caparol_pim_import/caparol_be/products/image/243996/066121_Klebe_und_Spachtelmasse_190_25_kg.png

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

Minerale lijm-, wapenings- en pleistermortel.

Toepassing

Lijm- en wapeningspleister voor het lijmen van isolatieplaten in de Capatect Gevelsystemen tot een laagdikte van 3 - 4 mm.

Eigenschappen

  • normale pleistermortel volgens DIN EN 98-1
  • hoge kleefkracht op bijna alle ondergronden
  • waterafstotend
  • bijzonder goed waterdampdoorlatend
  • lange ‘open tijd’.
  • eenvoudig te verwerken
  • laag blijft goed staan, krimt nauwelijks
  • met toeslagstoffen ter verbetering van de hydrofobering, verwerking en hechting

Verpakking

25 kg zak

Kleur

Lichtgrijs.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
Tegen direct zonlicht beschermen. 
Silo's en container bij langere werkonderbrekingen (winterperiode) geheel leegmaken. In originele, gesloten verpakking 12 maanden te bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm³ nach DIN EN 1015-10

Warmtegeleiding

λ10 dry, mat ≤ 0,45 W/(mK) voor P=50% conform DIN EN 1745

λ10 dry, mat ≤ 0,49 W/(mK) voor P=90% conform DIN EN 1745

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

µ < 25 volgens DIN EN 1015-19

Wateropname

≤ 0,5 kg/m2√h nach ETAG 004

Drukvastheid

Klasse CS IV nach DIN EN 998-1

Hechttreksterkte

≥ 0,08 N/mm2 nach DIN EN 1015-12

Brandreactie

klasse A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1

Materiaalbasis

Mineraal bindmiddel volgens DIN EN 197-1 kunstharsdispersiepoeder

Capillaire wateropname

w ≤ 0,2 kg/(m2min0,5) volgens DIN EN 1015-18 categorie W2  (laag) volgens DIN EN 1015-18

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

0,10 m

Product-nr.

190

Voorbereiding van de ondergrond

Metselwerk, beton en goed hechtende verflagen moeten schoon, droog en draagkrachtig zijn.
Verontreiniging, ontkistingsmiddelen, mortelresten etc. grondig verwijderen.
Slecht hechtende en bladderende verflagen en sierpleisters verwijderen. Losse delen verwijderen en holtes openhakken en repareren.
Sterk zuigende en zanderige oppervlakken tot op de vaste ondergrond schoonmaken en met Sylitol® RapidGrund 111 voorstrijken.
Vensterbanken en andere bouwdelen afdekken.

Materiaalbereiding

Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190 kan met de meest gangbare pleistermachines worden verwerkt. Bij handmatige verwerking aan de inhoud van een zak (25 kg) 5-6 liter zuiver, koud water toevoegen en met een langzaamdraaiend roerwerk tot een homogene massa mengen. Ca. 10 minuten laten opstijven en nogmaals kort doorroeren. 
De verwerkingstijd bedraagt, afhankelijk van de weersomstandigheden, ca. 2 tot 2½ uur. Ingedikt materiaal niet meer verdunnen met water.

Verbruik

Als egalisatie:
ca. 1,8-2,2 kg/m2

Verlijmen van de isoaltieplaat:
Punt-worst-methode: ca. 4,5–5,0 kg/m2
Verlijmen totale oppervlak: ca. 5,5–7,0 kg/m2
Maschinaal verlijmen (niet het gehele oppervlak): ca. 5,5–6,0 kg/m2

Wapeningspleister
:
per mm laagdikte ca 1,4 kg/m2 
ca. 4,2 kg/m2 bij 3 mm laagdikte

Verbruik is afhankelijk van de structuur van de ondergrond. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur niet lager zijn dan 5 °C en niet hoger zijn dan 30 °C.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid en bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid is de wapeningslaag na 24 uur oppervlakkig droog. De lijm is uitgehard en te belasten na 2-3 dagen.
Pluggen, indien noodzakelijk, mag pas plaatsvinden als de lijmlaag geheel is uitgehard (na minimaal 1 dag). 
Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190 droogt hydraulisch en fysisch, dit betekent door verdamping van het aanmaakwater. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik reinigen met water.

Voorbeeld machineuitrusting

De courante machinetechniek

Gebruiksaanwijzing van de fabrikant opvolgen!

Electrische aansluiting:
400 V wisselstroom / 32 A, bouwstroomverdeler met F1 veiligheidsschakelaar.

Wateraansluiting:
Diameter slang 3/4” met Geka, waterdruk bij werkende machine 2,5 bar.

