caparol_pim_import/caparol_be/products/image/243996/066121_Klebe_und_Spachtelmasse_190_25_kg.png

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

Minerale lijm-, wapenings- en pleistermortel.

Toepassing

Minerale poedermortel als lijm-, wapeningsmortel in Capatect gevelisolatiesystemen.

Eigenschappen

 • hoge kleefkracht op bijna alle ondergronden
 • zeer versterkt
 • waterafstotend
 • bijzonder goed waterdampdoorlatend
 • lange ‘open tijd’.
 • eenvoudig te verwerken
 • laag blijft goed staan, krimt nauwelijks
 • met toeslagstoffen ter verbetering van de hydrofobering, verwerking en hechting

Materiaalbasis

 • Mineraal bindmiddel conform DIN EN 197-1 en DIN EN 459-1
kunstharsdispersiepoeder
 • Normale pleistermortel conform DIN EN 998-1

Verpakking

25 kg zak

Kleur

Lichtgrijs.

Opslag

Droog en vorstvrij.
Tegen direct zonlicht beschermen. 
In originele, gesloten verpakking 12 maanden te bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm³ nach DIN EN 1015-10

Warmtegeleiding

λ10 dry, mat ≤ 0,45 W/(mK) voor P=50% conform DIN EN 1745

λ10 dry, mat ≤ 0,49 W/(mK) voor P=90% conform DIN EN 1745

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

µ < 25 volgens DIN EN 1015-19

Wateropname

≤ 0,5 kg/m2√h nach ETAG 004

Drukvastheid

Categorie CS IV conform DIN EN 998-1

Hechttreksterkte

≥ 0,08 N/mm2 conform DIN EN 1015-12

Breukbeeld A, B of C

Brandreactie

Klasse A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 (onbrandbaar)

Capillaire wateropname

Categorie: WC2 conform DIN EN 998-1
C ≤ 0,20 kg/(m2·min0,5) conform DIN EN 1015-18

Laagdikte

Wapening: 3 - 4 mm

Waterdampdoorlaatbaarheid (µ waarde)

0,10 m

Product-nr.

190

Voorbereiding van de ondergrond

Vensterbanken en aanbouwdelen afplakken .
Glas, keramiek, klinkers, natuursteen, gelakte, gebeitste en geanodiseerde oppervlakken zorgvuldig afdekken.

De ondergrond moet vast, droog, vet- en stofvrij zijn en eventueel voldoende draagkracht hebben voor het gebruik van pluggen.

Onzuiverheden en stoffen die de hechting verminderen (bijv. bekistingsolie) evenals uitstekende mortelbramen verwijderen. Beschadigde, afbladderende verf en structuurpleister moeten zoveel mogelijk worden verwijderd. Holle stukken pleisterwerk moeten worden afgeklopt en gelijk met het oppervlak worden gemaakt.

Sterk zuigende, zandende of poederende oppervlakken moeten grondig worden gereinigd tot op de vaste stof en voorgestreken.
De compatibiliteit van eventuele bestaande coatings met de lijmmortel moet door een deskundige worden gecontroleerd.

Materiaalbereiding

25 kg materiaal (1 zak) in ca. 5 - 6 l water

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 kan met een krachtig, langzaam draaiende mixer of een doorloopmenger en schoon, koud water tot een klontvrije massa worden gemengd.

Na ca. 5 minuten opnieuw doormengen. Indien nodig na deze rijpingstijd de consistentie aanpassen met een beetje water.
Afhankelijk van het weer kan de verwerkingstijd oplopen tot 2 uur.

Gebruik geen water om reeds verstijfd materiaal weer bewerkbaar te maken.

Verbruik

Als egalisatie:
ca. 1,8-2,2 kg/m2

Verlijmen van de isoaltieplaat:
Punt-worst-methode: ca. 4,5–5,0 kg/m2
Verlijmen totale oppervlak: ca. 5,5–7,0 kg/m2
Maschinaal verlijmen (niet het gehele oppervlak): ca. 5,5–6,0 kg/m2

Wapeningspleister
:
per mm laagdikte ca 1,4 kg/m2 
ca. 4,2 kg/m2 bij 3 mm laagdikte

Verbruik is afhankelijk van de structuur van de ondergrond. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur niet lager zijn dan 5 °C en niet hoger zijn dan 30 °C.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid en bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Verlijmen
Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen op zijn vroegst na 24 uur verplugd of overwerkt worden.
Indien pluggen noodzakelijk is, mag dit pas gebeuren na voldoende stevigheid van het lijmbed.

Wapening
Kan op zijn vroegst na 24 uur, afhankelijk van de weersomstandigheden, overwerkt worden met minerale structuurpleisters.
Overschilderbaar met kunsthars- of siliconenharspleisters op zijn vroegst na 3-5 dagen, afhankelijk van de weersomstandigheden.

De vereiste droogtijd is sterk afhankelijk van temperatuur, vochtigheid, luchtbeweging en zonnestraling. Hij kan worden verkort onder gunstige droogomstandigheden en verlengd tot meerdere dagen onder ongunstige omstandigheden, bijv. hoge luchtvochtigheid.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik reinigen met water.

Voorbeeld machineuitrusting

De courante machinetechniek

Gebruiksaanwijzing van de fabrikant opvolgen!

Electrische aansluiting:
400 V wisselstroom / 32 A, bouwstroomverdeler met F1 veiligheidsschakelaar.

Wateraansluiting:
Diameter slang 3/4” met Geka, waterdruk bij werkende machine 2,5 bar.

Watercapaciteit:
Ca. 250 l/uur als lijmlaag en ca. 300 l/uur als wapeningslaag. De gewenste hoeveelheid water moet te regelen zijn.

