caparol_pim_import/caparol_be/products/image/55556/026827_CS-Klebe-_und_Armierungsmoertel_850.png

Capatect CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850

Minerale lijm- en wapeningsmortel voor

Capatect-CS-gevelisolatieplaten en lichte
wapeningsmortel voor Capatect-PF-Fassadendämmplatte 122

Toepassing

Droge mortel voor het lijmen en bewapenen van Capatect-CS-Fassadendämmplatten. Gebruiken in combinatie met Capatect-CS-structuurpleisters. Gebruiken als lichte wapeningsmortel voor Capatect-PF-Fassadendämmplatte 122.

Eigenschappen

  • gering verbruik en gemakkelijke verwerking door lichte toeslagstoffen
  • weerbestendig
  • zeer waterdampdoorlaatbaar
  • zeer goede hechting
  • hoge kleefkracht op vrijwel alle ondergronden
  • elastisch kwalitatief verbeterd met vezels

Verpakking

25 kg zak

Kleur

Altweiß

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
Beschermen tegen directe zonnestraling. De originele verpakking is ca. 12 maanden opslagstabiel.

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

bij 5 mm laagdikte: sd < 0,04 m conform DIN EN 7783

Schudgewicht (droog)

ca. 1,0 g/cm3

Materiaalbasis

Mineraal bindmiddel conform DIN 1060 en DIN 1164

Capillaire wateropname

w ca. 0,12 kg/(m2 · h0,5) conform DIN EN 1062

Aanvullende producten

  • Capatect-CS-Fassadendämmplatte 800
  • Capatect-CS-Haftgrund 820
  • Capatect-CS-Strukturputze 860 + 870
  • Capatect-PF-Fassadendämplatte 122

Product-nr.

850

Voorbereiding van de ondergrond

Voor een gebruik als lijm:
Metselwork, beton of goed hechtende verflagen moeten zuiver, droog en draagkrachtig zijn.
Vuil en losse deeltjes (bv. ontkistingsolie) alsook uitstekende mortelbramen verwijderen. Beschadigde, afbladderende oude verflagen en structuurpleisters zo goed mogelijk verwijderen. Holle stukken pleister opbreken en bijpleisteren. Sterk zuigende, zandende of melende oppervlakken grondig tot op de vaste substantie, reinigen en met Sylitol® RapidGrund 111 gronderen.

Voor een gebruik als wapeningsmortel:
Eventuele niveauverschillen tussen de schuimsilicaat-isolatieplaten vooraf wegslijpen. Schuurstof verwijderen.

Materiaalbereiding

Per zak van 25 kg de nodige hoeveelheid koud, zuiver water (9 - 10 l) in een mortelkuip gieten en de droge mortel langzaam toevoegen. Met een krachtige, langzaam lopende menger (met geforceerde menging) mengen om een massa zonder klompjes te bekomen. Niet meer materiaal mengen dan binnen een tijdsspanne van 2 uur kan worden verwerkt. Reeds gesteven materiaal in geen geval weer verdunnen met water.

Verbruik

Lijmen van de isolatieplaten:
Ca. 4 tot 5 kg/m2 op een vlakke ondergrond

Wapeningslaag:
Min. 5,5 kg/m2 bij een minimumlaagdikte van 5 mm.
Deze verbruikswaarden zijn slechts indicaties en kunnen variëren naargelang het opject en de verwerking.

Verwerkingsomstandigheden

Verwerkingstemperatuur:
Tijdens de verwerking en de drogingsfase mag de temperatuur van de omgeving en de ondergrond niet minder dan +5°C en niet meer dan +30 °C bedragen.
Niet bij directe zonnestralen, wind, nevel of een hoge luchtvochtigheid verwerken. In dit verband verwijzen wij naar het document "Bepleisteren bij hoge en lage temperaturen" van de Duitse vereniging voor stucwerk.

Droogtijd

Pas na voldoende harding van het lijmbed -na ca. 1 dag- met pluggen bevestigen. De lijm is door en door droog en belastbaar na 1–2 dagen.
Alvorens verder te werken de wapeningslaag minstens 48 uur laten drogen (afhankelijk van de temperatuur en de relateive luchtvochtigheid).

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Wapeningslaag

Na aanbreng van de kantenbescherming aan vensteropeningen en kanten, evenals van de diagonale wapening aan de hoeken van gevelopeningen, moet de wapeningsmassa telkens in de breedte van de weefselbanen aangebracht worden en moet het Capatect-Gewebe 650 met circa 10 cm overlapping ingedrukt worden. Vervolgens nat-in-nat plamuren zodat het weefsel volledig bedekt is. De totale laagdikte moet 5 - 7 mm bedragen.

Verlijmen van de isolatieplaat

De lijmmassa op het volledige vlak aanbrengen met de tandtruweel of door door de Wulst- Punkt methode. Een worst lijm langs de rand en in het midden voldoende dotten verdeeld zodat het volledige kleefcontactoppervlak meer dan 70 % bedraagt. De aan te brengen hoeveelheid lijm varieert naargelang de ondergrondtoleranties; oneffenheden tot +/- 1 cm kunnen weggewerkt worden hin het lijmbed. De isolatieplaten in verband van onder naar boven drukkend lijmen en goed aandrukken. Geen lijm in de voegen tussen de platen aanbrengen.
Loodrecht en in pas plaatsen.
Der Capatect-CS-Klebe- und Armierungsmörtel is niet geschikt voor het verlijmen van de Capatect-PF-Fassadendämmplatte 122.

Attentie

Ter bescherming tegen regen tijdens de drogingsfase de stelling eventueel met zeilen dichtmaken.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Dit mineraal poederproduct reageert alkalisch. Irriteert de huid. Risico op ernstige schade aan de ogen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Contact met de ogen en de huid vermijden. Bij contact met de ogen onmiddellijk grondig met water spoelen en een arts consulteren. Bij verwerking geschikte handschoenen en bril/gezichtsbescherming dragen. Bij inname onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Stof niet inademen.

Afval

Enkel lege zakken (stofvrij) ter recyclage afgeven. Uitgeharde materiaalresten als gemengd bouwafval storten. EAK 170904

Veiligheidsvoorschriften

Symbool: Xi – prikkelend, bevat: cement

Zie ook veiligheidsfiche.

Giscode

ZP1

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be