caparol_pim_import/caparol_be/products/image/206780/060159_Histolith_Trass-Porengrundputz_WTA_IT.png

Histolith Trass-Porengrundputz

Saneerpleistersysteem volgens WTA met Suevit-Trass

Toepassing

Het Histolith® Trass-Sanierputzsystem is geschikt om vochtig en door zout aangetast metselwerk te bepleisteren, voor buiten en binnen. Door het grote volume van de poriën worden zouten die schadelijk zijn voor de bouw opgeslaten. Op die manier kan op vochtig metselwerk een droog en uitbloeivrij oppervlak bereikt worden, wanneer het klimaat van de omgeving het uitdrogen toelaat. 

Toepassingsgrenzen:
Het Histolith® Trass-Sanierputzsystem is niet geschcikt voor het afdichten tegen hogedruk-, opgestuwd water en bodemvochtigheid van bouwdelen in contact met de aarde. In deze gevallen moeten er voordien geschikte afdichtende maatregelen genomen worden. Dit geldt ook bij  zeer door en door vochtige muren door opstijgend vocht. In de sokkel mag geen direct contact met het aardrijk of vloeren ontstaan.

Het Histolith® Trass-Sanierputzsystem kan geen schade verhinderen die door dauwwater ontstaat. 


Systeembestanddelen:

 • Histolith® Trass-Vorspritzputz:
  Voorspuitpleister als hechtbrug op metselwerk
 • Histolith® Trass-Porengrundputz:
  Grond-/zoutopslagpleister, egalisatiepleister bij heel oneffen metselwerk
 • Histolith® Trass-Sanierputz:
  Saneerpleister om droge oppervlakken te creëren
 • Histolith® Feinputz:
  Afvlakpleister om viltbare oppervlakken te creëren

Systeemopbouw:
Opbouw en laagdikte van het Histolith® Trass-Sanierputzsystem zijn afhankelijk van de verziltingsgraad van het metselwerk.
Systeemopbouwlaagdiktes/mm
gering tot middel1. Histolith® Trass-Vorspritzputz
2. Histolith® Trass-Sanierputz
3. Histolith® Trass-Sanierputz
2–4
> 10
> 10
hoog1. Histolith® Trass-Vorspritzputz
2. Histolith® Trass-Porengrundputz
3. Histolith® Trass-Sanierputz
2–4
> 10
> 15
Op beide systeemopbouwen kan bijkomend Histolith® Feinputz aangebracht worden. Bij een totale pleisterlaagdikte van meer dan 30 mm moet als grondpleister als egalisatie van het metselwerk steeds Histolith® Trass-Porengrund­putz gebruikt worden.

Verziltingsgraad :
De verziltingsgraad van de ondergrond is in het WTA-Merkblatt 2-9-04/D gedefiniëerd.
geringmiddelhoog
Sulfaatzouten< 0,5 %0,5–1,5 %> 1,5 %
Chloridezouten< 0,2 %0,2–0,5 %> 0,5 %
Nitraatzoouten< 0,1 %0,1–0,3 %> 0,3 %

Eigenschappen

Het Histolith® Trass-Sanierputzsystem bevat minerale bindmiddelen volgens DIN EN 197-1 (Cement, Suevit-Trass) en DIN EN 459-1 (kalk) evenals minerale toeslagstoffen volgens DIN EN 13139. De eisen van het WTA-Merkblattes 2-9-04/D zijn vervuld.

Verpakking

 • Histolith® Trass-Vorspritzputz, Histolith® Trass-Porengrundputz, Histolith® Trass-Sanierputz:
  30 kg zak
 • Histolith® Feinputz:
  25 kg zak

Opslag

Histolith Trass-Sanierputz: droog min. 6 maanden vanaf productiedatum, 6 maanden chromaatarm.

Histolith Trass-Vorspritzputz, Histolith Trass-Porengrundputz, Histolith Feinputz: droog min. 9 maanden vanaf productiedatum, 9 Monate chromaatarm.

Technische eigenschappen

Histolith® Trass-Vorspritz­putzHistolith® Trass-Poren­grund­putzHistolith® Trass-Sanier­putzHistolith® Feinputz
Drukvastheid/N/mm2ca. 10,0ca. 3,5ca. 2,5ca. 1,5
Waterdamp-diffusieweerstandsgetal µ7,88,98,5
Waterindringing/mm> 5> 5< 5
Maximale korrelgrootte/mm2,01,31,30,5
Kleurgrijsgrijsgrijsoudwit

Gegevens niet mogelijk owv halfdekkende verwerking.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

+

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Het Histolith® Trass-Sanierputzsystem is geschikt voor metselwerk volgens DIN 1053.

Voorbereiding van de ondergrond

Beschadigde pleister moet minstens 80 cm voorbij de zichtbare rand van de schade weggenomen worden. Beschadigde voegen moeten minstens 20 mm diep uitgekrabt worden. Het metselwerk moet grondig gereinigd worden. Sterk zuigend metselwerk vooraf nat maken (mat vochtig).

Gereedmaken van het materiaal

Histolith®
Trass-Vorspritzputz
Histolith®
Trass-
Porengrundputz
Histolith®
Trass-
Sanierputz
Histolith®
Feinputz
Hoeveelheid water per zak7,06,56,56,5
Verwerkingstijd bij 20 °C, 65 %
Rv/minuten
120120120120

Histolith® Trass-Vorspritzputz:
Materiaal met de hand oproeren.

