Capatect Fugenschlämme Keramik 083

Voegmortel voor het inwassen van voegen van harde bekledingen (bijv. steenstrips) in de Capatect gevelsystemen met harde bekleding.

Toepassing

Minerale voegmortel voor het inwassen van voegen van niet zuigende, gladde tegels, keramische bekledingen en glasmozaiek.

Eigenschappen

 • CG 2 WA conform EN 13888
 • bijzonder geschikt voor de inzet in thermische gevelisolatie
 • gemakkelijk af te wassen van het oppervlak van de harde bekleding
 • geringe krimpvervorming
 • bestand tegen vorst en strooizout
 • slagregendicht
 • weerbestendig
 • waterafstotend
 • waterdamp doorlatend

Verpakking

25 kg zak

Kleur

Grau (grijs), Beige, Hellgrau (licht grijs), Titangrau (titaangrijs), Mittelgrau (middelgrijs)
Speciale kleuren op aanvraag.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij. In de originele verpakking ca. 9 maanden

Warmtegeleiding

≤ 0,82 W/(mK) voor P=50% / ≤ 0,89 W/(mK) voor P=90% conform DIN EN 1745

Drukvastheid

≥ 15 N/mm2 conform DIN EN 12808 (28 dagen)

Schudgewicht (nat)

ca. 1,9 g/cm³ conform DIN EN 1015-6

Buig-treksterkte

≥ 2,50 N/mm2 conform DIN EN 12808

Brandreactie

A2-S1, d0 (niet brandbaar) conform DIN 13501-1

Materiaalbasis

Minerale bindemiddelen met speciale toeslagen conform DIN EN 197-1

Product-nr.

083

Attentie

Op samenhangende vlakken materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken.

Natuurlijke kleurverschuivingen en kleurverschillen bij wisselende charges en verschillende drogingsomstandigheden zijn mogelijk.

Niet homogeen materiaal, wisselende hoeveelheden aanmaakwater en het niet aanhouden van de rijpingstijd kunnen - vooral bij sterk gepigmenteerde of donkere voegkleuren- tot een ongelijkmatige voegkleur leiden.

De flanken van de bekledingen moeten zuiver en vrij zijn van deeltjes die de hechting kunnen verminderen. Resten van opgedroogde Capatect Keramikkleber 084 of Capatect Verlegemörtel Uni 086 verwijderen.

 • gelijkmatige diepte van de voeg (6 - 15 mm) tot stand brengen. Bij glasmozaiek van minimum 2 mm.

 • gelijkmatige breedte van de voeg van 3-15 mm afhankelijk van de harde bekleding tot stand brengen.

Het opgevoegde oppervlak beschermen tegen weersinvloeden.

Voorbereiding van de ondergrond

De kleefmortel moet op het tijdstip van het opvoegen afgebonden en doorgedroogd zijn. de ondergrond moet egaal zijn, een gesloten oppervlak hebben en vrij zijn van stukjes die de hechting verminderen. Losse mortelresten verwijderen.
Zuigende ondergronden vooraf nat maken, water dat er op blijft staan voor het opvoegen verwijderen. Men moet er op letten dat de ondergrond en de voegflanken een gelijkmatige zuiging hebben. Vlakken eventueel gelijkmatig nat maken om te verhinderen dat het materiaal te snel opdroogt.
Een voldoende diepe voeg maken. In de regel worden voegen na het aanzetten van de tegels of platen voor het uitharden van de lijmmortel op gelijke diepte gladgestreken of uitgekrabd.

Materiaalbereiding

Materiaal in een proper recipiënt doen en ca. 4-5 l water bijgieten en met een  langzame menger mengen tot een homogene massa met gelijkmatige kleur ontstaan is.

Voor het mengen alijd helder leidingwater gebruiken. 

Na ca. 3 min. rijpingstijd nog eens goed doormengen.

Niet meer materiaal aanmaken, als binnen de 30 minuten verwerkt kunnen worden.

Eenmaal opgesteven materiaal niet meer met water proberen verdunnen, daar anders storingen in het afbinden kunnen optreden.

Richtlijn
Op samenhangende vlakken enkel materiaal met hetzelfde chargenummer gebruiken.

Natuurlijke kleurverschuivingen en kleurverschillen bij wisselende charges en drogingsomstandigheden zijn mogelijk.

Het aangemengde materiaal is bij ca 20°C ongeveer 30 minuten verwerkbaar. Hogere temperaturen verkorten de opentijd, lagere verlengen ze.

Verwerkingsmethode

Opvoegen
Met voegrubber of sponsbord in de voegen inwassen. Er op letten dat de voegen vooraf nat gemaakt zijn. Let op een volledige vulling van de voeg, eventueel nog eens inwassen.

Mortelresten voordat ze aangedroogt zijn, volledig verwijderen. Het vlak met het sponsbord afwassen tot de sluier weg is.
Er op letten dat daarbij de voegen niet met te veel water nagewassen worden.
Afwaswater regelmatig verversen.

Reiniging

Vuil, sluier, resten op het keramische oppervlak met geschikte renigers (eventueel advies opvragen), maar pas ten vroegste na 10 dagen, verwijderen. Op engobeerde, in het bijzondere donkere keramische bekledingen kan het effect Newton-ringen (oppervlakkig, licht opalescerende verkleuringen) optreden. Die kan met geschikte reinigers (advies inwinnen) verwijderd worden.

Als sluierverwijderaars of andere reinigingsmiddelen gebruikt worden, kunnen eventueel veranderingen optreden in de kleur van de voeg, daarom eerst uitproberen op onopvallende plekken. 

Bij een onvakkundige reiniging vervalt de garantie.

Verbruik

Ca. 3-5 kg/m2
Dit zijn richtwaarden. Het exacte verbruik hangt af van het formaat, de breedte en diepte van de voeg, en kan berekend worden door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving, materiaal en ondergrond niet lager dan 5°C en hoger dan 30°C zijn.

Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst. Beschermen tegen te snelle droging.

Droogtijd

De droogtijd is afhankelijk van temperatuur, wind en relatieve luchtvochtigheid. Bij ongunstige weersomstandigheden maatregelen treffen (bijv. bescherming tegen regen) om het te bewerken of net afgewerkte gevelvlak te beschermen. 

De vers aangebrachte slem in de eerste dagen beschermen tegen vorst, tocht, neerslag, slagregen, directe zonnestralen en hoge temperaturen (> +25 °C). Voegen met geschikt materiaal vochtig nabehandelen (besproeien). Na het aanbrengen het materiaal vochtig houden om opbranden of uitdroging te verhinderen.

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de voegmortel na ca 12 uren oppervlaktedroog.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Arts raadplegen. TIjdens het schuren stoffilter P2 gebruiken.
Waterige cementinwassingen werken alkalisch.

In geval van accidentele indigestie, raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Materiaal en verpakking volgens de locale wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

VOC-gehalte conform RL 2004/42/EG < 1 g/l.

Giscode

ZP1

Toelating

Z-33.46-1091

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be