caparol_pim_import/caparol_be/products/image/245727/066330_Amphisilan_Fassadenputz_K15_FR.png

Capatect AmphiSilan Fassadenputz

Sierpleister op basis van siliconenhars volgens DIN EN 15824 voor buiten.
Klaar voor gebruik.

Toepassing

Siliconenhars-sierpleister, klaar voor gebruik als afwerking op minerale en organische muur- en plafondvlakken buiten. Als afwerking van Capatect gevelisolatiesystemen.

Eigenschappen

  • zeer waterdampdoorlaarbaar
  • waterafstotend
  • eenvoudig te verwerken
  • met water te verdunnen
  • ongevoelig voor schimmel- en mos/algenaangroei
  • met speciale combinatie van lichtechte pigmenten, granulaten en vulstoffen

Verpakking

25 kg emmer

Kleur

Wit. 
Levering in kleur af fabriek mogelijk. Kan volgens het ColorExpress-systeem op kleur gebracht worden.

Andere kleuren met een helderheidsgraad >20 op aanvraag. Worden om esthetische redenen kleuren met een helderheidsgraad < 20 moeten die door 2 lagen Muresko CoolProtect overschilderd worden. Voor de voorwaarden om Muresko CoolProtect te mogen gebruiken, raadpleeg Technische Informatie van CoolProtect.

Kleine hoeveelheden kunnen op kleur gebracht worden door CaparolColor- of Amphibolin-mengkleuren toe te voegen. Niet meer dan 2% toevoegen daar de sierpleister te dun wordt.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
Tegen direct zonlicht beschermen.

Soortelijke massa

ca. 1,8 g/cm³

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

< 0,14 m conform DIN ISO 7783
Klasse V1 (hoog) conform DIN EN 15824

Hechttreksterkte

≥ 0,3 MPa volgens DIN EN 15824

Brandreactie

A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501-1 ( niet brandbaar)

Consistentie

pasteus

Materiaalbasis

siliconenhars

Wateropnamecoëfficiënt

≤ 0,10 kg/(m2·h0,5), Klasse W3 (laag) volgens DIN EN 1062-3

Product-nr.

Product-Nr.StructuurKorrel
(mm)
ca. Verbruik
(kg/m2)
Capatect AmphiSilan FassadenputzR20, Reibeputz-Struktur2,02,4
R30, Reibeputz-Struktur3,03,3
K15, Kratzputz-Struktur1,52,2
K20, Kratzputz-Struktur2,03,0
K30, Kratzputz-Struktur3,03,8

Bij ‘Verbruik’ worden gemiddelde hoeveelheden aangegeven. Verwerkingsverliezen zijn hierin niet meegenomen. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Niet goed hechtende lak-, dispersieverflagen of kunstharssierpleister en minerale verflagen geheel verwijderen. Goed hechtende verflagen droog of nat reinigen.

Met schimmel-, mos- en algenaangroei bedekte oppervlakken behandelen met een mos- en algendodend preparaat, volgens wettelijke voorschriften. Naspoelen met water en goed laten drogen. Door industriegassen en roet sterk vervuilde oppervlakken reinigen door hogedruk waterstralen waaraan een reinigingsmiddel is toegevoegd, volgens wettelijk voorschrift.

Verwerkingsmethode

De totale inhoud van de emmer met een langzaamdraaiende mixergrondig doorroeren. Indien nodig met water op de juiste dikte brengen. Bij verwerking met de plekspaan maximaal 2% en bij spuiten maximaal 5% water toevoegen.
 
De sierpleister met een roestvrijstalen plekspaan of geschikte spuitapparatuur op korreldikte aanbrengen. Direct daarna met een kunststoffen plekspaan of PU-bord de Kratzputz in een gelijkmatig draaiende beweging en de Reibeputz naar keuze horizontaal, vertikaal of rond structureren.
De keuze van het gereedschap bepaalt het eindresultaat. Structureren steeds door dezelfde persoon en met hetzelfde gereedschap.
 
Bij spuiten is de keuze van de nozzle afhankelijk van de korrelgrootte. (grootte van de nozzle = korrelgrootte x 4) De druk moet 0,3-0,4 MPa (3-4 bar) zijn. Bij spuiten moet er speciaal op worden gelet dat het materiaal gelijkmatig wordt aangebracht. Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.
Bij dreigende regen zonodig het werk met zeilen afdekken.
 
Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk. Daarom op doorgaande oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal van verschillende nummers met elkaar mengen.
AmphiSilan-Fassadenputz is niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Opbouw van het systeem

Als grond- of tussenlaag PutzGrund 610 toepassen. Zonodig de kleur van de PutzGrund afstemmen op de kleur van de sierpleister. PutzGrund 610 moet voldoende droog zijn om verder te kunnen werken.
 
Capatect System Comfort
Nieuwe, minerale wapeningspleister:
Voorstrijken met PutzGrund 610.

Nieuwe, cementvrije wapeningspleister:
Voorstrijken is niet noodzakelijk.
Bij een lange wachttijd (winterperiode) de verweerde wapeningspleister voorstrijken met PutzGrund 610.
 
Beton
Vuil, stof en andere verontreiniging mechanisch verwijderen of door middel van hogedruk stoomstralen.
Grof poreuze, licht zanderige en zuigende ondergronden voorstrijken met OptiSilan TiefGrund. Zanderig ondergronden voorstrijken met Dupa Fix Grund.
Een tussenlaag aanbrengen met PutzGrund 610.

Mineraal pleisterwerk

Nieuw pleisterwerk 2 tot 4 weken bij ca. 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid laten drogen. Bij ongunstige weersomstandigheden een langere droogtijd aanhouden. Door voor te strijken met Capagrund Universal wordt de kans op kalkuitbloeiïngen verminderd en kan veelal een droogtijd van 7 dagen worden aangehouden.

Oud pleisterwerk
Reparaties moet goed droog en afgebonden zijn. Grof poreuze, licht zanderige ondergronden voorstrijken met OptiSilan TiefGrund. Sterk zuigende, zanderige ondergronden voorstrijken met Dupa Fix Grund. Een tussenlaag aanbrengen met PutzGrund 610.
 
Matte, goed hechtende dispersieverflagen
Matte, matig zuigende verflagen zonder voorstrijken behandelen. Verontreinigde, poederende verflagen reinigen door hogedruk waterstralen. Bij andere reinigingsmethoden de ondergrond voorstrijken met Dupa Fix Grund.
Een tussenlaag aanbrengen met PutzGrund 610.
 
Goed hechtende silicaatverflagen
Met Sylitol-producten behandelen.
 
Pleisterwerk en betonnen oppervlakken met scheuren
Het Cap-elast-systeem toepassen.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C en hoger dan 30 °C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20° C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de sierpleister na 24 uur oppervlakkig droog en 2-3 dagen volledig droog en te belasten.

De sierpleister droogt fysisch, dit betekent door verdamping van vocht en door filmvorming van de dispersie. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer. Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken. Bij dreigende regen zonodig het werk met zeilen afdekken.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Materiaalbereiding

De totale inhoud van de emmer met een langzaamdraaiende mixergrondig doorroeren. Indien nodig met water op de juiste dikte brengen. Bij verwerking met de plekspaan maximaal 1 % en bij spuiten maximaal 2 % water toevoegen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn


Schadelijk voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het
etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu.
Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet
inademen.
Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, octhilinone (ISO), reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-
methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Dit product is een <behandeld voorwerp= volgens EU Regelgeving 528/2012 (geen biocide product) en
bevat de volgende biocide werkzame stoffen: octhilinone (ISO) (CAS-Nr. 26530-20-1), terbutryn (CASNr. 886-50-0)


Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Bij accidentele indigestie raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Onopvallend maar belangrijk

Wat als een architect voor zichzelf zou…

Beter dan het ooit was

Smaak en klasse, binnen en buiten

Kiezen hoeft niet

Een verjongingskuur dankzij een…

Capatect System Comfort, gewoon kan ook…

Capatect System Comfort, ook voor design

Capatect System Comfort, ook op…

Beter dan nieuw

Duurzame afwerking met Capatect System…

Innovatief isolatieconcept van Caparol

Jarenlang mooie, kleurenvaste en propere…

Innovatief isolatieconcept van Caparol

Perzische tempeltoren als inspiratie…

Witte afwerkingslaag zorgt voor zuiderse…