caparol_pim_import/caparol_be/products/image/198908/058181_Capalac_Aqua_2K_PU_Satin_WE1_mit_Haerter.png

Capacryl Aqua 2K PU Satin

Acrylaat-polyurethaanlak voor oppervlakken die veel belast worden. Binnen en buiten toe te passen.
Twee componenten (2K)

Toepassing

Lakverf voor oppervlakken die chemisch en mechanisch belast worden, bijvoorbeeld in openbare gebouwen, kinderspeelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, restaurants, opslagruimten, fabricagehallen etc. Voor binnen en buiten.

Eigenschappen

 • zeer goed kras- en stootvast
 • goed bestand tegen chemicaliën
 • bijzonder goed te reinigen
 • reukarm
 • blokvast
 • geeft een mooi lakoppervlak
 • zeer resistent tegen verkrijten
 • bestand tegen weersinvloeden 
 • bijzonder goed te reinigen
 • bestand tegen desinfecteermiddelen
 • bestand tegen handvetten

Materiaalbasis

2K Acryl-polyurethaanlak, waterverdunbaar 

Verpakking

700 ml inclusief verharder

Kleur

 • Standaardkleur : Wit

Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem naar kleuren uit de 3D- en vele andere
kleurenwaaiers.

Bij toepassing van matig dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om
een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-
Grondkleursysteem. Voor Capacryl Aqua 2K PU Satin zijn hiervoor Capacryl Aqua PU Primer en Capacryl Aqua UniPrimer geschikt.


Kleurvast conform BFS Nr. 26:

Bindmiddel: klasse A
Pigment: groep 1 tot 3 (afhankelijk van de kleur)

Glansgraad

 • zijdemat

conform DIN 13300/ISO 2813:2014

Opslag

Koel en goed gesloten bewaren.
In originele gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,2 g/cm³

Temperatuurbestendigheid

max. 120 °C

Attentie

Bestand tegen chemicaliën volgens DIN EN ISO 12720 bij 20 °C
 Inwerktijd Resultaat
Aceton10 sec.  geringe verandering
Butylacetaat10 sec.geen verandering
Isopropanol2 min. geringe verandering
Terpentine10 min.geen verandering
Ammoniak10 min.geen verandering
Kaliloog1 uurgeringe verandering
Handcreme1 uurgeen verandering
Azijn1 uurgeen verandering
Ethanol1 uurgeringe verandering 
Reiniger1 uurgeen verandering
Melkzuur1 uurgeen verandering
Superbenzine1 uurzichtbare verandering
Fosforzuur1 uurgeen verandering
Biodiesel1 uurgeringe verandering
Handzweet1 uurgeen verandering
Mosterd6 uurzichtbare verandering
Water16 uurgeen verandering
Cola16 uurgeen verandering
Verklaring:

Geen verandering
 = Tussen het proefvlak en het aangrenzende vlak is geen verandering zichtbaar.

Geringe verandering
 = Tussen het proefvlak en het aangrenzende vlak is uitsluitend bij kunstlicht een geringe verkleuring en een kleur- en glansverschil zichtbaar. De verflaag wordt niet aangetast.

Zichtbare verandering = Tussen het proefvlak en het aangrenzende vlak een verkleuring en een kleur- en glansverschil zichtbaar. De verflaag wordt niet aangetast.

Attentie: Organische kleurstoffen uit bijv. koffie en rode wijn veroorzaken verkleuring die niet te verwijderen is, dit tast de functionaliteit van de coating echter niet aan.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Voorbehandeld en gegronde oppervlakken, bijvoorbeeld staal, verzinkt staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, koper, hard-pvc en draagkrachtige verflagen binnen en buiten. 

De volgende ondergronden NIET behandelen met Capacryl Aqua 2K- PU Satin:
Edelstaal, geanodiseerd staal, brons, messing, oppervlakken die langdurig met water worden belast in bijv. douches en zwembaden. 
Dakoppervlakken, vloeren, balkonvloeren en oppervlakken waarop gereden wordt. 
Beperkt- en niet maatvast houtwerk.
Houten plaatmaterialen, multiplexplaten (bijv. gelaagd fineerhout) buiten.  

Voorbereiding van de ondergrond

Houten oppervlakken/maatvast houtwerk:
Een houten oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden,
harsuitbloedingen en harswellen verwijderen. Bij oud hout de verweerde lagen tot op het gezonde hout verwijderen. Vette, tropische houtsoorten met nitroverdunner ontvetten. Onbehandeld hout impregneren met een houtverduurzamingsmiddel. Hout met in water oplosbare en verkleurende bestanddelen voorstrijken met CapaWood Aqua Isolation. 
Het vochtpercentage in het hout mag max. 12 % zijn.

IJzer, staal:
Ontroesten door stralen (SA 2½) of machinaal (ST 3) volgens DIN EN ISO 12944-4 en direct behandelen  Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.

Zink, hard-pvc:
Met Multistar, 1 : 5 met water verdund, of een ammonia-alkalisch reinigingsmiddel het oppervlak schurend met een schuurmat schoonmaken volgens BFS Nr. 5. Grote zinken oppervlakken licht aanstralen.
Een grondlaag aanbrengen met Capacryl Aqua UniPrimer.

