet inademen.

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Inhoudstoffen

Bevat polyvinylacetaat, water, additieven en conserveermiddel (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon).

Servicecentrum

DAW Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be