caparol_pim_import/caparol_be/products/image/206174/059897_CapaWood_Aqua_LongLife_clear_2_5L_WE1.png

CapaWood Aqua LongLife

Met water te verdunnen alkydharsbeits voor maatvaste tot niet maatvaste houten bouwelementen, buiten.
Waterafstotend door het hydro-pearl-effect.

Toepassing

Voor de bescherming tegen vocht en de kleurrijke vormgeving van maatvaste houtelementen zoals vensters en deuren, beperkt maatvaste houtelementen zoals tand en groef betimmeringen, luikken, poorten, vakwerk e. d. en niet maatvaste houtelementen zoals gevelbetimmeringen, omheiningen, pergola's, carports, balkonleuningen. Enkel buiten gebruiken, daar het uitgerust is met een filmbescherming tegen schimmelaangroei. Vensters en deuren mogen aan alle kanten behandeld worden.

Eigenschappen

  • waterverdunbaar
  • reukarm
  • waterafstotend door hydro-pearl-effect
  • optimale UV-bescherming door UV-blockers
  • zeer diffusie-open
  • blokvast
  • beits tijdelijk beschermd tegen schimmelaangroei

Materiaalbasis

Alkydhars- en acrylaat-hybridebindmiddel

Verpakking

750 ml, 2,5 l

Kleur

Standaardkleuren:

750 ml, 2,5 l: kleurloos

Via ColorExpress in veel kleuren aankleurbaar.

Glansgraad

Zijdemat tot zijdeglanzend afhankelijk van de zuigkracht en de structuur van het houtoppervlak.

Opslag

Koel en vorstvrij, in de originele verpakking: 1 jaar.

Soortelijke massa

ca. 1,0 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

-

-

-

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Maathoudende, beperkt maathoudende en niet maathoudende houtelementen aan gebouwen buiten. Horizontale vlakken b. v. met blik afdekken. De basisprincipes van de constructieve houtbescherming inachtnemen, daarom met neerslagwater snel over het houtoppervlak afgevoerd worden en mag niet in het bouwelement indringen (staand water vermijden). Zorgen voor voldoende bescherming tegen spatwater. 

De ondergrond moet zuiver en vrij zijn van deeltjes die de hechting kunnen verminderen. Bestaande verflagen testen op draagkracht en compatibiliteit. De vochtigheid van het hout voor het behandelen meten. De vochtigheid van het hout mag max. 15 % bedragen. Plaatvormige houtelementen moeten voor buiten als gevelbouwstof toegelaten zijn en geschikt zijn om te behandelen (advies van de fabrikant inachtnemen). 

BFS-Merkblatt Nr. 18 inachtnemen. Niet op cementhoudende platen gebruiken. Men kan niet algemeen waarborgen dat het product geschikt is voor het behandelen van plaatvormige houtelementen en moet dus bijzonder zorgvuldig getest worden. Niet geschikt voor vloeren en daken. Onderhoudsintervallen respecteren.

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuw hout:
Gladde, houten oppervlakken in de richting van de nerf schuren en grondig reinigen. Vrijgekomen bestanddelen uit het hout zoals hars en harswellen verwijderen.

Oud onbehandeld hout: Vergrijsde, verweerde houten oppervlakken tot op het gezonde, draagkrachtige hout afschuren en grondig reinigen.

Hout, geschilderd: Niet goed hechtende verflagen volledig verwijderen tot op het kale, gezonde hout. Goed hechtende verflagen grondig reinigen, schuren en testen op compatibiliteit.

Hout met schimmel- en algenaangroei, buiten:
Schimmel- en algenaangroei grondig afwassen. Het oppervlak met een biocide behandelen. Voorbereiding van de ondergrond zoals boven.

Verwerkingsmethode

CapaWood Aqua LongLife is klaar voor gebruik en kan gerold of gestreken worden. Op grote vlakken met de rol aanbrengen en onmiddellijk daarna met de kwast nastrijken. Bij warm weer het vlak met een spons en koud helder water bevochtigen en onmiddellijk behandelen. Enkel zo veel materiaal aanbrengen als zonder aanzetten verwerkt kan worden. Eventueel de vlakken met meerdere personen behandelen. Het mag niet verspoten worden doordat het uitgerust is met een filmbescherming tegen schimmelaangroei.

Verdunnen

CapaWood Aqua LongLife is klaar voor gebruik. Op zeer zuigkrachtige vlakken of bij warm weer met max. 5 vol.-% met water verdunnen.

Opbouw van het verfsysteem

OndergrondOndergrond-
voorbereiding
ImpregneringGronderingTussenlaagEindlaag
unbeschichtetes HolzBFS-Merkblatt Nr. 18CapaWood Aqua ImpregnationCapaWood Aqua LongLifeCapaWood Aqua LongLife1)CapaWood Aqua LongLife
Geschikte, draagkrachtige
verflaag2)
opruwen, reinigenCapaWood Aqua LongLife
Houtvlamtechniek (Oplichten van donkere vlakken)Ondergrondvoorbereiding en impregnering zoals boven naargelang de ondergrondCapaWood Aqua IsoslationCapaWood Aqua LongLife
1)Voor een optimale UV-bescherming bij lichte kleuren is een grond-, tussen- en eindlaag nodig (niet voor de houtvlamtechniek). Bij donkere kleuren (kleur Nußbaum en donkerder) is een grond- en eindlaag voldoende. Het kleurloze product vormt niet voldoende UV-bescherming en dient vooral als basismateriaal voor het aankleuren.
2)Beschadigingen in oude verflagen voorbehandeling naargelang de bestaande ondergrond.

Verbruik

Op gladde houtoppervlakken ca. 12,5m2 /l per laag.
Op ruw gezaagde houtoppervlakken ca. 5 - 6,5m2/l per laag.
Dit zijn richtwaarden en kunnen afwijken naargelang de houtsoort en de toestand van het oppervlak. Exact verbruik vaststellen door proef aan het object.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur voor het materiaal, omgeving en ondergrond:
Minstens +8 °C

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid.stofdroogoverschilderbaarregenvast
30 minuten8 uur24 uur

Lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid vertragen de droging.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik of bij pauzes met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu.

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Bij het schuren moet stoffilter P2 worden gebruikt. Tijdens spuit- en schuurapplicatie een geschikt ademhalingsmiddel dragen.

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, IPBC (3-Iod-2-propinylbutylcarbamat), 2- methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Materiaal en verpakking volgens de lokale wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

van dit product (cat. A/e): 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 50 g/l.

Productcode

M-KH01 F

Inhoudstoffen

Alkydhars, polyacrylaathars, kleurpigmenten, water, glykolether, additieven, conserveringsmiddel (Methyl-/Benzisothiazolinon), filmbeschermingsmiddel (Iodpropinylbutylcarbamat)

Technisch advies

Zie veiligheidsfice.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Rendabele verf

Modern authentiek