caparol_pim_import/caparol_be/products/image/113082/040996_Capacoll_emmer_10kg.png

Capacoll PR-S

Oplosmiddelvrije glasweefsellijm voor het verlijmen van CapaDecor en Capaver-glasvezelweefsels en RenovaVlies.

Toepassing

Transparante glasweefsellijm, klaar voor gebruik, voor het lijmen van CapaDecor PR en VBP glasvezelweefsel en RenovaVlies binnen.

Eigenschappen

  • vrij van oplosmiddelen
  • met water te verdunnen, milieusparend en reukarm
  • enigszins waterdampdoorlatend
  • hoge plakkracht
  • lange "opentijd”, dus goed te verdelen
  • af te werken met Caparol muurverven
  • speciaal voor grote projecten

Verpakking

10 en 15 kg.

Kleur

Transparant.

Opslag

Koel, maar vorstvrij, 6 maanden houdbaar in originele, gesloten verpakking. Aangebroken verpakkingen goed gesloten bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,03 g/cm3

Ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Zie voor het plakken van wandweefsel het betreffende technisch informatieblad.
Op gipshoudende ondergronden kan door langdurige vochtindringing blazen of aanweken ontstaan. In voorkomende gevallen voor een snellere droging zorgdragen.

Voorbereiding van de ondergrond

Zie voor voorbehandeling van de ondergrond "Ondergronden en hun voorbehandelingen”.
De minimum temperatuur tijdens verwerking en droogfase is 5 °C voor ondergrond en omgeving.

Verwerkingsmethode

Lijmlaag:
Capacoll PR-S met een vachtroller vol en gelijkmatig opbrengen in één tot drie baanbreedtes. Het CapaDecor PR en VBP weefsel direct inbedden en met een behangspaan aandrukken, zodat geen blazen ontstaan.

De CapaDecor PR 132 NIET overlijmen. Na 24 uur kan het glasweefsel worden overgeschilderd. Capacoll PR-S kan worden aangebracht met kwast of roller en geschikte spuitapparatuur.
De lijm kan ook gebruikt worden in een behangplakmachine.

Opbouw van het verfsysteem

Tussen- en afwerklaag:
Na voldoende droging van de lijm een tussen- en afwerklaag aanbengen met een Caparol-muurverf.

Raadpleeg voor het schilderen van het wandweefsel de des betreffende technische informatiebladen.

Verbruik

Ca. 150 tot 250 g/m2, afhankelijk van de structuur van het glasweefsel.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op object.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur tijdens verwerking en droogfase minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 24 uur over te schilderen, volledig droog na 2-3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik

Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Spuitnevel en aërosolen niet inademen.

In geval van acciedentel indigestie raadpleeg het Antifgifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Richtlijn 2004/42/EG
Dit product bevat 0 % = < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat:

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Servicecentrum

DAW Belgium

Koeltorenlaan 2

3550 Heusden-Zolder

Belgium

Tel: +32 11 60 56 30

Fax: +32 11 52 56 07

E-mail: info@caparol.be