Spuitopening:
Ca. 10 mm

Montage

Verwerking als lijm

 • Handmatig of machinale verwerking is mogelijk
 • Stoot- en lintvoegen moeten vrij blijven van lijm
 • De voegen tussen de isolatieplaten niet afdichten met lijm
 • Voegen ≤ 5 mm met speciaal (moeilijk brandbaar) voegenschuim afdichten
 • Voegen > 5 mm met een gelijkwaardig isolatiemateriaal afdichten
 • De isolatieplaten in verband en goed aangesloten aanbrengen
 • De isolatieplaten uitgelijnd en loodrecht aanbrengen
 • Onbehandelde minerale wol isolatieplaten bij verlijmen eerst voorspachtelen

Punt-worst-methode
De lijm volgens de zogeheten ‘punt/worst’- methode (de rand en dotten in het midden) op het
aanhechtingsvlak van de isolatieplaat aanbrengen.

 • Het lijmcontact met het oppervlak moet ≥ 40 %.


Verlijmen over het gehele oppervlak
Bij een ongelijkmatige ondergrond kan de lijm met een vertande spaan over het gehele plaatoppervlak worden aangebracht. De isolatieplaat met lijmlaag binnen 10 minuten op de ondergrond schuivend aanbrengen en goed aandrukken.
Minerale wol lLamellenplaten moeten ALTIJD over het gehele van lijm worden voorzien.

Machinale verlijming
De lijm machinaal in verticale worststroken op de ondegrond spuiten. De lijmstrook moet ca. 5 cm
breed en in het midden minmaal 10 mm dik zijn. De afstand tussen de lijmstroken (vanuit het midden gerekend) mag niet meer zijn dan 10 cm.
De isolatieplaat direct in de nog natte lijmlaag schuivend aanbrengen en goed aandrukken. Voorkom huidvorming van de lijmlaag.

 • Polystyreen isolatieplaten - lijmcontact met het oppervlak ≥ 60 %
 • Minerale wol isolatieplaat - lijmcontact met het oppervlak ≥ 50 %


Let op!
De algemene voorschriften, toelatingen etc. voor het toepassen van gevelisolatiesystemen zijn van
toepassing. Raadpleeg het technisch informatieblad van het betreffende product

Wapeningslaag

Aanbrengen van hoeklijsten / hoekweefsel
Voor het aanbrengen van de wapenigslaag de hoeklijsten in de mortel (volledig oppervlak) drukken en stellen.Bij gebruik van Capatect Gewebe-Eckschutz de weefselstroken tot aan de hoek aanbrengen.

Aanbrengen wapeningslaag
Materiaal in de gewenste laagdikte machinaal of handmatig op de isolatieplaat aanbrengen.
Bij minerale wol isolatieplaten zonder toplaag moet de wapeningsmortel goed in het oppervlak worden gedrukt en moet vervolgens nat in nat een tweede laag worden aangebracht over het gehele oppervlak.
Bij machinale verwerking van de wapeningsmortel of als de minerale wol isolatieplaat of lamellenplaat aan beide zijde zijn behandeld mag de mortel in één behandeling worden aangebracht en dan glad worden afgestreken.
Capatect- Gewebe 650/110 10 cm overlappend in de nog natte laag inbedden en glad afwerken.
Het wapeningsweefsel zo inbedden dat deze in het bovenste deel van de 4,0 mm laagdikte ligt.
Op hoeken van ramen, deuren etc. een extra diagonale wapening aanbrengen met Capatect
Diagonalarmierung 651/00, Capatect Sturzeckwinkel 651/20 of weefselstroken (25 x 25 cm) in de nog natte wapeningsmortel.

Ogen en huid beschermen. Materiaalspatten direct met een ruime hoeveelheid water afspoelen.
Bij dreigende regen de steiger dusdanig afdekken dat water niet op het geveloppervlak kan komen.
Bij gebruik van een container of silo de gebruiksvoorschriften in acht nemen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Stof of nevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen. Achter slot bewaren.

Extra advies: Draag een lange broek! Vermijd langdurig huidcontact met de pleister. Reinig de aangetaste huid onmiddellijk grondig met water. Hoe langer verse pleister op de huid blijft zitten, hoe groter het risico op ernstige huidbeschadiging. Het is essentieel om tijdens het aanbrengen de gezondheids- en veiligheidsinstructies van de fabrikant op te volgen.

Bevat: cement, portland, chemicaliën, Calciumhydroxide. Waterige cementuitwassingen werken alkalisch.

Antigifcentrum (070/245 245)/ arts raadplegen.

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Gevarensymbool: Xi - Irriterend, bevat cement

Giscode

ZP1

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Betonlook met optimale isolatiewaarde

Gevelrenovatie met Capatect System…

Concept en uitvoering zijn één

Onopvallend maar belangrijk

Bijzonder hoge eisen

Capatect, voor een hoog rendement

Stijl is zeker niet alles

Wat als een architect voor zichzelf zou…

Beter dan het ooit was

Smaak en klasse, binnen en buiten

Kiezen hoeft niet

Capatect System Comfort, gewoon kan ook…

Capatect System Comfort, ook voor design

Capatect System Comfort, ook op…

Goed gezien

Beter dan nieuw

Duurzame afwerking met Capatect System…

Innovatief isolatieconcept van Caparol

Jarenlang mooie, kleurenvaste en propere…

Innovatief isolatieconcept van Caparol

Donkere kleur tegen gevel

Perzische tempeltoren als inspiratie…

Witte afwerkingslaag zorgt voor zuiderse…

Zorg en bescherming, met producten van…