caparol_pim_import/caparol_be/products/image/206853/060181_DisboCRET_Disbon_518_15L.png

DisboCRET 518 1K-Acryl-Betonanstrich, elastifiziert

Koud-elastische, scheuroverbruggende en UV-vernettende 
beschermlaag speciaal voor beton - ook met oude verflagen.

Toepassing

Beschermende coating tegen indringing van schadelijke stoffen en water op nieuw, oud en gerepareerd beton. Overbrugt krimp- en haarscheuren.

Eigenschappen

 • overbrugt krimp- en haarscheuren ≤ 0,3 mm
 • overbrugt bewegingsscheuren ≤ 0,1 mm
 • voldoet aan scheuroverbruggingsklasse IT bij -20 °C en dynamische belasting
 • goede verwerkingseigenschappen
 • weerbestendig
 • alkalivast
 • UV-bestendig
 • waterdampdoorlatend
 • CO2 en SO2 remmend
 • geeft weinig structuur
 • Voldoet aan de eisen van EN 1504-2 en DIN V 18026: Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton
 • In combinatie met DisboCRET 505, DisboCRET 510 en DisboCRET 519 als OS 5 a (OS-D II) conform de herstelrichtlijnen/ZTV-ING getest

Materiaalbasis

Zuivere acrylaat-dispersie

Verpakking

 • Standaard
  15 liter (niet aankleurbaar via ColorExpress)
 • ColorExpress
  12 liter

Kleur

Wit
Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem.

Kleurvast conform BFS nr. 26:

Bindemiddel: klasse A
Pigment: groep 1 tot 3, afhankelijk van de kleur

Glansgraad

Zijdemat conform DIN EN 1062.

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.
Een ongeopende verpakking is ca. 1 jaar houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Vastestofgehalte

ca. 68 gew.-%

Drogelaagdikte

ca. 50 µm/100 ml/m2

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

1.500

Diffusieweerstandsfactor µ (CO2)

250.000

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

ca. 0,45 m (bij 300 µm drogelaagdikte)

Diffusie-equivalente luchtlaag µm CO2

ca. 75 m (bij 300 µm drogelaagdikte)

Wateropnamecoëfficiënt

< 0,04 kg/(m2 · h0,5) klasse w3 (laag) conform DIN EN 1062

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet droog en schoon zijn en vrij van stoffen die de hechting kunnen
verminderen.
Beton, Disbocret®-mortels, minerale pleisters evenals goed hechtende, draagkrachtige oude afwerklagen. De afscheursterkte van de ondergrond moet gemiddeld ≥ 1,0 N/mm2 bedragen, laagste enkele waarde 0,5 N/mm2.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale oppervlakken
Substanties die onthechting veroorzaken (bijv. olie, vet) met geschikte methode verwijderen. Sterke verontreiniging zoals mos- en algaangroei en glasachtige, niet draagkrachtige cementsteen door bijv. stralen verwijderen. 
De ondergrond mag geen roest bevorderende bestanddelen (zoals. chloriden) bevatten. 

Geschilderde oppervlakken
De hechting testen. Niet-draagkrachtige afwerklagen en elastische, scheuroverbruggende verfsystemen verwijderen door bijvoorbeeld stralen met
geschikte straalmiddelen. Goed hechtende, draagkrachtige oude afwerklagen reinigen door hogedruk waterstralen. De functionaliteit van het complete verfsysteem testen door een proefvlak op het object.

Reparaties
Om een gelijkmatige eindafwerking en voldoende laagdikte te bereiken, moeten
gaten, poriën, oneffenheden of overmatig ruwe plekken na voorbehandeling van
de ondergrond geëgaliseerd worden met materialen uit het DisboCRET-Systeem,
volgens verwerkingsvoorschrift.

Scheuren
Scheuren vanaf 0,3 mm, indien nodig, als voegen behandelen.

Materiaalbereiding

DisboCRET 518 1K-Acryl-Betonanstrich elastifiziert is klaar voor gebruik. Het materiaal voor gebruik goed doorroeren. Afhankelijk van weersomstandigheden, verwerkingsmethode of  ondergrond verdunnen met ca. 5% water. Bij spuitapplicatie met maximaal 1-2% water op de juiste dikte brengen.

Verwerkingsmethode

DisboCRET 518 1K-Acryl-Betonanstrich elastifiziert aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur (airless spuitapparatuur: spuitopening 0,021-0,026 inch). Bij airless spuitapparatuur het filter verwijderen om verstoppingen te voorkomen.
Het materiaal niet verwerken in de directe zon (blaasvorming mogelijk), regen of sterke wind. Niet op een warme ondergrond aanbrengen. Zonodig beschermende
maatregelen treffen.

Laagdikte

Om een optimale bescherming te verkrijgen moet minimaal 200 µm drogelaagdikte aangebracht worden. Wanneer een oppervlaktebeschermingssysteem conform ZTV-ING aangebracht wordt is een drogelaagdikte van 300 µm vereist. Een drogelaagdikte van 300 µm kan net als alle gangbare coatings in de praktijk alleen met een 3-laags systeem bereikt worden.

Opbouw van het systeem

OndergrondGrondlaag
Zuigende, minerale ondergronden
(bijv. beton, pleisterwerk)
DisboXAN 450 
Reparaties met DisboCRET 506 CapaSol Konzentrat
1 : 2 met water verdund
Reparaties met DisboCRET 505  vervalt
Pleisterlaag met DisboCRET 510 vervalt
Goedhechtende, harde verflagenCapagrund Universal
Goedhechtende laklagenDisbon 481 2K-EP-Universalprimer

Horizontale, hellende oppervlakken voorstrijken met DisboXID 420 en afzanden met DisboADD 942. Op de voorgestreken, droge ondergrond volgt een tussen- en een afwerklaag met DisboCRET 518 1K-Acryl-Betonanstrich elastifiziert.

Verbruik

Ca. 4 - 5 m2/l per laag. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 40 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 24 uur over te schilderen. Na ca. 12 uur stofdroog en door regen te belasten.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect” ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg. Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke
regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale omstandigheden komen deze strepen niet voor.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. 

Conform EU-richtlijn 

Waarschuwing.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methylisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Verpakking / materiaal afvoeren volgens de wettelijke bepalingen.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat max. 25 g/l VOS.

Giscode

BSW50

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-518-001190
EN 1504-2:2004
Oppervlaktebescherming - coating
OS 5A (OS DII)
EN 1504-2: ZA.1d en ZA.1e
Hechting / Gitterschnitt≤ GT 2
CO2-doorlaatbaarheidSD > 50 m
Waterdampdoorlaatbaarheidklasse I
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheidw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Verdraagzaamheid temperatuurwisselingen≥ 0,8 (0,5) N/mm2
ScheuroverbruggingB2 (-20°C)
Afscheursterkte ter beoordeling van de hechting≥ 0,8 (0,5) N/mm2
Brandgedragklasse E
Kunstmatige verouderinggeen zichtbare gebrekenEN 1504-2

In de norm EN 1504-2 „Producten en systemen voor de bescherming en raparaties van betonconsrtucties - deel 2: Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton" is vastgelegd aan welke eisen producten voor de bescherming van beton moeten voldoen.
Producten, die aan deze norm voldoen, mogen het CE - logo voeren. Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Belgium (www.caparol.be) en is te downloaden.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be