caparol_pim_import/caparol_be/products/image/245799/066379_Klebe-_und_Armierungsmasse_186_M.png

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M

Minerale poedermortel voor het verlijmen van isolatieplaten en voor wapeningslagen, optimaal voor machinale verwerking.

Toepassing

Lijm- en bewapeningsmortel, speciaal ontwikkeld voor de machinale verwerking.  Voor de Capatect gevelisolatiesystemen en voor het Capatect VHF-systeem.

Eigenschappen

 • brandklasse A2-s1,d0 volgens DIN EN 13501-1
 • Waterafstotend 
 • Hoge waterdampdoorlaatbaarheid
 • Lange verwerkingstijd
 • Zeer schuurbestendig
 • Milieuvriendelijk
 • Optimale korrelsamenstelling
 • Mineraal bindmiddel op cementbasis met hechtingsverbeterende toeslagstoffen
 • Op elkaar afgestemde en uitgelezen combinatie van kwarts- en colcietvulstoffen
 • Toevoeging van een middel dat de hydrofobering, de vlotte verwerking en de goede hechting verzekert
 • mortel volgens DIN EN 998-1

Verpakking

25 kg zak, 1,3 t BigBag

Kleur

lichtgrijs

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.

Tegen directe zonnestralen bescherming. 12 maanden chromaatarm.

De originele verpakkingen zijn ongeveer 12 maanden opslagstabiel.

Warmtegeleiding

0,7 W/(m · K)

Schudgewicht

ca. 1,5 kg/dm3

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

µ < 25

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

sd < 0,1 m (bei 3 mm) volgens DIN EN ISO 7783

Drukvastheid

Klasse CS IV volgens DIN EN 998-1

Hechttreksterkte


≥ 0,08 N/mm2 volgens DIN EN 998-1

Brandreactie

Klasse A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501

Wateropnamecoëfficiënt

w < 0,2 kg/(m2 · h0,5)

Capillaire wateropname

Klasse W2 volgens DIN EN 998-1

Product-nr.

186M

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet effen, zuiver, droog, vast, draagkrachtig en vrij van losse substanties zijn.

Niet draagkrachtige lak-, dispersie en minerale verflagen, alsook sierpleisterslagen volledig verwijderen. Goed hechtende verflagen droog of nat reinigen.

Oppervlakken met schimmel, mos of algen behandelen met een mos en algen dodend product volgens de verwerkingsvoorschriften, en indien nodig (voorafgaandelijk) reinigen met water onder hoge druk.

Vervuilde oppervlakken (stof, uitlaatgassen,...) reinigen met water onder hoge druk en/of andere reinigingsmethoden.

De ondergrond moet vorstvrij zijn.

Materiaalbereiding

Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186 M kan met alle gangbare doorloopmengers, wormpompen en pleistermachines verwerkt worden, maar kan ook manueel met een krachtige, langzaam draaiende menger met zuiver, koud water tot een klontervrije massa gemengd worden.  Ca. 5 minuten laten rijpen en nogmaals kort oproeren.  Indien nodig kan de consistentie na deze rijptijd door toevoeging van water aangepast worden.

Hoeveelheid water: circa 5 - 6 liter per zak van 25 kg.

Afhankelijk van het weer, bedraagt de verwerkingstijd voor manueel gemengd materiaal ca. 2 tot 2,5 uur (potlife), bij machinale verwerking is dat maximum 60 minuten.  Reeds ingedikt materiaal nooit door toevoeging van water opnieuw bruikbaar maken.

Verbruik

Verlijmen van de isolatieplaten :  (naargelang de ondergrond)


Wapeningslaag
1,5 kg/m2/mm laagdikte
Voor panelen in EPS: ca. 4,5 kg/m2
Voor panelen in minerale wol : Ca. 5,0 kg/m2
Deze waarden zijn richtwaarden. Met specifieke objectafhankelijke eigenschappen of met afwijking van de vooropgestelde methode van aanbreng moet rekening gehouden worden.
Methode Wulst-Punkt : ca. 4,0-4,5 kg/m2
Volvlakkige verlijming : ca. 5,0-7,0 kg/m2
Partiële verlijming (enkel met de plaat LS-Fassadendämmplatte VB 101) : ca. 5,0-5,5 kg/m2


Verwerkingsomstandigheden

Verwerkingstemperatuur :
Gedurende de verwerking en de droging mag de temperatuur van zowel de ondergrond als van de omgeving niet lager dan + 5°C en niet hoger dan +30°C zijn. Niet verwerken bij directe zonnestralen,  sterke wind, mist of als de relatieve luchtvochtigheid vrij hoog is.

Droogtijd

De eventueel noodzakelijke verplugging van de isolatieplaten zal pas dan uitgevoerd worden wanneer het lijmbed voldoende hard is, ten vroegste ca. 1 dag na het aanbrengen van de platen. De lijm is droog en belastbaar na 2 - 3 dagen. Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de bewapeningslaag na 24 uur droog aan de oppervlakte.

Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186 M droogt fysisch door hydratatie; dit wil zeggen door verdamping van het aanmaakwater. In koelere periodes en bij hoge luchtvochtigheid zal het drogingsproces vertragen.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Voorbeeld machineuitrusting


Bijv. doorloopmenger Berö Calypso 15 met interne menging en dosering.

Belangrijk:
Materiaalslang voor gebruik met een kalkpapje doorspoelen.
Gebruiksaanwijzing van de fabrikant opvolgen!

Electrische aansluiting:
400 V wisselstroom / 16 A, bouwstroomverdeler met F1 veiligheidsschakelaar.

Wateraansluiting:
Diameter slang 3/4” met Geka, waterdruk bij werkende machine minimaal 2,5 bar.

Watercapaciteit:
Ca. 200 l/uur als lijmlaag en ca. 250 l/uur als wapeningslaag. 
De De juiste dikte van het materiaal (toevoeging van gewenste hoeveelheid water) moet te regelen zijn op de spuitmachine.

Transportslang:
Beginslang – binnen-Ø 35 mm, per 13,3 m

Slanglengte:
Maximaal ca. 50 meter (afhankelijk van het object en temperatuur is de lengte te verlengen)

Spuiten:

Spuitopening: Ø 10 of 12 mm
Eindslang – binnen-Ø 25 mm, 10,0 m

Wapeningslaag

(Manueel of machinaal)

Eventuele ondergrondtoleranties tussen de polystyreenplaten wegschuren en volledig ontstoffen. Na het aanbrengen van de kantenbescherming aan kozijnkantstukken en kanten en na het aanbrengen van de diagonale wapening aan de hoeken van alle gevel openingen de bewapeningsmassa in baanbreedte van het weefsel op de isolatieplaten aanbrengenn en onmiddellijk opkammen met een kamspaan. De dimensionering van de kamspaan gebeurt overéénkomstig de opgegeven laagdikte in het technisch informatieblad van de wapeningsmortel. Het wapeningsweefsel Capatect-Gewebe 650 in het verse kambed plooivrij indrukken en aansluitend met een spackmes inbedden en vlak afwerken. Het weefsel dient volledig door de wapeningsmortel bedekt te zijn. Weefselbanen 10cm overlappend aanbrengen. 

De totale laagdikte moet circa 3 - 4 mm bedragen.

Bij hoekverstevigingen:

Bij toepassing van de Capatect-Eckschutzschienen het weefsel 10 cm overlappend om de hoek aanbrengen. Bij toepassing van Capatect-Gewebe-Eckschutz de weefselbanen tot aan de hoek brengen.

Verlijmen van de isolatieplaat

Wulst-Punkt methode
De lijmmassa aanbrengen op de achterkant van de platen: aan de rand over de hele omtrek ongeveer 5 cm brede stroken lijm en in het midden van de platen 3 - 6 hoopjes ter grootte van een handpalm.

(Het totale lijmoppervlak zal steeds minstens 40 % van de plaat beslaan.)

Verlijmingstechniek– volvlakkig (bij voorbehandelde mineraal wol lamellenplaten)
De lijm machinaal, ca. 1 cm dik, op de ondergrond spuiten. De nog natte lijm afkammen met een tandspaan, tanddiepte en –breedte van de spaan in functie van de staat van de ondergrond kiezen. De isolatieplaten onmiddellijk in de natte lijm aanbrengen goed aandrukken. Om velvorming te voorkomen maar zoveel lijm aanbrengen als nat kan belegd worden.

Techniek van partiële verlijming (bij voorbehandelde minerale wol lamellenplaat) 

De lijm machinaal in worsten, verticaal op de ondergrond, aanbrengen. (De totale lijmoppervlakte zal steeds minstens 50% van de plaat beslaan). De worst moet ca. 5 cm breed en minimum 10 mm dik zijn, de onderlinge afstand tussen de worsten mag niet meer zijn dan 10 cm. De isolatieplaten onmiddellijk in de natte lijm aanbrengen en goed aandrukken. Om velvorming te voorkomen maar zoveel lijm aanbrengen als nat kan belegd worden.

Oneffenheden tot ± 1 cm kunnen weggewerkt worden in het lijmbed.

De isolatieplaten in verband van onder naar boven aanbrengen en goed aandrukken.  Geen lijm in de plaatvoegen aanbrengen.  Loodrecht en in pas werken.

Ter bescherming tegen regen tijdens de drogingsfase de stelling eventueel met zeilen afspannen.

Bij verwerking DIN V 18550 en DIN 18 350, VOB, partie C respecteren.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU richtlijn
Uitsluitend voor professioneel gebruik 

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.

P260 Stof of nevel niet inademen.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P313 Een arts raadplegen.
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.

Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Enkel restlege zakken (stofvrij) ter recyclage aanbieden. Uitgeharde materiaalresten als gemengd bouwafval storten. EAK 170904

Veiligheidsvoorschriften

Gevarensympbool : Xi – Irriterend, bevat: cement
Kijk ook veiligheidsfiche.

Giscode

ZP1

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be