caparol_pim_import/caparol_be/products/image/243996/066121_Klebe_und_Spachtelmasse_190_25_kg.png

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

Minerale kleef-en wapeningsmortel.

Toepassing

Minerale poedermortel als lijm en wapeningsmortel in Capatect gevelisolatiesystemen.

Eigenschappen

 • hoge kleefkracht op bijna alle ondergronden
 • waterafstotend en waterdampdoorlatend
 • lange verwerkingstijd
 • met toeslagstoffen ter verbetering van de hydrofobering, verwerking en hechting

Verpakking

25 kg zak

Kleur

Lichtgrijs.

Opslag

Droog, tegen vocht beschermen.
In originele, gesloten verpakking 12 maanden te bewaren.

Warmtegeleiding

λ10 dry, mat ≤ 0,45 W/(mK) voor P=50% conform DIN EN 1745

λ10 dry, mat ≤ 0,49 W/(mK) voor P=90% conform DIN EN 1745

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

µ < 25 volgens DIN EN 1015-19

Drukvastheid

Categorie CS IV volgens DIN EN 998-1
≥ 6 N/mm2 volgens DIN EN 1015-11

Hechttreksterkte

≥ 0,08 N/mm2 conform DIN EN 1015-12

Breukbeeld A, B of C

Brandreactie

Klasse A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 (onbrandbaar)

Materiaalbasis

Mineraal bindmiddel volgens DIN EN 197-1 und DIN EN 459-1
Kunstharsdispersiepoeder

Capillaire wateropname

Categorie: WC2 conform DIN EN 998-1
C ≤ 0,20 kg/(m2·min0,5) conform DIN EN 1015-18

Product-nr.

190

Attentie

De vermelde waarden vertegenwoordigen gemiddelde waarden die door het gebruik van natuurlijke grondstoffen van levering tot levering licht kunnen verschillen.
De algemene voorschriften, toelatingen voor het toepassen van gevelisolatiesystemen zijn van
toepassing. Raadpleeg het technisch informatieblad van het betreffende product.

Geschikte ondergronden

Metselwerk en beton met en zonder pleisterlaag, goed hechtende keramische tegels.
Isolatieplaten behorende tot het Capatect -gevelisolatiesysteem.

Voorbereiding van de ondergrond

Vensterbanken en aangrenzende bouwdelen afplakken .
Glas, keramiek, bakstenen, natuursteen, gelakte, gebeitste en geanodiseerde oppervlakken zorgvuldig afdekken.

De ondergrond moet vast, droog, vet- en stofvrij zijn en eventueel voldoende draagkrachtig voor het verpluggen.

Onzuiverheden en stoffen die de hechting verminderen (bijv. bekistingsolie) evenals uitstekende mortelbramen verwijderen. Beschadigde, afbladderende verf en structuurpleister moeten zoveel mogelijk worden verwijderd. Holle stukken pleisterwerk moeten worden afgeklopt en met pleister geëgaliseerd.

Sterk zuigende, zandende of poederende oppervlakken zijn grondig te reinigen tot op de vaste ondergrond en voor te strijken.
De compatibiliteit van eventuele bestaande lagen met de lijmmortel moet door een deskundige worden gecontroleerd.

Materiaalbereiding

25 kg materiaal (1 zak) in ca. 5 - 6 l water

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 kan met een krachtig, langzaam draaiende mixer of een doorloopmenger en schoon, koud water tot een klontvrije massa worden gemengd.

Na ca. 5 minuten opnieuw doormengen. Indien nodig na deze rijpingstijd de consistentie aanpassen met een beetje water.
Afhankelijk van het weer kan de verwerkingstijd oplopen tot 2 uur.

Gebruik geen water om reeds verstijfd materiaal weer bewerkbaar te maken.

Verbruik

Verlijmen van de isolatieplaat:
ca. 4,5–6,0 kg/m2

Wapeningspleister
:
ca. 1,4 kg/mm/m2 
(is ca. 5,6 kg/m2 bij 4 mm laagdikte)

De aangegeven verbruiken zijn richtwaarden. Projectafhankelijke afwijkingen zijn in acht te nemen.

Dikte van de wapeningslaag:
- i.g.v. EPS en mineraalwol: 3 - 4mm
- i.g.v. houtvezelisolatie: 5 -7mm

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de omgevings -en ondergrondtemperatuur temperatuur niet lager zijn dan 5 °C en niet hoger zijn dan 30 °C.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid en bij kans op regen of nachtvorst.
Bij ongunstige weersomstandigheden de nodige beschermende maatregelen treffen tijdens de
verwerking en drogen/uitharden van de mortel.

Droogtijd

De grond- en/of tussenlaag moet voldoende droog zijn voordat verder gewerkt mag worden.
De droogtijd is afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid, wind en zon op het oppervlak. 
Is pluggen noodzakelijk dan moet de lijmlaag voldoende uitgehard zijn.

Droogtijd na verlijmen

 • minimaal 24 uur


Droogtijd na wapeningslaag

 • bij minerale sierpleister min. 1 dag per mm laagdikte, minimaal 24 uur drogen aanhouden
 • bij pasteuze sierpleister min. 5 dagen

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik reinigen met water.

