caparol_pim_import/caparol_be/products/image/282512/074478_Premium_Clean_BE.png

PremiumClean

Zeer goed reinigbare, matte binnenmuurverf voor oppervlakken die zwaar worden belast.

Toepassing

PremiumClean is uitermate geschikt op muren en plafonds die veelvuldig gereinigd moeten worden. Ondanks het matte oppervlak is de verflaag uitstekend te reinigen.
 
PremiumClean is bestand tegen in water opgeloste desinfecteermiddelen en daardoor ook zeer geschikt voor toepassing in gezondheidscentra, openbare ruimten en horeca.

Eigenschappen

  • met water te verdunnen, milieusparend en reukarm
  • ongevoelig voor vuilaanhechting
  • zeer goed reinigbaar
  • eenvoudig te verwerken
  • waterdampdoorlatend (µd-waarde < 0,5 m)
  • bestand tegen gebruikelijke, met water verdunde desinfecteer- en reinigingsmiddelen
  • gecertifieerd voor toepassing in de voedingsmiddelindustrie

Materiaalbasis

Kunstharsdispersie

Verpakking

  • Standaard en ColorExpress:
    2½ en 10 liter

Kleur

Wit.

PremiumClean is op kleur te brengen met maximaal 10% CaparolColor- of AmphiColor-mengkleuren. Benodigde hoeveelheid in éénkeer mengen. Bij afname vanaf 100 liter in één kleur is levering af fabriek mogelijk.

Volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in kleur met een minimale lichtreflectie van 40 en hoger. Kleur voor gebruik testen. Op één wand of aansluitende wanden steeds materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken.
Bij donkere, Intensieve kleuren kan PremiumColor gebruikt worden.

Glansgraad

G4 - Zeer mat (Conform DIN 13 300/ISO 2813:2014)
3.3 GU/60° - 2.2 GU/85°
Afhankelijk van de kijkhoek kan het oppervlak zijdemat overkomen.

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

Conform  DIN EN 13 300:
Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.
Vaststofgehalte 61% in gewicht

Natteslijtage

R-Klasse 1, is schrobvast conform DIN 53778

Dekking

H10-Dekking klasse 2, bij een verbruik van 8 m2/l of 120 ml/m2

Maximale korrelgrootte

S1 fijn (tot 100 µm)

Soortelijke massa

ca. 1,34 g/cm3

Attentie

Tips voor het schoonmaken:
Geschikt voor het schoonmaken van de verflaag zijn vrijwel alle, met water te verdunnen, huishoudelijke reinigingsmiddelen die niet gekleurd zijn. Gebruik een zachte en schone microvezeldoek.
 
Vooraf, op een onzichtbare plaats, de werking en verdraagzaamheid van het reinigingsmiddel testen. De aangegeven mengverhouding aanhouden. Geen schuurmiddel gebruiken. Afhankelijk van kleur en intensiviteit van het schoonmaken kan een licht poederen ontstaan.
Het intensief reinigen mag pas na minimaal 14 dagen drogen van de verflaag plaatsvinden.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Vrijwel alle voorkomende ondergronden binnen.
 
De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Pleisters van de mortelgroepen PII en PIII/drukvastheid conform DIN EN 998-1 met min. 2 N/mm2
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.
 
Gipspleistersvan de mortelgroep PIV/drukvastheid conform DIN EN 13279 met min. 2 N/mm2
Voorstrijken met CapaPrim Decor. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met Dupa Fix Grund.
 
Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix of Dupa Fix Grund. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
 
Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met Dupa Fix Grund. Voorstrijken met CapaPrim Decor. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met Aqua Inn.
 
Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
 
Cellenbeton
Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.
 
Kalkzandsteen of baksteen
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Goed hechtende verflagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.
 
Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaPrim Decor.
Op zuigende, zanderige of poreuze opper-vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met Dupa Fix Grund.
 
Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met Dupa Fix Grund.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezelweefsel
Primerlaag CapaPrim Decor
 
Niet goed hechtend behang
Behang volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen.
Impregneren met Dupa Fix Grund.
 
Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen en schilderen 
 
Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck Ultra.

Hout en houtachtige oppervlakken
Ondergrond schilderen met de waterverdunbare Capalac Aqua- of Capacryl Aqua-producten. Raadpleeg de desbetreffende informatiebladen.
 
Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Opgepast Q2/Q3 pleisters / dunne gipslagen < 0,5mm 
Bij het gebruik van gipshoudende, hydraulisch afbindende pleister in het kwaliteitsniveau Q2/Q3 wordt een transparante, watergedragen grondering aanbevolen zoals CapaTex Fix of CapaTex Fix ThiX.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, roller of airless/spuitapparatuur.
 
Airless spuitapparatuur:
Verdunnungmax. 5% met water
Airless toestel
Druk140 - 160 bar
Sptuihoek40° - 50°
Nozzle0,017" - 0,019"
Pistoolfilter in MWca. 31mmGereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het systeem

Een volle, gelijkmatige laag PremiumClean aanbrengen, onverdund of verdund met maximaal 5% water. Op een contrastrijk en op een sterk of ongelijkmatig zuigend oppervlak eerst een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Bij het aanbrengen met de rol op gladde ondergronden een kortharige rol (13 mm) gebruiken. PremiumClean gelijkmatig aanbrengen en in één richting narollen.

Verbruik

8 m2/L per laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid stofdroog en over te schilderen na ca. 4-6 uur. Volledig droog, te belasten en te reinigen na ca. 14 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Opmerkingen

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen voldoende personeel inzetten en nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken.
De verf bij de toepassing van airless spuitapparatuur goed doorroeren en zeven.

In combinatie met koperzouten kan PremiumClean tot bruinverkleuring leiden.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik


 
Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methylisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, . Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Verfresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Productcode

BSW20

Inhoudstoffen

Bevat: polyacrylaathars, titaanwit, silicaat, minerale pigmenten en vulstoffen, calciumcarbonaat, water, additieven, conserveermiddel

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Met volle vertrouwen

Durf en klasse

Mooi én functioneel

Watervrije verf isoleert doorslaande…