Capatect Fugenschlämme Keramik 083

Voegmortel voor het inwassen van voegen van keramische bekledingen (bijv. steenstrips, steengoed of glasmozaiek) in de Capatect gevelsystemen met harde bekleding.

Toepassing

Minerale voegmortel voor het inwassen van voegen van niet zuigende, gladde tegels, keramische bekledingen en glasmozaiek.

Eigenschappen

 • CG 2 WA conform EN 13888
 • bijzonder geschikt voor de inzet in thermische gevelisolatie
 • gemakkelijk af te wassen van het oppervlak van de harde bekleding
 • geringe krimpvervorming
 • bestand tegen vorst en strooizout
 • slagregendicht
 • weerbestendig
 • waterafstotend
 • waterdamp doorlatend

Verpakking

25 kg zak

Kleur

Grau (grijs), Beige, Hellgrau (licht grijs), Titangrau (titaangrijs), Mittelgrau (middelgrijs)

Opslag

Koel, droog en vorstvrij. In de originele verpakking ca. 9 maanden

Warmtegeleiding

≤ 0,82 W/(mK) voor P=50% / ≤ 0,89 W/(mK) voor P=90% conform DIN EN 1745

Drukvastheid

≥ 15 N/mm2 conform DIN EN 12808 (28 dagen)

Schudgewicht (nat)

ca. 1,95 g/cm³ conform DIN EN 1015-6

Buig-treksterkte

≥ 2,50 N/mm2 conform DIN EN 12808

Brandweerstand

A2-S1, d0 (niet brandbaar) conform DIN 13501-1

Materiaalbasis

Minerale bindemiddelen met speciale toeslagen conform DIN EN 197-1

Product-nr.

083

Attentie

Deze gegevens zijn gemiddelde waarden. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden van een afzonderlijke levering afwijken zonder aantasting van de producteigenschappen.

Voorbereiding van de ondergrond

De flanken van de bekledingen moeten zuiver en vrij zijn van deeltjes die de hechting kunnen verminderen. Resten van opgedroogde Capatect Keramikkleber 084 of Capatect Verlegemörtel Uni 086 verwijderen.

 • gelijkmatige diepte van de voeg van minimum 5 mm tot stand brengen. Bij glasmozaiek van minimum 2 mm.

 • gelijkmatige breedte van de voeg van 2-15 mm afhankelijk van de harde bekleding tot stand brengen.

De ondergrond moet uniform zijn, een gesloten oppervlak hebben en vrij zijn van resten die de hechting verminderen.

Diepe voegen in 2 lagen vullen. 

Sterk zuigende ondergronden eerst nat maken.

De zetmortel moet op het moment van het opvoegen afgebonden en doorgedroogd zijn. Men moet er op letten, dat de ondergrond en de voegflanken een gelijkmatige zuiging hebben.

Gereedmaken van het materiaal

Materiaal in een proper recipiënt doen en ca. 4-5 l water bijgieten en met een  langzame menger mengen tot een homogene massa met gelijkmatige kleur ontstaan is.

Voor het mengen alijd helder leidingwater gebruiken. 

Na ca. 3 min. nog eens goed doormengen.

Niet meer materiaal aanmaken, als binnen de 25 minuten verwerkt kunnen worden.

Eenmaal opgesteven materiaal niet meer met water proberen verdunnen, daar anders storingen in het afbinden kunnen optreden.

Richtlijn
Op samenhangende vlakken enkel materiaal met hetzelfde chargenummer gebruiken.

Natuurlijke kleurverschuivingen en kleurverschillen bij wisselende charges en drogingsomstandigheden zijn mogelijk.

Hoge vochtigheid van de ondergrond of heel verschillende zuiging van de ondergrond en de tegelflanken kunnen kleurverschillen veroorzaken.

Ongewassen toeslagstoffen in de dikbedmortel of andere verontreinigingen van aansluitende bouwdelen, in het aanmaak- of waswater kunnen verkleuringen veroorzaken.

Verwerkingsmethode

Opvoegen
Met voegrubber of sponsbord in de voegen inwassen. Er op letten dat de voegen vooraf nat gemaakt zijn. Let op een volledige vulling van de voeg, eventueel nog eens inwassen.

Mortelresten voordat ze aangedroogt zijn, volledig verwijderen. Het vlak met het sponsbord afwassen tot de sluier weg is.

Bij coatings met grote poriën kunnen zich resten van de voegmortel vastzetten. 

Aansluitvoegen naar stoffen van een ander materiaal moeten gevuld worden met elastische voegvulstoffen (bijv. Capatect Fugenmasse MS).


Reiniging
Als reinigingsmiddelen gebruikt worden, het vlak voordien nat maken, om de poriën met water te sluiten. Na het reinigen van het vlak met veel helder water afspoelen, om ze te neutraliseren. De gevel van onder naar boven reinigen. Het reinigingsmiddel enkel op kleine vlakken aanbrengen. Onmiddellijk met veel water afwassen.

Verontreinigingen, sluier, resten op het oppervlak van de harde bekleding met een geschikte reiniger verwijderen.

Op geëngobeerde, bijzonder donkere keramische bekledingen, kan het effect van Newton-ringen (oppervlakkige, licht luster-effect-achtige verkleuringen) optreden.  Die kunnen met geschikte reinigingsmiddelen verwijderd worden.

Als sluierverwijderaars of andere reinigingsmiddelen gebruikt worden, kunnen eventueel veranderingen optreden in de kleur van de voeg, daarom eerst uitproberen op onopvallende plekken. 

Bij een onvakkundige reiniging vervalt de garantie.

Verbruik

Ca. 2-5 kg/m2
Dit zijn richtwaarden. Het exacte verbruik hangt af van het formaat, de breedte en diepte van de voeg, en kan berekend worden door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5°C en hoger dan 30°C zijn.

Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst. Beschermen tegen te snelle droging.

Droogtijd

De droogtijd is afhankelijk van temperatuur, wind en relatieve luchtvochtigheid. Bij ongunstige weersomstandigheden maatregelen treffen (bijv. bescherming tegen regen) om het te bewerken of net afgewerkte gevelvlak te beschermen. 

De vers aangebrachte slem in de eerste dagen beschermen tegen vorst, tocht, neerslag, slagregen, directe zonnestralen en hoge temperaturen (> +25 °C). Verfugung mit einem geeigneten Gerät feucht nachbehandeln (besprühen). Na het aanbrengen het materiaal vochtig houden om opbranden of uitdroging te verhinderen.

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de wapeningslaag na ca 24 uren oppervlaktedroog.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Arts raadplegen. TIjdens het schuren stoffilter P2 gebruiken.
Waterige cementinwassingen werken alkalisch.

In geval van accidentele indigestie, raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Materiaal en verpakking volgens de locale wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

VOC-gehalte conform RL 2004/42/EG < 1 g/l.

Giscode

ZP1

Toelating

Z-33.46-1091

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be