Histolith® Trass-Porengrundputz en Histolith® Trass-Sanierputz:
Materiaal met de hand of met de pleistermachine verwerken. Bij het manueel aanbrengen, het materiaal met een mengstaaf klompvrij mengen, daarna het aangelengde materiaal ca. 5 minuten laten rijpen en nog eens kort doorroeren, Consistentie ev. met water bijstellen.

Histolith® Feinputz:
Materiaal met de hand of met de pleistermachine verwerken. Bij het manueel aanbrengen, het materiaal met een mengstaaf klompvrij mengen.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen van het materiaal:

Histolith® Trass-Vorspritzputz:
Materiaal met een driehoekig plamuurmes in  in ca. 1 - 2 korreldiktes uitgestulpt met circa 50 % dekking aanbrengen. De voegen mogen niet door projectie gevuld worden. 

Histolith® Trass-Porengrundputz:
Materiaal met de hand of met de machine aanbrengen. Alle metselwerkvoegen moeten gesloten worden. Aansluitend met de alulat aftrekken. Het verse oppervlak met een tandtruweel of met een pleisterkam horizontaal opkammen, of na het opstijven met een roosterschaaf opruwen, niet verdichten of vilten.

Histolith® Trass-Sanierputz:
Materiaal met de hand of met de machine aanrbrengen en met de alulat aftrekken. Het oppervlak naa het opstijven met een roosterschaaf opruwen, nicht verdichten of vilten.

Histolith® Feinputz:
Materiaa met het truweel gelijkmatig en zonder aanzetten optrekken en na het opstijven vilten.

Opbouw van het verfsysteem

Voor het coaten zijn enkel zeer waterdampdoorlatende coatings geschikt. We raden Histolith®/Sylitol dispersiesilicaatverven, AmphiSilan/ThermoSan siliconenharsverf of vooral binnen Histolith® Kalkfarbe. Bij kleurrijke coatings vooraf fluateren met Histolith® Fluat.

Verbruik

Histolith®
Trass-
Vorspritzputz
Histolith®
Trass-
Porengrundputz
Histolith®
Trass-
Sanierputz
Histolith®
Feinputz
ca. kg verbruik per m25,0
ca. kg verbruik per
m2/mm laagdikte
1,11,11,5

Bij netachtige opbreng met 50-%r bedekki van de ondergrond. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Verwerkingstemperatuur:
Temperatuur bij verwerking voor omgeving en ondergrond > +5 °C.
Niet verwerken bij een hoge luchtvochtigheid, directe bestraling door de zon, bij regen, mist of sterke wind.

Droogtijd

Tijdens de droogtijd moeten de behandelde vlakken beschermd worden tegen te snelle uitdroging. In gesloten ruimten moet met door verluchting of ontvochtiging zorgen voor uitdroging.

volgende droogtijden moeten voor het aanbrengen van de volgende pleisterlaag aangehouden worden:


Histolith® Trass-Vorspritzputz: min. 1 Tag, tot aan egale droging   

Histolith® Trass-Porengrundputz: 1 Tag per 1 mm laagdikte

Histolith® Trass-Sanierputz:

- bij 2-lagige aanbreng van Histolith Trass-Sanierputz de eerste laag min. 1 dag, max. 4 dagen; de tweede laag min. 3 dagen, max. 7 dagen

- bij 1 laag op Histolith Trass-Porengrundputz  min. 3 dagen, max. 7 dagen

Histolith® Feinputz: na 7 dagen overschilderbaar

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Attentie

Richtlijnen voor het machinaal verwerken van Histolith® Trass-Porengrundputz en Histolith® Trass-Sanierputz:
De gangbare pleistermachines zijn geschikt (bv. m-tec, PFT G4). Er moet een namenger aangesloten zijn, om het noodzakelijk porievolume te kunnen doen ontstaan.
Lengte van de darm: max. 25 m
Diameter van de darm: min. 25 mm
Aan de pompuitgang steeds morteldarm NW 35 beginnen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik


Histolith
® Trass-Vorspritzputz, Histolith® Trass-Porengrundputz en Histolith® Trass-Sanierputz:

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Stof niet inademen. Na gebruik de huid grondig wassen. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Een arts raadplegen.. Bij huidirritatie of -uitslag: een artsraadplegen. Gecontamineerde kleding uittrekken en wassen vooralleer ze weer aan te doen.

Histolith® Feinputz:
Veroorzaakt ernstig oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Stof niet inademen. Na gebruik de huid grondig wassen. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Een arts raadplegen.. Bij huidirritatie of -uitslag: een artsraadplegen. Gecontamineerde kleding uittrekken en wassen vooralleer ze weer aan te doen. 

Let op! (stand conform laatste uitgave)

DIN 18 550, VOB deel C DIN 18 350 en WTA-Merkblatt 2-9-04/D inachtnemen.
Op het Histolith® Sanierputzsystem mogen geen gesloten deklagen bv/ tegels, isolatiebehang enz. aangebracht worden.

Histolith® Feinputz buiten moet een verflaag krijgen.
Histolith® Feinputz is niet geschikt als sokkelpleister. Indien aan de sokkel een gevilt oppervlak verkregen moet worden, kan als alternatief van de eindpleister Oberputz Histolith®  Renovierspachtel gebruikt worden. 

Afval

Materiaal/verpakking volgens de lokale wetgeving.

Giscode

ZP 1

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be