caparol_pim_import/caparol_be/products/image/75356/032252_Histolith_Trass-Kalkputz.png

Histolith Trass-Kalkputz

Kalkpleister met Suevite-tras voor toepassing buiten en binnen.

Toepassing

Geschikt als raaplaag en als afwerklaag op metselwerk buiten en binnen.

Eigenschappen

  • korrelgrootte 0-4 mm
  • mortelgroep P II a
  • drukvast > 2,0 N/mm2
  • hoog waterdampdoorlatend, µ ca. 10
  • vorstbestendig
  • kan zowel handmatig als machinaal verwerkt worden

Materiaalbasis

Traskalk en minerale toeslagstoffen conform DIN EN 13139.

Verpakking

30 kg zak, silo op aanvraag

Kleur

Lichtbruin

Opslag

Droog minimaal 9 maanden houdbaar, 9 maanden chromaatarm.

Geschikte ondergronden

Metselwerk coform DIN 1053.
Niet geschikt op met vocht belast en zout bevattend metselwerk.
DIN 18550, VOB Teil C DIN 18350 toepassen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet schoon en droog zijn, en vrij van stoffen die de hechting kunnen verminderen. De onderliggende pleisterlaag moet voldoende afgebonden, droog en opgeruwd zijn. De ondergrond grondig schoonmaken. Een zuigende ondergrond vooraf nat maken (matvochtig). Bij spuiten Histolith® Trass-Vorspritzputz halfdekkend aanbrengen en laten aandrogen tot een lichte kleur ontstaat.

Gereedmaken van het materiaal

  • Histolith® Trass-Kalkputz met de hand of met een gangbare pleistermachine aanbrengen
  • Hoeveelheid water: ca. 7 liter per zak
  • Verwerkingstijd: ca. 120 minuten

Verwerkingsmethode

Materiaal op de voorbehandelde ondergrond aanbrengen in een laagdikte van 15 tot 20 mm. De laag na aandrogen opruwen. Na voldoende drogen kan een tweede laag met het zelfde materiaal worden aangebracht.
De gemiddelde laagdikte moet bij toepassing buiten 20 mm (minimale laagdikte 15 mm) en binnen 15 mm (minimale laagdikte 10 mm) zijn.
Wordt een glad oppervlak verlangd, dan na voldoende drogen afwerken met Histolith Feinputz of Histolith Renovierspachtel.

Opbouw van het verfsysteem

Bij toepassing buiten moet een verfsysteem worden aangebracht. Uitsluitend zeer hoog waterdampdoorlatende verfsystemen zoals Histolith® Dispersie-silicaatverven of Histolith® Kalkverf toepassen.

Verbruik

Ca. 1,4 kg/m2/mm.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
Niet verwerken bij een hoge luchtvochtigheid, directe bestraling door de zon, bij regen, mist of sterke wind.

Droogtijd

De volgende laag na voldoende drogen, 1 dag per mm laagdikte, aanbrengen.
De laag tegen te snel drogen beschermen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.
Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbereiding kunnen in dit technische informatieblad worden behandeld.
Als u een ondergrond wilt behandelen die hier niet wordt vermeld, raden we u aan om contact op te nemen met één van onze buitendienstmedewerkers. Wij adviseren u graag.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik


H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.


P260 Stof niet inademen.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P313 Een arts raadplegen.
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
P315 Onmiddellijk een arts raadplegen.

Bevat: Calciumhydroxide, cement, portland, chemicaliën, kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

Giscode

ZP 1

Servicecentrum

DAW Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be