caparol_pim_import/caparol_be/products/image/17822/018173.png

Histolith Renovierspachtel

Minerale reparatiemortel in poedervorm voor toepassing binnen en buiten.

Toepassing

Histolith® Silikat-Renovierspachtel is geschikt voor het uitvlakken van ruwe en ongelijke ondergronden en het repareren van beschadigd pleisterwerk en scheuren. De reparatie kan met weefsel worden versterkt op gescheurde ondergronden.

Eigenschappen

  • klinkt niet in
  • watervast
  • eenvoudige verwerking
  • goede hechting aan de ondergrond
  • met een sponsbord nat te egaliseren
  • waterdampdoorlatend
  • handmatig en machinaal te verwerken
  • maximale korrelgrootte 0,5 mm

Materiaalbasis

Mineraal bindmiddel conform DIN EN 459-1, DIN EN 197-1 en met minerale toeslagstoffen DIN EN 13139.

Verpakking

25 kg zak

Kleur

Wit

Opslag

Droog minimaal 6 maanden houdbaar en 6 maanden chromaatarm.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
 
Zie voor voorbehandeling van de ondergrond "Ondergronden en hun voorbehandelingen". 

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale ondergronden
Het opprvlak goed reinigen. Slecht hechtende pleisterlagen grondig verwijderen.
Ongelijkmatig zuigende, zanderige en zwakke, minerale ondergronden met Sylitol-Konzentrat, verdund met water in de verhouding 1:2, voorstrijken.
 
Oppervlakken met scheuren
Minerale wapeningssystemen zijn op grond van hun materiaaleigenschappen uitsluitend geschikt voor droogtescheuren, krimpscheuren en kleine scheuren in de stoot- en lintvoegen. Voor bouwtechnische scheuren wordt geen garantie gegeven.
Horizontale vlakken die met Histolith® Renovierspachtel gerepareerd worden, moeten afgedekt worden en schuin aflopen.
 
Geschilderde oppervlaken
Ondergrond met geschikte middelen reinigen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Putzgrund 610.

Gereedmaken van het materiaal

Histolith® Renoverspachtel kan zowel handmatig als machinaal verwerkt worden.
Aan 1 zak (25 kg) 5-6 liter water toevoegen en tot een klontvrije massa omroeren. Vervolgens 5 minuten laten staan en nogmaals kort omroeren. Indien nodig nog gering water toevoegen.

Verwerkingstijd: ca. 90 minuten bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid.

Verwerkingsmethode

Materiaal aanbrengen met een roestvrijstalen spaan. Bij grote oppervlakken adviseren wij het materiaal machinaal aan te brengen. Na het egaliseren de mortel kort laten drogen. Vervolgens met een sponsbord gladvilten.
Maximale laagdikte per bewerking: 10 mm, bij plaatselijke reparaties 20 mm

Inbedden van weefsel
Histolith® Renovierspachtel in een laagdikte van 4 mm aanbrengen. Capatect-Gewebe 650/110 10 cm overlappend inbedden en vastdrukken. Daarna het gehele vlak voorzien van een 2 mm dikke afwerklaag en gladstrijken met een spaan. Het weefsel moet geheel bedekt zijn. Na 24 uur wachten en tweede, dunne afwerklaag (ca. 3 mm) opbrengen en na een korte wachttijd gelijkmatig vilten.

Opbouw van het verfsysteem

Histolith® Renovierspachtel kan met vrijwel alle Caparol-muurverven worden overgeschilderd. De pleisterlaag vooraf zonodig fluateren met Histolith® Fluat en naspoelen met schoon water.

Verbruik

Ca. 1300-1500 g/m2/mm laagdikte (droog materiaal), afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond.
Exact verbruik door middel van een proef op het object vaststellen.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65% na 7 dagen over te schilderen.
Na 28 dagen is de mortellaag geheel uitgehard.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Attentie

Omgeving van het te behandelen oppervlak zorgvuldig afdekken zoals glas, keramiek, lakverf, natuursteen, metaal en hout.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik.

 
Veroorzaakt huidirritatie. Kan allergische huidreacties veroorzaken.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bevat portland cement, chemicaliën.
Tijdens het schuren stoffilter P2 gebruiken.

Bij accidentele indigestie, raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Alleen zakken zonder resten ter recycling aanbieden.
Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren. 

Giscode

ZP 1

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Verantwoord wonen midden in het…