caparol_pim_import/caparol_be/products/image/90310/035488_Disbon_760_10_Liter.png

DisboCRET 760 Baudispersion

Vloeibare dispersie als toevoeging aan cementhoudende producten ter verbetering van de verwerking en eigenschappen van de uitgeharde mortel.

Toepassing

Toevoeging ter verbetering van cementhoudende mortels, pleisters en dekvloeren. Voorstrijkmiddel voor zuigende, minerale oppervlakken.

Eigenschappen

De eigenschappen van natte en droge cementgebonden mortels, pleisters en dekvloeren worden met de onderstaande eigenschappen verbeterd:
  • waterwerend vermogen
  • beter te verwerken
  • verlaagt de water/cementfactor
  • verbetert de hechting
  • voorkomt krimp
  • elastische vervorming

Materiaalbasis

Polymerisaatharsdispersie.

Verpakking

10 liter

Opslag

Koel en vorstvrij opslaan.
In goed gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,0 g/cm3

Vastestofgehalte

ca. 35 gew.-%

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet vast, droog, schoon en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorstrijkmiddel op alle zuigende soorten minerale oppervlakken, zoals beton, dekvloeren, pleisters en mortels.

Voorbereiding van de ondergrond

Zie voor voorbehandeling van de ondergrond "Ondergronden en hun voorbehandeling”.

Mengverhouding

Mengtabel in gew.%:

ToepassingCement : zandDisboCRET 760 : water
Voorstrijken1 : 5 gewichtsdelen
Hechtbrug1 : 11 : 1 gewichtsdelen
CementpleisterDIN 18 5501 : 4-5 gewichtsdelen
CementestrichDIN 18 5601 : 4-5 gewichtsdelen
Egalisatiemortel1 : 3 gew. delen1 : 5 gewichtsdelen
Voorstrijklaag mag niet glanzend blijven staan.
Samenstelling, verwerking en nabehandeling van mortel of pleister moet volgens gangbare normen plaatsvinden.

Verbruik

Het verbruik kan worden berekend aan de hand van de mengtabel en is afhankelijk van de gewenste consistentie.
Voorstrijklaagca. 70–100 ml/m2
Mortelca. 35–250 ml/mm/m2

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn


Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. 
Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

Dit product is een "behandelde waar" volgens EU-richtlijn 528/2012 (geen biocide) en bevat volgende biocide werkstoffen: Pyrithionzink (CAS-Nr. 13463-41-7)

Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Spuitnevel en aërosolen niet inademen.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/245 245


Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/g) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 0 g/l.

Giscode

BSW20

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

De grote middelen

Geklasseerde Oranjerie schittert weer in…