caparol_pim_import/caparol_be/products/image/17800/018150.png

Histolith Fassadenkalk

Hoogwaardige, verwerkingsklare gevelverf op basis van wit kalkhydraat, met toevoeging van lijnolie

Toepassing

Voor authentieke kalkverven, speciaal voor historische objecten die onder Monumentenzorg vallen. Uiterst geschikt als renovatieverf op oude, goed hechtende kalk- en silicaatverflagen, evenals voor kalkrijke pleisters.

Eigenschappen

  • Weerbestendig
  • Lichtvaste pigmenten
  • verrijkt met leinolie
  • Niet gehydrofobeerd
  • Spanningsarm

Materiaalbasis

Witkalk, minerale pigmenten en vulmiddelen, geringe organische additieven voor een betere weersbestendigheid en een gemakkelijkere verwerking (lijnolie o.a.).

Kleur

Wit
 
Af-fabriek in vele kleuren op aanvraag.
Voor de eindlaag op samenhangende vlakken enkel materiaal van dezelfde productienummers verwerken of het materiaal van verschillende productienummers mengen. 
Zelf kleuren met kalkbestendige pigmenten en droge pigmenten. De tolerantie van kleurpasta's eerst testen.
 
Kleurstabiliteit volgens technische fiche BFS n°26 :
Klasse : C
Groep : 1

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel maar vorstvrij.

Soortelijke massa

Ca. 1,5 g/cm3

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

< 0,14 (0,02) m, klasse V1 (hoog)

Geschikte ondergronden

De ondergronden moeten zuiver, droog en vrij zijn van deeltjes die de aanhechting kunnen verminderen. VOB, deel C, DIN 18363, par. 3 respecteren.

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuwe pleisters van de mortelgroepen PI, PII en PIII :
Voor het coaten moet een standtijd van min. 7 dagen gerespecteerd worden bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid. Sinterhuid verwijderen met Histolith® Fluat.
Histolith® Fassadenkalk kan ook aangebracht worden ca. 24 uur na de pleisterlaag. In dat geval, kunnen kleurverschillen voorkomen op de gekleurde lagen en kunnen zich vlekken vormen. En er kunnen pleister-krimpscheurtjes ontstaan.
 
Oude ongeschilderde pleisterlagen en oude minerale verflagen :
Oppervlak goed reinigen. Minder goed hechtende lagen verwijderen. Een grondlaag met Histolith® Silikat-Fixativ, 2:1 tot 1:1 met water verdund naargelang de zuigkracht van de ondergrond. Op zwaar gerepareerde, licht gescheurde ondergronden (krimpscheuren) en tussenlaag aanbrengen met Histolith® Kalkschlämme.
 
Pleisterreparaties :
Het type en de structuur van de reparatiemortel moeten met de oude pleister overeenstemmen.
De pleisterreparaties ùpete, vppr jet verven goed afgebonden en gedroogd zijn. Oude pleisterreparaties moeten in principe gefluateerd worden met Histolith® Fluat, daarna spoelen.
 
Natuurstenen :
Enkel zuigende natuurstenen zijn geschikt als ondergrond. Indien mogelijk een test doen op de te behandelende ondergrond om de compatibiliteit van de verven te testen. Het oppervlak goed zuiver maken. Niet goed hechtende lagen verwijderen.
 
Opgelet:
Als de natuursteen in water oplosbare substanties bevat, kunnen vlekken en uitbloedingen optreden bij het verven. 
 
Door schimmels en algen aangetaste vlakken :
Reinig de vlakken met schimmels en algen met water. Laten drogen. Voor meer informatie over de opbouw van het systeem kan u best een van onze medewerkers of de technische dienst raadplegen. 

Verwerkingsmethode

Op historische monumenten liefst aanbrengen met de borstel.

Opbouw van het verfsysteem

Eens de ondergrond fatsoenlijk is voorbereid, een grond- en eindlaag aanbrengen; afhankelijk van de zuiging van de ondergrond, verdunnen met max. 15 % water.
 
Voordien een grondlaag met Histolith® Silikat-Fixativ aanbrengen op sterk of onregelmatig zuigende ondergronden, verdund met water in proportie 2 : 1 tot 1 : 1, naargelang de zuiging van de ondergrond.

Verbruik

Ca. 150-200 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe ondergronden, relatief hoger verbruik.
Het juiste verbruik vaststellen door een proef op het te behandelen opbject.

Verwerkingsomstandigheden

Minimumtemperatuur bij verwerking :
Temperatuur van de omgeving en ondergrond : +8°C

Droogtijd

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid : oppervlaktedroog na 4-6 uur, overschilderbaar na 24 uur, regenbestendig na 3 dagen. 
Bij lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid rekening houden met een langere droogtijd.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Attentie

Naargelang de staat van de ondergrond en de weersinvloeden kunnen vlekken en kleurafwijkingen ontstaan. Best een testlaag aanbrengen om de compatibiliteit met de ondergrond te testen. Om aanzetten te vermijden, zonder onderbreking, nat-in-nat verwerken.
 
Niet geschikt op horizontale of hellende vlaken met constante waterbelasting. Niet in volle zon, bij hoge temperaturen, regen, extreem hoge luchtvochtigheid (mist) of sterke wind werken. Zo nodig stellingzeilen voorzien. Opgepast bij gevaar van nachtvorst.
 
Beschermingsmaatregelen:
De omgeving van de te beschilderend vlakken afdekken, vooral glas, keramiek, lakken, klinkers, natuursteen, metaal, natuurlijk of gevernist hout.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik


Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Een arts raadplegen.
Achter slot bewaren.
Bevat: Calciumhydroxide. Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig met water afspoelen. Kan allergische reacties opwekken. 
Voorkom lozing in het milieu. Tijdens het schuren stoffilter P2 gebruiken.
Spuitnevel niet inademen. Filter P2 gebruiken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Enkel restlege verpakkingen recycleren. De resten aanbieden aan het containerpark.

EU-grenswaarde VOS

van dit product (cat. A/c): 40 g/l. dit product bevat < 1 g/l VOC.

Giscode

BSW60

Technisch advies

Zie veiligheidsfiche.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be