Aluminium, koper:
Met Multistar, 1 : 5 met water verdund, het oppervlak schurend met een schuurmat schoonmaken volgens BFS Nr. 6.
Een grondlaag aanbrengen met Capacryl Aqua UniPrimer.

Oude verflagen:
Van goed hechtende verflagen het oppervlak goed reinigen en grondig schuren (korrelgrootte 180 of fijner). Op een ondergrond met slecht hechtende verflagen deze geheel verwijderen, voorbehandelen en voorstrijken.

Materiaalbereiding

De verharder aan de massa toevoegen direct voor de verwerking. Handmatig of met een lanzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw/min.) grondig mengen tot een homogene massa en egale kleur ontstaat. Overgieten in een andere emmer en nogmaals doorroeren.
De temperatuur van beide componenten moet tussen 15 - 20 °C liggen.

Verwerkingsmethode

Capacryl Aqua 2k PU Satin aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur. Bij spuitapplicatie de verwerkingsvoorschriften voor isocyanaatproducten in acht nemen.

Aanwijzing bij spuitapplicatie:

Ø NozzleSpuitdrukLuchtdrukVerdunning
Airless0,010 - 0,012 inch220 bar-
Airmix/Aircoat0,010 - 0,012 inch200 - 220 bar2,5 bar-
Caparol NAST
Wagner XVLP
FinishControl
5000
NAST-Frontend
(kleur: blauw)
Hoeveelheid
lucht 
2/3 resp. 7/8
_10 %
Hoge druk1,8–2,0 mm2,5 bar15 %
De aangegeven waarde kunnen per fabrikant verschillen


Verdunnen

Capacryl Aqua 2K PU Satin is voor verwerking met de kwast en roller klaar voor gebruik. Verdunnen met water is niet noodzakelijk.
Bij spuitapplicatie is verdunnen met drinkwater afhankelijk van type spuitapparatuur en spuitmethode.

Opbouw van het verfsysteem

OndergrondToepassingVoorbehandeling
ondergrond
ImpregnerenGrondlaagTussenlaag1)Afwerklaag
Houtbinnenreinigen/schurenCapaWood Aqua Isolation 2)Capacryl Aqua
2K PU Satin 3)
Capacryl Aqua
2K PU Satin 4)
Maatvast houtwerkbuitenBFS Nr. 18               -CapaWood Aqua Isolation2)
IJzer, staalbinnenontroesten/reinigenCapacryl Aqua MultiPrimer
of 
Disbon 481 EP-Uniprimer
IJzer, staalbuitenontroesten/reinigenTriMaXX FerroCoat
of 
Disbon 481 EP-Uniprimer
Zinkbinnen/buitenBFS Nr. 5Capacryl Aqua UniPrimer
Aluminium/koperbinnen/buitenBFS Nr. 6Capacryl Aqua UniPrimer
Hard-PVCbinnen/buitenBFS Nr. 22Capacryl Aqua UniPrimer
Draagkrachtige oude verflagen 5)binnen/buitenreinigen/schurenSchade aan de
verflaag herstellen en een grondlaag
aanbrengen afgestemd op de ondergrond
Capacryl Aqua UniPrimer
1) Op maatvast houtwerk zijn twee tussenlagen noodzakelijk.

2) Bij hout met in water oplosbare inhoudstoffen altijd eerst CapaWood Aqua Isolation toepassen, zonodig in 2 lagen.

3) De tussenlaag in dezelfde kleur aanbrengen als de eindlaag. Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol grondkleursysteem.
Deze kleur kan afwijken van de gekozen eindkleur.

4) Bij slechtdekkende kleuren (bijv. geel/rood/oranje) kunnen extra verflagen noodzakelijk zijn om voldoende dekking te verkrijgen.

5) Bij poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.

Verbruik

Vanaf 100-120 ml/m2 op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding
meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C ca. 2 uur. Hogere temperaturen verkorten, lagere verlengen de verwerkingstijd.
Let op: Het einde van de ‘potlife’ is optisch niet herkenbaar. Het overschrijden van de 'potlife' en te veel, te weinig of geen toevoeging van verharder leidt tot een drastische vermindering van de producteigenschappen.

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur:
Minimaal 8 °C

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheidstofdroogoverschilderbaardoorgedroogd
aantal uren1–210–1248
Lagere temperatuur en hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Massa
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  Voorkom lozing in het milieu. Gereedschap na gebruik reinigen met water en zeep. Tijdens het schuren stoffilter P2 gebruiken. Spuitnevel niet inademen. Combinfilter A2/P2 gebruiken.


Bevat:1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on en isocyanaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Harder: 
Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk bij inademing. Tijdens verwerking en droging zorgen voor voldoende ventilatie. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/oogbeschermingdragen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Bevat hexaan, 1,6-diisocyanaat-, homopolymeer, polyethylenglycol mono-methylether-geblokkeerd.
Bevat Isocyanate. Kan allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

In geval van accidentele indigestie, raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/d) is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 110 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Massa:
Polyurethaanacrylaathars, titaanwit, kleurpigmenten, minerale vulstoffen, water, glycol, glycolether, additieven, busconserveermiddel (methyl-/benzisothiazolinon).

Verharder:
Alifatische polyisocyanaat, glycolether.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Volledig en veelzijdig

Caparol in de bioscoop

Caparol in de bioscoop