caparol_pim_import/caparol_be/products/image/17809/018159.png

Histolith Fluat

Concentraat voor de voorbehandeling van pleisters

Toepassing

Zuur fluaat voor het verwijderen van sinterhuiden op nieuwe pleisters, voor het aanbrengen van silicaatverven en voor het neutraliseren van het pleisteroppervlak.
Verder ook voor de reiniging van oude minerale minerale pleisters en oude minerale verflagen.

Eigenschappen

Histolith ® Fluat reageert met kalk- en cementhoudende pleisters. Daarbij worden de zure bestanddelen geneutraliseerd. Het waswater is bij vakkundig gebruik vrij van zuren.

Materiaalbasis

Waterige oplossing van zure fluorsilicaten.

Verpakking

10 l

Opslag

Kühl, aber frostfrei.
Keinesfalls in nicht säurebeständige Gebinden lagern.

Soortelijke massa

ca. 1,2 g/cm³

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschiktt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet vast, draagkrachtig, vrij van vuil of van deeltjes die de aanhechting verminderen, droog en zuigend zijn. VOB, deel C, DIN 18 363, par. 3 inachtnemen.

Materiaalbereiding

Nieuwe pleisters van de mortelgroepen PI, PII en PIII:

De verwijdering van sinterhuid bij nieuwe pleisters met Histolith® Fluat kan na
volgende standtijden gebeuren: Mortelgroep PI: min. 4 weken,
Mortelgroepen PII en PIII: min. 2 wekenOude ongeschilderde pleisters van de mortelgroepen PI, PII en PIII en oude minerale verflagen:

Versinteringen en vuilafzettingen kunnen van de nieuwe lagen verwijderd worden met Histolith® Fluat.

Verwerkingsmethode

Histolith® Fluat met 3 tot 5 delen water verdunnen en met de borstel van onder naar boven opstrijken. Maximale inwerkingstijd: 5–10 minuten, vermijd indroging.

Na de daaropvolgende reactie, het opbruisen, met veel helder water naspoelen.
In een enkel geval moet de procedure herhaald worden, zodat de sinterhuid of vuil volledig verwijderd worden.
Het water dat afloopt opvangen en verwijderen volgens de wettelijke voorschriften.

Verbruik

Ca. 30–50 ml/m2 naargelang de ondergrond.

Verwerkingsomstandigheden

Minimum temperatuur bij verwerking:
+8 °C voor de ondergrond en de omgeving.

Droogtijd

Navolgende verflagen pas na het volledige afdrogen van de ondergrond aanbrengen, ten vroegste na 12 uur.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Attentie

Niet op opgewarmd vlak vewerken.

Afdekmaatregelen:

De omgeving van de te behandelen vlakkan zorgvuldig afdekken, vooral bij glas, keramiek, laklagen, klinkers, natuurstenen, metaal en hout.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik


Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Na het werken met dit product de huid grondig wassen. 
Beschermende handschoenen/ oogbescherming dragen.

NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Achter slot bewaren.

Bevat: hexafluorkiezelzuur

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.


Afval

Enkel volledig lege verpakking ter recyclage geven. Verpakking met resten afgeven in het Containerpark. Afvalsleutel volgens EAK en AVV: 06 01 06 andere zuren.

Technisch advies

Zie veiligheidsfiche.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

De grote middelen

Geklasseerde Oranjerie schittert weer in…