caparol_pim_import/caparol_be/products/image/18088/020123_SAP-006464_25_KG_Caparol_Fassaden-Feinspachtel.png

Caparol Fassaden-Feinspachtel

Muurplamuur voor laagdikten tot 1 mm. Klaar voor gebruik.

Toepassing

Muurplamuur voor het egaliseren van oneffenheden in een ondergrond tot een maximale laagdikte van ca. 1 mm. Kan toegepast worden op zowel pleisterlagen als beton.

Eigenschappen

  • weervast
  • reukarm en milieusparend
  • tot 0 mm te egaliseren
  • gemakkelijk te verwerken
  • hecht goed

Materiaalbasis

Kunststofdispersie.

Verpakking

4 kg en 25 kg.

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

-

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen
Nieuwe pleisterlagen 2‑4 weken onbehandeld laten. Reparaties moeten goed afgebonden en droog zijn. Op grove, poreuze, licht zandende en oude pleisterlagen een voorstrijklaag aanbrengen met OptiGrund. Kritische ondergronden voorstrijken met Dupa-grund.

Beton
Reinigen volgens een geschikte methode, bijvoorbeeld mechanisch of door hogedruk waterstralen. Op een zwak zuigende of gladde ondergrond een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Op grove, poreuze, licht zandend of zuigend beton een voorstrijklaag aanbrengen met OptiGrund. Sterk zuigende en poederende oppervlakken voorstrijken met Dupa-grund.

Vezelcementplaten (onbehandeld)
Gladde, dichte oppevlakken voorstrijken met CapaGrund Universal. Op verweerde, sterk zuigende platen een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-grund. Vrijliggende platen aan voor- en achterzijde en diktekanten behandelen.

Goed hechtende dispersieverflagen
Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen. Vuile, krijtende dispersieverflagen reinigen door hogedruk waterstralen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Putzgrund 610.


Niet goed hechtende lak-, dispersie-verflagen en kunstharssierpleisters
Oude lagen geheel verwijderen en reinigen door hogedruk waterstralen. De ondergrond goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Poederende, zanderige, sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met Dupa-grund.

Verwerkingsmethode

Zowel als reparatie en egalisatielaag te gebruiken. Spaanslagen kunnen na aandrogen glad worden gemaakt. Caparol Fassaden-Feinspachtel is droog goed te schuren.

Laagdikte:
De ideale laagdikte ligt tussen de 0,5 en 1,0 mm. Per behandeling max. 1,0 mm laagdikte aanbrengen. Caparol Fassaden-Feinspachtel is tot 0 mm te egaliseren.

Opbouw van het verfsysteem

Nabehandeling:
Caparol Fassaden-Feinspachtel is bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 24 uur overschilderbaar.
Plaatselijk reparaties, afhankelijk van het gekozen verfsysteem, voorstrijken met CapaGrund Universal of AmphiSilan Primer. Pleisterlagen over het totale oppervlak kunnen zonder voorstrijken worden geschilderd. Bij afwerking met een sierpleister de ondergrond voorstrijken met Putzgrund 610.

Verbruik

Afhankelijk van de laagdikte vanaf 500-800 g/m2.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor ondergrond en omgeving tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Na ca. 24 uur drogen bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid kan de Caparol Fassaden-Feinspachtel worden overgeschilderd.
Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Attentie

Op Caparol Fassaden-Feinspachtel geen oplosmiddelhoudende voorstrijkmiddelen toepasen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik


Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval


Materiaalresten laten opdrogen en in de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.
Bevat: acrylharsdispersie, calciumcarbonaat, silicaat, water, filmvormers, additieven en

Productcode

M-DF02

Inhoudstoffen

Acrylaat-dispersie, calsiumcarbonaat, water, filmvormers, additieven en conserveermiddel

Servicecentrum

DAW Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be