Watercapaciteit:
Ca. 250 l/uur als lijmlaag en ca. 300 l/uur als wapeningslaag. De gewenste hoeveelheid water moet te regelen zijn.

Spuitopening:
Ca. 10 mm

Verwerking

Punkt-Wulst-methode
De lijm in de Wulst-Punkt-methode (aan de rand omlopend ca. 5 cm brede strepen, in het midden van de plaat 3-6 bordgrote dotten) aanbrengen op de achterkant van de platen. De hoeveelheid lijm en de hoogte van de stootkant moet volgens de oneffenheden van de ondergrond zo gevariëerd worden zodat een kleefcontactvlak van 40% gewaarborgd is.

Machinale aanbreng
De lijm met een geschikte mortelpomp en kleefpistool op de achterkant van platen aanbrengen. Onmiddellijk de platen tegen de ondergrond plaatsen, goed schuiven en aankloppen.


Wapeningslaag
Eventueel aanwezige oneffenheden van de polystyreenplaten wegschuren.  Schuurstof verwijderen.
Na het aanbrengen van de hoekbescherming, raamaansluitingen en diagonaalweefsel op de hoeken van kozijnen de wapeningspleister op baanbreedte van het wapeningsweefsel op de isolatieplaat aanbrengen en onmiddellijk opkammen met een kamspaan. De dimensionering van de kamspaan gebeurt overéénkomstig de opgegeven laagdikte in het technisch informatieblad van de wapeningsmortel. Het wapeningsweefsel Capatect Gewebe 650 in het verse kambed plooivrij indrukken en aansluitend met een spackmes inbedden en vlak afwerken. Het weefsel dient volledig door de wapeningsmortel bedekt te zijn. Weefselbanen 10cm overlappend aanbrengen. 

De totale laagdikte moet min. 3, max. 4 mm zijn.

Bij gebruik van Capatect Eckschutzschiene moet het wapeningsweefsel tenminste 10 cm overlappend de hoek om worden gelegd.
Bij gebruik van Capatect Gewebe- Eckschutz het wapeningsweefsel tot op de hoek aanbrengen.

Eindpleister
Voor het aanbrengen dan de sierpleister moet de wapeningslaag afhankelijk van de weersinvloeden, zuigkracht en gebruikte eindpleister eventueel met PutzGrund 610 gegrondeerd worden.

Verlijmen van de isolatieplaat

De lijm volgens de zogeheten ‘punt/worst’- methode (de rand ongeveer 5 cm breed en 3 handpalmgrote dotten lijm in het midden) op het aanhechtingsvlak van de plaat aanbrengen.
Het lijmcontact met het oppervlak moet meer zijn dan 40%.
Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond. Oneffenheden tot ca. 1 cm kunnen met lijm worden weggewerkt. De isolatieplaten in halfsteensverband horizontaal en loodrecht aanbrengen en goed aandrukken. Geen lijm op de zijkant van de plaat aanbrengen.
Ogen en huid beschermen. Materiaalspatten direct met een ruime hoeveelheid water afspoelen.
Bij dreigende regen de steiger dusdanig afdekken dat water niet op het geveloppervlak kan komen.
Bij gebruik van een container of silo de gebruiksvoorschriften in acht nemen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Stof of nevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen. Achter slot bewaren.

Bevat: cement, portland, chemicaliën, Calciumhydroxide. Waterige cementuitwassingen werken alkalisch.

Antigifcentrum (070/245 245)/ arts raadplegen.

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Gevarensymbool: Xi - Irriterend, bevat cement

Giscode

ZP1

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Betonlook met optimale isolatiewaarde

Gevelrenovatie met Capatect System…

Concept en uitvoering zijn één

Onopvallend maar belangrijk

Bijzonder hoge eisen

Capatect, voor een hoog rendement

Stijl is zeker niet alles

Wat als een architect voor zichzelf zou…

Beter dan het ooit was

Smaak en klasse, binnen en buiten

Kiezen hoeft niet

Capatect System Comfort, gewoon kan ook…

Capatect System Comfort, ook voor design

Capatect System Comfort, ook op…

Goed gezien

Beter dan nieuw

Duurzame afwerking met Capatect System…

Innovatief isolatieconcept van Caparol

Jarenlang mooie, kleurenvaste en propere…

Innovatief isolatieconcept van Caparol

Donkere kleur tegen gevel

Perzische tempeltoren als inspiratie…

Witte afwerkingslaag zorgt voor zuiderse…

Zorg en bescherming, met producten van…