caparol_pim_import/caparol_be/products/image/206175/059898_CapaWood_Classic_clear_2_5L_WE1.png

CapaWood Classic

Alkydhars-dunne laag-lazuur voor beperkt en niet maatvaste houtelementen buiten

Toepassing

Voor de kleurrijke vormgeving en bescherming van beperkt en niet maatvaste houtelementen, zoals omheiningen, balkonleuningen, gevelbetimmeringen, carport, pergola's enz. 
Enkel voor buiten.

Eigenschappen

  • drupt niet
  • aromatenvrij oplosmiddel
  • dunne laag
  • open poriën, vochtregelend
  • hoge UV-bescherming
  • gemakkelijke en aangename verwerking
  • ideaal voor renovatie
  • bladdert niet af
  • Filmvormige bescherming tegen schimmelaangroei van het laagoppervlak

Materiaalbasis

Alkydhars met aromaatvrije oplosmiddelen.

Verpakking

750 ml, 2,5l

Kleur

Kleurloos.
Op de ColorExpress-machines (Capatint en Capalac mix) ook in speciale kleuren van de 3D-plus-collectie en andere collecties maakbaar.

CapaWood Classic „kleurloos" enkel als grondlaag onder gekleurde lagen om de zuigkracht van de houten ondergrond te egaliseren daar er anders onvoldoende UV-bescherming gewaarborgd is.

Glansgraad

Mat tot zijdemat
De glansgraad kan afhankelijk van het houtoppervlak variëren.

Opslag

Koel
Verpakking goed gesloten houden.

Technische eigenschappen

Vastestofgehalte:
Gewichts%: 56
Volume%: 48

Soortelijke massa

ca. 0,90 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

-

-

-

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Zuigende beperkt en niet maatvaste houtelementen. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Het vochtpercentage in maatvast houtwerk mag niet meer dan 12% en in niet maatvast houtwerk niet meer dan 15% bedragen. Bij houtconstructies onder het maaiveld de nodige beschermende maatregelen nemen. Dit zijn voorwaarden voor een duurzame houtbescherming met coatings.

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuw hout:
Gladde houten oppervlakken in nerfrichting schuren en grondig reinigen. Vrijkomende inhoudsstoffen zoals bijv. hars en harswellen verwijderen.

Oud, onbehandeld hout:
Vergrijsde, verweerde houten oppervlakken tot op het gezonde, draagkrachtige hout afschuren en grondig reinigen.

Geschilderd hout:
Niet draagkrachtige oude beitsverflagen tot op het kale hout volledig verwijderen en grondig reinigen. Draagkrachtige oude alkydhars beitsverflagen afschuren, reinigen en op verdraagzaamheid met CapaWood Classic testen.

Verwerkingsmethode

Verwerking:
CapaWood Classic is klaar voor gebruik. Na een langere standtijd oproeren. CapaWood Classic best met de kwast aanbrengen. Bij het verwerken met de rol, met de kwast nawerken.
Daar CapaWood Classic met filmbescherming tegen schimmelaangroei is uitgerust, enkel in gesloten installaties met inachtname van arbeidsbeschermende voorschriften verspuiten

Verdunnen

onverdund

Opbouw van het systeem

OndergrondImpregnering op houtelementen met risico op blauwschimmelGrond-/tussenlaagEindlaag
Beperkt en niet maatvaste houtelementenCapaWood Classic1–2 keer CapaWood Classic1)CapaWood Classic
1)Voor een optimale UV-bescherming moeten 2 tussenlagen aangebracht worden. Het kleurloze product biedt geen UV-bescherming en dient vooral als basismateriaal voor het aankleuren.

Verbruik

Met de kwast op gladde houtvlakken:
Ca. 8 - 12,5 m2/l/laag naargelang de zuigkracht van de ondergrond
Met de kwast op zaagruwe houtvlakken:
Ca. 4 - 5 m2 /l/laag naargelang de zuigkracht van de ondergrond

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal, omgeving en ondergrond:
Min. 5 °C

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 12 u. droog en over te schilderen.
De zuiging van de ondergrond beïnvloedt het drogen en de glans. Bestanddelen in het hout zoals bij eiken kunnen het drogen vertragen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van nevel of damp vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen. Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Bevat: Reactiemassa van bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacaat en methyl 1,2,2,6,6- pentamethyl-4-piperidyl sebacaat, propiconazool (ISO), 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat, Fatty acids, C18-unsatd., dimers, compds. with coco alkylamines.

Dit product is een "behandeld voorwerp” volgens EU Regelgeving 528/2012 (geen biocide product) en bevat de volgende biocide werkzame stoffen: 3- jood-2-propynylbutylcarbamaat (CAS-Nr. 55406-53-6), propiconazool (ISO) (CAS-Nr. 60207-90-1).

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Materiaal / verpakking conform de plaatstelijke wetgeving

EU-grenswaarde VOS

van dit product (cat. A/e): 400 g/l (2010). Dit product bevat < 400 g/l VOC.

Productcode

M-KH02 F

Inhoudstoffen

Alkydhars, kleurpigmenten, aliphaten, silicaten, huidverhinderingsmiddel, filmbeschermingsmiddel (propiconazol)

Technisch advies

zie veiligheidsfiche

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be