Verlijmen van de isolatieplaat

 • Handmatig of machinale verwerking 
 • Isolatieplaten minstens 10cm laten verspringen t.o.v. de onderliggende en vast tegen elkaar aan plaatsen 
 • Naden van de isolatieplaten moeten vrij blijven van lijm
 • De voegen tussen de isolatieplaten niet opvullen met lijm
 • Voegen ≤ 5 mm met vulschuim Capatect Füllschaum opvullen 
 • Voegen > 5 mm met een gelijkwaardig isolatiemateriaal opvullen
 • De isolatieplaten uitgelijnd en loodrecht aanbrengen
 • Onbehandelde isolatieplaten uit mineraalwol voorspachtelen
 • Beschadigde isolatieplaten mogen niet verwerkt worden

Punt-worst-methode                                                                                             
Aanbrengen van een omlopende randstrook en kleefdotten in het midden
Het lijmcontact met het oppervlak moet ≥ 40 %.

Verlijmen over het gehele oppervlak
In geval van een vlakke ondergrond kan de lijm met een vertande spaan over het gehele plaatoppervlak worden aangebracht. De isolatieplaat met lijmlaag binnen 10 minuten op de ondergrond schuivend aanbrengen en goed aandrukken.
Mineraalwol lamellen moeten ALTIJD over het gehele oppervlak van lijm worden voorzien.
Machinale verlijming
De lijm machinaal in verticale worststroken op de ondergrond spuiten. De lijmstrook moet ca. 5 cm
breed en in het midden minmaal 10 mm dik zijn. De afstand tussen de lijmstroken (vanuit het midden gerekend) mag niet meer zijn dan 10 cm.
De isolatieplaat direct in de nog natte lijmlaag schuivend aanbrengen en goed aandrukken. Voorkom huidvorming van de lijmlaag.
 • Polystyreen isolatieplaten - lijmcontact met het oppervlak ≥ 60 %
 • Minerale wol isolatieplaat - lijmcontact met het oppervlak ≥ 50 %

Wapeningslaag

Om een egaal oppervlak te verkrijgen en om het isolatieoppervlak van minerale wol-isolatieplaten te stabiliseren, wordt een egalisatielaag aanbevolen voordat de wapeningslaag wordt aangebracht. Daarbij een eerste laag met wapeningsmortel van ca. 2mm aanbrengen als egalisatie en laten drogen.

 • Op hoeken van gevelopeningen etc. Capatect Diagonalarmierung of weefselstroken (ca. 25 x 25 cm) diagonaal in de wapeningsmortel aanbrengen.
 • Raamaansluitingsprofielen, hoekprofielen en profielen over de gehele lengte in de wapeningsmortel aanbrengen en uitgelijnd positioneren. Bij gebruik van Capatect Gewebe Eckschutz het profiel volledig met weefsel overlappen.
 • De wapeningspleister op baanbreedte van het wapeningsweefsel op de isolatieplaat aanbrengen en onmiddelijk opkammen met een kamspaan. De dimensionering van de kamspaan gebeurt overéénkomstig de laagdikte in het technisch informatieblad van de wapeningsmortel. Het wapeningsweefsel Capatect Gewebe 650 in het verse kambed plooivrij indrukken en aansluitend  met een spackmes inbedden en vlak afwerken. Het weefsel dient volledig door de wapeningsmortel bedekt te zijn. Weefselbanen 10 cm overlappend aanbrengen. De totale laagdikte moet min. 3, max 4 mm zijn. 

   Zie infoblad: Richtlijnen aanbrengen wapeningslaag
Ogen en huid beschermen. Materiaalspatten direct met een ruime hoeveelheid water afspoelen.
Bij dreigende regen de steiger dusdanig afdekken dat water niet op het geveloppervlak kan komen.
Bij gebruik van een container of silo de gebruiksvoorschriften in acht nemen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Stof of nevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen. Achter slot bewaren.

Extra advies: Draag een lange broek! Vermijd langdurig huidcontact met de pleister. Reinig de aangetaste huid onmiddellijk grondig met water. Hoe langer verse pleister op de huid blijft zitten, hoe groter het risico op ernstige huidbeschadiging. Het is essentieel om tijdens het aanbrengen de gezondheids- en veiligheidsinstructies van de fabrikant op te volgen.

Bevat: cement, portland, chemicaliën, Calciumhydroxide. Waterige cementuitwassingen werken alkalisch.

Antigifcentrum (070/245 245)/ arts raadplegen.

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Gevarensymbool: Xi - Irriterend, bevat cement

Giscode

ZP1

Toelating

ATG 2737
ETA-07/0184
ETA-08/0304
ETA-09/0368
ETA-10/0436
ETA-11/0300
ETA-12/0383

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Betonlook met optimale isolatiewaarde

Gevelrenovatie met Capatect System…

Concept en uitvoering zijn één

Onopvallend maar belangrijk

Bijzonder hoge eisen

Capatect, voor een hoog rendement

Stijl is zeker niet alles

Wat als een architect voor zichzelf zou…

Beter dan het ooit was

Smaak en klasse, binnen en buiten

Kiezen hoeft niet

Capatect System Comfort, gewoon kan ook…

Capatect System Comfort, ook voor design

Capatect System Comfort, ook op…

Goed gezien

Beter dan nieuw

Duurzame afwerking met Capatect System…

Innovatief isolatieconcept van Caparol

Jarenlang mooie, kleurenvaste en propere…

Innovatief isolatieconcept van Caparol

Donkere kleur tegen gevel

Perzische tempeltoren als inspiratie…

Witte afwerkingslaag zorgt voor zuiderse…

Zorg en bescherming, met producten van…